9
Luda bà kuuna kↄ̃n Nuuo
Ben Luda aubarika dà Nuun kↄ̃n à nɛ́nↄ à bèńnɛ: Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kaara à anduna pa. Nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n kpↄ̀nↄ égↄ̃ a vĩa vĩ píngi. Ma ń náare a ↄzĩ. Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è táa oonↄ píngi égↄ̃ dɛ a pↄ́blee ũ. Ma ń kpáawa píngi lán ma blɛɛ kɛ̀ è bↄɛ tↄↄtɛanↄ kpàawa nà yã. Mↄde àton nↄ̀bↄ kɛ̀ wèe à kòto kpáro sóro, zaakɛ à arun à wɛ̃̀ndi ũ. Mɛ́ a aru kɛ̀ dɛ a wɛ̃̀ndi ũu gɛ̃ɛ boare. Tó nↄ̀bↄ gbɛ̃ dɛ̀ ke tó gbɛ̃ a gbɛ̃daaa dɛ̀, mɛ́ à aru gɛ̃ɛ bonɛ. Mɛ́ gɛ̃ɛ bo gbɛ̃ kɛ̀ à a gbɛ̃daaa dɛ̀a. Tó gbɛ̃ a gbɛ̃daaa dɛ̀, weé à dɛ, zaakɛ ma gbɛ̃ntee kɛ̀ ma taka ũmɛ. Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kaara, à da andunala àgↄ̃ kↄ̃ↄ.
Luda bè Nuunɛ kↄ̃n à nɛ́nↄ dↄ: Ma bà égↄ̃ kúao kↄ̃n a boriinↄ 10 kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúao kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ góro guunↄ píngi, bãanↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú tↄↄtɛanↄ píngi. 11 Ma bà égↄ̃ kúao. Mɛ́ í da andunala mà pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ kaatɛ píngi dↄro. Í é da andunala à à kaatɛ dↄro. 12 Ben Luda ɛ̀ara à bè: Ma bà égↄ̃ kúao kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúaonↄ ai gurↄ píngimɛ. À sèedan yɛ̀. 13 Mɛ́ ludambɛfɛ̃ɛdaa bↄ loua ma bà kuuna kↄ̃n andunao sèeda ũ. 14 Tó má tò lou sìsi ludambɛfɛ̃ɛdaa bↄ̀a, 15 lán ma bà kúao nà kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndide bori píngio, à yã é dↄmagumɛ. Mɛ́ tó í da andunala à pↄ́ wɛ̃̀ndidee kaatɛ píngi dↄro. 16 Tó ma ludambɛfɛ̃ɛdaa è loua, ma bà kuuna kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndide bori píngio ai gurↄ píngi yã é dↄmagumɛ. 17 Ben Luda bè Nuunɛ: Ma bà kuuna kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú anduna guu píngio sèedan gwe.
Nuu nɛ́nↄ
18 Nuu nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ góro guunↄ tↄ́n yɛ̀: Sɛmu, Hamu, Yafɛti. Hamun Kanaa de ũ. 19 Nuu nɛ́nↄn gwe gↄ̃ↄn aagↄ̃. Aↄ̃ boriinↄ bé wà dàgula anduna guu píngi.
20 Nuu nɛ́ búbarimɛ, ben à geepi líkpɛ bà. 21 Kɛ̀ à geepiwɛ̃ɛ mì à kã̀, ben à daɛna bũu a kpɛ́n. 22 Kɛ̀ Kanaa de Hamu a de bũukɛɛ è, à bↄ̀ à gàa à ò Sɛmunɛ kↄ̃n Yafɛtio. 23 Ben Sɛmu kↄ̃n Yafɛtio utadaa sɛ̀ aↄ̃ kà ń gã̀n ń plaa aↄ̃ táa ò kↄ̃n kpɛɛo. Ń aɛ dↄna gu pãndea lɛ aↄ̃ton ń de bũukɛɛ ero yãnzi, aↄ̃ gàa wà kù ń de bũukɛɛla. 24 Kɛ̀ wɛ̃ɛ kɛ̃̀ Nuua à fɛ̀ɛ, à mà lán a nɛ́ zãa kɛ̀are nà, 25 ben à bè:
Kanaa égↄ̃ láari pↄ́ ũmɛ,
àmbe égↄ̃ a gbɛ̃nↄ zↄ̀ zãa ũ.
26 Ben à bè:
Aubarikadeen Dii, Sɛmu Luda ũ,
Kanaanↄ égↄ̃ dɛ Sɛmunↄ zↄ̀nↄ ũ.
27 Luda kaarana kɛ Yafɛtinɛ,
Yafɛtinↄ ń baka e Sɛmunↄ aubarika guu,
Kanaanↄ égↄ̃ dɛ Yafɛtinↄ zↄ̀nↄ ũ.
28 Í dana andunalaa gbɛra Nuu kɛ̀ wɛ̃̀ wàa do kpɛ́ baswɛɛplaa akuri. 29 À kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ baswɛɛplaa akuri, ben à gà.