7
Í dana andunala
Ben Dii bè Nuunɛ: Ǹ gɛ̃ góro guu kↄ̃n n bɛdeenↄ, zaakɛ ḿbe ma n e yãnnadee ũ tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ tɛ́. Ǹ nↄ̀bↄ kɛ̀ dɛ sa'opↄ ũunↄ sɛ́ ǹ gɛ̃ńyo da kↄ̃n à kyào mɛ̀n swɛɛplaplaa, ǹ nↄ̀bↄ kɛ̀ wè sa ooroonↄ sɛ́ mɛ̀n plaplaa da kↄ̃n à kyào. Ǹ bãanↄ sɛ́ ǹ gɛ̃ńyo dↄ da kↄ̃n à kyào mɛ̀n swɛɛplaplaa lɛ ń boriinↄ gↄ̃ kú anduna gu píngia. Zaakɛ gurↄ swɛɛplaaa gbɛra mɛ́ tó lou ma tↄↄtɛa ai gurↄ baplaa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo, lɛ mà pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ má kɛ̀nↄ waa tↄↄtɛa píngi.
Nuu yã kɛ̀ Dii ònɛ kɛ̀ píngi. Gurↄↄ kɛ̀ í dà andunala, Nuu kuu wɛ̃̀ wàa aagↄ̃mɛ. À gɛ̃̀ góro'itɛ guu kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a nɛ́nↄ naↄ̃ↄnↄo lɛ aↄ̃ bↄ í pì yãn. Ben nↄ̀bↄ kɛ̀ dɛ sa'opↄ ũunↄ kↄ̃n nↄ̀bↄ kɛ̀ wè saa ooroonↄ kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ mↄ̀ Nuu kiia góro guu mɛ̀n plaplaa da kↄ̃n à kyào lán Ludaa ònɛ nà. 10 Gurↄ swɛɛplaaa gbɛra í daa pì dà andunala. 11 Nuu wɛ̃̀ wàa aagↄ̃dee guu à mↄ plaade gurↄ gɛ̃ro awɛɛplaadee zĩ, ben í kɛ̀ kú tↄↄtɛ gĩzĩnↄ pũ̀tã píngi, ben ludambɛ fòonↄ fↄ̃̀. 12 Lou mà ai gurↄ baplaa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo.
13 Zĩ beeean Nuu gɛ̃̀ góro guu kↄ̃n a nɛ́nↄ Sɛmu kↄ̃n Hamuo kↄ̃n Yafɛtio kↄ̃n api naↄ̃o kↄ̃n a nɛ́nↄ naↄ̃ↄnↄ gↄ̃ↄn aagↄ̃, 14 kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ píngi ń boriia kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ píngi ń boriia kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi ń boriia kↄ̃n pↄ́ vĩananↄ píngi ń boriia, bãanↄ kↄ̃n pↄ́ dɛ̀bɛdeenↄ píngi. 15 Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è wesaa bonↄ mↄ̀ Nuu kiia góro guu bori kↄ̃n boriio mɛ̀n plaplaa. 16 Pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ bori píngi gɛ̃̀ da kↄ̃n à kyào lán Ludaa dìɛnɛ nà. Ben Dii gbà tàtańlɛ.
17 Lou mà ai gurↄ baplaa. Kɛ̀ í e kaara, ben à góro pì sɛ̀ tↄↄtɛla. 18 Í fɛ̀ɛ à kàara maamaa à dà tↄↄtɛla, ben góro pì fù íla. 19 Í kàara à dà tↄↄtɛla láe à dà kpii lezĩ kɛ̀ kú anduna guunↄla míↄmiↄ. 20 Í fɛ̀ɛ à dà kpiii pìnↄla ai gã̀sãsuu gɛ̃ro. 21 Pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃è táa o tↄↄtɛanↄ gàga píngi, bãanↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n gbɛ̃nteenↄ ń píngi. 22 Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è wesaa boo kɛ̀ aↄ̃ↄ kú sĩ̀sĩaanↄ gàga píngi. 23 Luda pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú sĩ̀sĩaanↄ kàatɛ píngi. À gbɛ̃nteenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n bãanↄ kàatɛ anduna guu. Nuu bé à bↄ̀ ado kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo góro guunↄ. 24 Ben í gↄ̃̀ da andunala ai gurↄ baswɛɛplaa akuri.