6
Gbɛ̃nteenↄ yakana
Kɛ gbɛ̃nteenↄ nà parikũnaa aↄ̃ↄe daagula aↄ̃ↄe nɛ́nↄgbɛ̃nↄ ii, ben Luda nɛ́nↄↄ è gbɛ̃ntee nɛ́nↄgbɛ̃ pìnↄↄ maa, ben aↄ̃ↄe ń sɛɛ ń pↄyezia. Ben Dii bè: Ma Ninii égↄ̃ kú gbɛ̃nteenↄ guu gurↄ píngiro, zaakɛ mɛ̀baadeemɛ. À gurↄↄnↄ égↄ̃ wɛ̃̀ baswɛɛdo. Gbɛ̃ gbã̀anↄↄ kú anduna guu gurↄ beeea kↄ̃n gurↄ beee gbɛraao dↄ, gurↄↄ kɛ̀ Luda nɛ́ pìnↄ gbɛ̃ntee nɛ́nↄgbɛ̃nↄ dↄ̃̀ nↄgbɛ̃nↄ ũ, ben aↄ̃ nɛ́nↄ ìńyo. Aↄ̃ nɛ́ pìnↄn gↄ̃sagbãaa kɛ̀ aↄ̃ tↄ́ bↄ̀ zaa káakunↄ ũ.
Dii è kɛ̀ gbɛ̃nteenↄ yã zaa kɛna bíta anduna guu. Gurↄ píngi yã zaa laasuun aↄ̃ègↄ̃ lɛɛ ado, ben à nↄ̀sɛ yàka gbɛ̃ntee kɛ̀ à kɛ̀ tↄↄtɛa yã musu. À laasuu pãnde lɛ̀, ben à bè: Mɛ́ gbɛ̃ntee kɛ̀ má kɛ̀ tↄↄtɛa waa, gbɛ̃nteenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n bãanↄo, zaakɛ ma nↄ̀sɛ yàka ń kɛna yã musu. Mↄde Nuu Dii pↄnnaa è.
Nuu yã
Nuu boriinↄ yãn yɛ̀. Nuu nɛ́ gbɛ̃ maaamɛ. Kɛ̀ à kuu, à mɛ̀n doo bé à taari vĩro, à táa ò kↄ̃n Ludao. 10 Nuu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì gↄ̃ↄn aagↄ̃, Sɛmu kↄ̃n Hamuo kↄ̃n Yafɛtio. 11 Ludaa è anduna gbɛ̃nↄ yàka ń píngi, taarikɛna anduna pà. 12 Kɛ̀ Luda anduna gwà, à è à yàka, zaakɛ gbɛ̃ sãnda píngi kɛ̃̀ ń zɛ́a.
13 Ben Luda bè Nuunɛ: Mɛ́ gbɛ̃ sãnda píngi kaatɛ, zaakɛ aↄ̃ yãnzin taarikɛna dà andunalazi. Mɛ́ ń kaatɛ lɛdo kↄ̃n andunaomɛ. 14 Ǹ góro'itɛ kɛkɛ kↄ̃n lí lɛ̀ɛtɛgɛo ǹ kpɛ́nɛnↄ kɛ à guu ǹ kↄntaa kɛa à guu kↄ̃n à kpɛɛo. 15 Nɛ́ góro pì kɛ lán kɛ̀ bà. À gbã̀aa gã̀sãsuu wàa do kpɛ́ basↄↄro, à yàasa gã̀sãsuu baplaa akuri, à lezĩ sↄ̃ gã̀sãsuu baaakuri. 16 Ǹ góro pì musu pápa, gbasa ǹ guforoo tótó à dagura gwe gã̀sãsuu doodo zaa à musu kpa. Ǹ gbà da góro pì kpado ǹ góro pì kɛ didikↄ̃ana lɛo aagↄ̃.
17 Mapi sↄ̃ mɛ́ tó í da andunala lɛ mà pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃è wesa bonↄ kaatɛ ń píngi. Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú anduna guunↄ é gaga píngi. 18 Mↄde ma bà égↄ̃ kúnyo. Nɛ́ gɛ̃ góro pì guu kↄ̃n n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n n naↄ̃o kↄ̃n n nɛ́nↄ naↄ̃ↄnↄo. 19 Nɛ́ pↄ́ wɛ̃̀ndide píngi sɛ́ ǹ gɛ̃ńyo mɛ̀n plaplaa lɛ aↄ̃égↄ̃ kú wɛ̃̀ndio. 20 Bã boriinↄ kↄ̃n nↄ̀bↄ boriinↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛa boriinↄ píngi aↄ̃é mↄ́ n kiia mɛ̀n plaplaa lɛ wàgↄ̃ kuu. 21 Ǹ pↄ́blee kɛ̀ wè ble píngi sɛ́ɛ ǹ kakↄ̃a a kũsãɛ ũ, apinↄ kↄ̃n pↄ́ pìnↄ. 22 Ben Nuu kɛ̀ lɛ à yã kɛ̀ Ludaa ònɛ kɛ̀ píngi.