8
Í gona andunala
Nuu kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́kãdee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo góro guunↄ píngi yã dↄ̀ Ludan. Kɛ̀ à ĩa gbàrɛ tↄↄtɛa, ben í nà babanaa. Í kɛ̀ kú tↄↄtɛ gĩzĩnↄ kↄ̃n ludambɛ fòonↄ tàta, ben lou kɛ̃̀. Í pì e babaa busɛbusɛ èe lagoo ai gurↄ baswɛɛplaa akuri. À mↄ swɛɛplaade gurↄ gɛ̃ro awɛɛplaadee zĩ góro pì dì kpiii kɛ̀ wè be Ararataa. Í pì e lagoo ai mↄ kuridee guu. Mↄ kuridee pì gurↄ káaku zĩ kpiiinↄ mìsↄ̃ntɛ̃nↄ bↄ̀bↄ.
Gurↄ baplaa gbɛra Nuu góro windo kɛ̀ à bↄ̀ yãa wɛ̃̀, ben à bã kãnkãna gbàrɛ. Èe vĩaa èe gaa èe suu ai í bàba tↄↄtɛa. À pↄ̃tɛ̃ɛ gbàrɛ dↄ lɛ à e à dↄ̃ tó í làgo tↄↄtɛa. Kɛ̀ pↄ̃tɛ̃ɛ e zↄ̃kii ero, ben a lìara à sù Nuu kiia góro guu, zaakɛ í da andunala píngimɛ. Nuu ↄↄ bↄ̀ à kũ̀ à gɛ̃̀o góro guu. 10 À kámma bò ai gurↄ swɛɛplaa, ben à ɛ̀ara à pↄ̃tɛ̃ɛ gbàrɛ dↄ. 11 Pↄ̃tɛ̃ɛ pì lìara à sù à kiia uusiɛ à kù lá kàso à kpá a lɛ́zĩ. Ben Nuu dↄ̃ kɛ í làgo tↄↄtɛa. 12 À kámma bò gurↄ swɛɛplaa dↄ, ben à ɛ̀ara à pↄ̃tɛ̃ɛ pì gbàrɛ, èe liara à sù à kiia dↄro. 13 Nuu wɛ̃̀ wàa aagↄ̃ awɛɛdodee guu à mↄ káaku gurↄ káaku zĩ, í bàba tↄↄtɛa, ben à góro pì musu gò. Kɛ̀ à guu gwà, à è í yã̀a tↄↄtɛa. 14 À mↄ plaade gurↄ baaasↄↄro awɛɛplaadee zĩ í bàba tↄↄtɛa.
15 Ben Luda yã ò Nuunɛ à bè: 16 Ǹ bↄ góro guu kↄ̃n n naↄ̃o kↄ̃n n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n ń naↄ̃ↄnↄo. 17 Ǹ pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyonↄ bↄɛ píngi, bãanↄ kↄ̃n nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi, lɛ aↄ̃ fãakↄ̃a tↄↄtɛa aↄ̃gↄ̃ nɛ́ ii aↄ̃gↄ̃ kaara anduna guu. 18 Ben Nuu bↄ̀ kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a nɛ́ pìnↄ naↄ̃ↄnↄo. 19 Nↄ̀bↄnↄ píngi kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi kↄ̃n bãanↄ píngi kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è táa o tↄↄtɛanↄ píngi bↄ̀ɛ góro guu bori kↄ̃n boriio.
20 Ben Nuu Dii gbãgbãkii bò. À nↄ̀bↄ kↄ̃n bãa kɛ̀ wè saa oonↄ kũ̀, ben à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa. 21 Kɛ̀ Dii à gũu mà, à kɛ̀nɛ nna, ben à laasuu lɛ̀ à bè: Mɛ́ ɛara mà láari zĩ tↄↄtɛa gbɛ̃ntee yãnzi dↄro, zaakɛ gbɛ̃ntee laasuu ègↄ̃ zaa zaa à ↄ̀wazikɛgurↄmɛ. Mɛ́ ɛara mà pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ kaatɛ lán má kɛ̀ nà dↄro. 22 Ai anduna gá àgↄ̃ kuuo pↄ́tↄ̃na kↄ̃n pↄ́kɛkɛnao, ĩa kↄ̃n guwãaao, buusiɛ kↄ̃n kwɛɛo, fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo, aↄ̃ ke é yãaro.