5
Adamu boriinↄ
Adamu boriinↄ yãn yɛ̀. Gurↄↄ kɛ̀ Luda gbɛ̃nteenↄ kɛ̀, à ń kɛ́ lán a bàmɛ. À ń kɛ́ gↄ̃gbɛ̃ kↄ̃n nↄgbɛ̃o, ben à aubarika dàńgu. À tↄ́ kpàńnɛ gbɛ̃ntee.
Adamu wɛ̃̀ baswɛɛdo akuridee guun à nɛ́ ì a taka ũ à bↄ̀kↄ̃bao, ben à tↄ́ kpànɛ Sɛti. Sɛti ina gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ baswɛɛdo akuri, ben à gà.
Sɛti wɛ̃̀ basↄↄro asↄↄrodee guun à Ɛnↄsu ì. À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ awɛɛswɛɛplaa à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄↄro akuri awɛɛplaa, ben à gà.
Ɛnↄsu wɛ̃̀ basiigↄ̃ akuridee guun à Kenana ì. 10 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kↄ̃n gɛ̃roo à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 11 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄↄro asↄↄro, ben à gà.
12 Kenana wɛ̃̀ baaagↄ̃ akuridee guun à Malalɛli ì. 13 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ baplaa à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 14 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄↄro akuri, ben à gà.
15 Malalɛli wɛ̃̀ baaagↄ̃ asↄↄrodee guun à Yarɛdi ì. 16 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kↄ̃n baaakurio à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 17 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄↄro sↄↄrosai, ben à gà.
18 Yarɛdi wɛ̃̀ basↄraagↄ̃ awɛɛplaadee guun à Ɛnↄku ì. 19 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 20 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄraagↄ̃ awɛɛplaa, ben à gà.
21 Ɛnↄku wɛ̃̀ baaagↄ̃ asↄↄrodee guun à Mɛtusela ì. 22 À gbɛra à táa ò kↄ̃n Ludao ai wɛ̃̀ wàa do kpɛ́ basↄↄro à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 23 À kà wɛ̃̀ wàa do kpɛ́ basↄraagↄ̃ asↄↄro. 24 À táa ò kↄ̃n Ludao, ben wà kòrazi, kɛ̀ Luda à sɛ̀ bↄna anduna guu yãnzi.
25 Mɛtusela wɛ̃̀ bakɛ̃ndo awɛɛswɛɛplaadee guun à Lamɛki ì. 26 À gbɛra à kɛ̀ wɛ̃̀ wàa aagↄ̃ kpɛ́ bakɛ̃ndo awɛɛplaa à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 27 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ basↄraagↄ̃ akuri dosai, ben à gà.
28 Lamɛki kɛ̀ wɛ̃̀ bakɛ̃ndo awɛɛplaa, ben à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì. 29 À tↄ́ kpànɛ Nuu à bè: Gbɛ̃ beee bé eé wa làakari kpáɛwe zĩ gbãaa kɛ̀ wée kɛ yãnzi. Wée zĩ gbãaa pì kɛɛ Dii láarikɛna tↄↄtɛnɛ yãnzimɛ. 30 Nuu ina gbɛra Lamɛki kɛ̀ wɛ̃̀ wàa aagↄ̃ sↄↄrosai à nɛ́ pãndenↄ ì dↄ gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄo. 31 Kɛ̀ à kà wɛ̃̀ wàa aagↄ̃ kpɛ́ basↄraagↄ̃ akuri awɛɛswɛɛplaa, ben à gà.
32 Kɛ̀ Nuu kà wɛ̃̀ wàa plaa kpɛ́ basↄↄro, à Sɛmu kↄ̃n Hamuo kↄ̃n Yafɛtio ì.