4
Kaini kↄ̃n Abilao
Adamu a naↄ̃ Awau dↄ̃̀ nↄgbɛ̃ ũ, ben à nↄ̀ sì à Kaini ì. Ben à bè: Ma gↄ̃gbɛ̃ ì kↄ̃n Dii gbãaao. Ben à à dãaro Abila ì dↄ. Abila kɛ̀ sãdãri ũ, Kaini sↄ̃ kɛ̀ búbari ũ. Zĩkea Kaini mↄ̀ kↄ̃n a bura pↄ́nↄo gbaa ũ Diinɛ. Abila sↄ̃ mↄ̀ kↄ̃n a sãnɛ káaku mɛ̀kpanao. Abila yã kà Diinɛ, ben à à gbaa sì. Kaini sↄ̃ yã e ká Diinɛro, ben èe à gba síro. Ben Kaini pↄ fɛ̃̀ maamaa à uu yàkↄ̃tɛ. Ben Dii bè Kaininɛ: Bↄ́yãnzi n pↄ fɛ̃̀zi? À kɛ̀ dia n uu yàkↄ̃tɛɛ? Tó n yã maaa kɛ̀, mɛ́ n síroo? Tó nɛ́ɛ yã maaa kɛ sↄ̃ro, durun naɛnnɛ n kpɛɛlɛ. N nii e à dɛɛ, séde ǹ zĩ̀ blea.
Ben Kaini bè a dãaro Abilanɛ: Wà gá sɛ̃̀n. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, ben à fɛ̀ɛ a dãarozi à à dɛ̀. Dii Kaini là à bè: Mán n dãaro Abila kún? À wèàla à bè: Má dↄ̃ro. Ma dãaro dãkparin ma ũↄ́? 10 Ben Dii bè: Bↄ ń kɛ̀? N dãaro aru e lɛ́ zuumazi zaa tↄↄtɛ. 11 Tia sa nɛ́gↄ̃ láari pↄ́ ũmɛ, nɛ́gↄ̃ zã̀ kↄ̃n tↄↄtɛ kɛ̀ n dãaro aru mì n ↄzĩo. 12 Tó n bú bà, tↄↄtɛ é àre kɛnnɛro. Nɛ́gↄ̃ sↄ̃ki kpákpaa ǹgↄ̃ likↄ̃aa zↄ̃ↄ anduna guu. 13 Ben Kaini bè Diinɛ: Ĩadamma beee gbãa dɛmala, mɛ́ fↄ̃ro. 14 Nɛ́ɛ pɛɛma tↄↄtɛ kɛ̀a gbã̀amɛ sa. Mɛ́ kɛ̃kↄ̃anyo sa. Mɛ́gↄ̃ sↄ̃ki kpákpaa màgↄ̃ likↄ̃aa zↄ̃ↄ anduna guu, gbɛ̃ kɛ̀ kpàkũmao é ma dɛ. 15 Ben Dii bènɛ: Lɛnlo! Tó gbɛ̃ n dɛ, weé gɛ̃ɛ bonnɛ gɛ̃̀n swɛɛplaamɛ. Ben Dii wɛ̃zã ke kɛ̀ Kainia, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ kpàkũo tón à dɛro yãnzi. 16 Ben Kaini dà zɛ́n à kɛ̃̀ Diia. À gàa à vɛ̃̀ɛ Nↄdu bùsun Ɛdɛni ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa.
17 Kaini dàɛ kↄ̃n a naↄ̃o, ben à nↄ̀ sì à Ɛnↄku ì. À gbɛra Kaini wɛ́tɛ kàɛ, ben à a nɛ́ pì tↄ́ kpà wɛ́tɛ pìnɛ. 18 Ɛnↄku Irada ì, Irada Mɛuyaɛli ì, Mɛuyaɛli Mɛtusaɛli ì, Mɛtusaɛli Lamɛki ì. 19 Lamɛki nↄↄ sɛ̀ mɛ̀n plaa, à doo tↄ́n Ada, à doo sↄ̃ Zila. 20 Ada Yabala ì. Àmbe pↄ́dãri kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ kú bisakutaa guunↄ dezi káaku ũ. 21 À dãaro tↄ́n Yubala. Àmbe mↄrↄlɛrinↄ kↄ̃n kurepɛrinↄ dezi káaku ũ. 22 Zila sↄ̃ bé à Tubala Kaini ì. Sian à ũ. È pↄ́ píngi pi kↄ̃n mↄ̀sio kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃o. À dãre tↄ́n Naama. 23 Ben Lamɛki bè a naↄ̃ↄnↄnɛ:
Ada kↄ̃n Zilao, à ma yã ma,
ma naↄ̃nↄ, à swã kpá ma yãzi.
Gbɛ̃ke ma kɛ̃nna, ben ma à dɛ̀,
gↄ̃kparɛ pì ma lɛmɛ, ben ma à kàatɛ.
24 Tó weé Kaini gɛ̃ɛ bonɛ gɛ̃̀n swɛɛplaa,
mamↄma Lamɛki ma pↄ́ sↄ̃,
gɛ̃̀n baaagↄ̃ akuri awɛɛswɛɛplaamɛ.
25 Adamu dàɛ kↄ̃n a naↄ̃o dↄ, ben à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì. À tↄ́ kpànɛ Sɛti à bè, Luda a gba nɛ́ pãnde Abila kɛ̀ Kaini dɛ̀ gɛ̃ɛ ũmɛ. 26 Sɛti sↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì, ben à tↄ́ kpànɛ Ɛnↄsu. Zaa zĩ beeean wà nà Dii sísinaa.