20
Ibraĩ kↄ̃n Abimɛlɛkio
Ben Ibraĩ fɛ̀ɛ gwe à gàa Nɛgɛvi bùsun Kadɛsi kↄ̃n Suruo dagura. Kɛ̀ à gàa à vɛ̃̀ɛ Gera, à bè a naↄ̃ Sara nɛ́ a dãremɛ, ben Gera kí Abimɛlɛki gbɛ̃ zĩ̀ à à sɛ̀ à sùo. Ben Luda bↄ̀ à mↄ̀ Abimɛlɛkizi nanaa guu gwãavĩ à bènɛ: Nɛ́ ga nↄↄ kɛ̀ ń sɛ̀ pì yãnzi, zaakɛ nↄzãreemɛ. À mↄ̀ à lè Abimɛlɛki e daɛo kↄ̀ro, ben à bè: Dii, nɛ́ borii kɛ̀ aↄ̃ↄe yãke kɛroonↄ dɛdɛn yↄ́? Àmbe à bèmɛ a dãrenloo? Nↄgbɛ̃ pì sↄ̃ bè a dãgↄ̃mɛ. Ma yã kɛ̀ a zɛ́amɛ, má taari vĩro. Ben Luda bènɛ nanaa pì guu: Eè, má dↄ̃ kɛ̀ n yã kɛ̀ a zɛ́amɛ. Beee yãnzi ma kpannɛ ǹton durun kɛmɛro, mɛ́ɛ we n ↄ kɛ̀ nↄgbɛ̃ pìaro. Tia sa, à gↄ̃gbɛ̃ pì nↄↄ kpáa, zaakɛ annabimɛ. Eé adua kɛnnɛ lɛ ǹ gↄ̃ aafia. Tó nɛ́ɛ à nↄↄ pì kpáa sↄ̃ro, ǹgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n gamɛ, mpi kↄ̃n n gbɛ̃nↄ a píngi.
Ben Abimɛlɛki fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à a gbɛ̃nↄ sìsi à yã pì tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ ń píngi, ben vĩa ń kũ maamaa. Ben Abimɛlɛki Ibraĩ sìsi à bènɛ: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀we lɛzi? Bↄ́ taarin má kɛ̀nnɛ gbasa ń tò ma gↄ̃ durundee ũ kↄ̃n ma bùsuo? N yã kɛ̀ dɛ wà kɛroo kɛ̀mɛ. 10 Bↄ́ laasuu ń lɛ̀ gbasa n yã pì kɛ̀? 11 Ibraĩ wèàla à bè: Mɛ́ɛ daa yã gbɛ̃kee Luda vĩa vĩ bùsu kɛ̀kii guuro, weé ma dɛ ma naↄ̃ yãnzimɛ. 12 Beee gbɛra nↄgbɛ̃ pì nɛ́ ma dãremɛ yãpura. Wa de dↄ̃nkↄ̃mɛ, baade kↄ̃n a dao, ben à gↄ̃̀ ma nↄↄ ũ. 13 Kɛ̀ Luda ma bↄ ma de bɛ yã, mɛ́ɛ likↄ̃aa zↄ̃ↄ, ben ma bè ma nↄↄ pìnɛ guu kɛ̀ wé gán píngi, à gbɛ̃kɛɛ kɛmɛ àgae be a dãgↄ̃n ma ũ. 14 Ben Abimɛlɛki mↄ̀ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ à kpà Ibraĩa, ben à à naↄ̃ sↄ̀kpanɛ. 15 Ben Abimɛlɛki bè: Ma bùsun yɛ̀, ǹ vɛ̃ɛ guu kɛ̀ ń yezin. 16 Ben à bè Saranɛ: Ma kondogi ↄↄ bↄrↄ doo kpà n dãgↄ̃a agbaakpabↄ ũ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyonↄ dↄ̃ ń píngi kɛ̀ nɛ́ɛ taari kɛro. 17 Ben Ibraĩ wɛ́ɛ kɛ̀ Ludaa, ben Luda Abimɛlɛki gbà aafia kↄ̃n à naↄ̃o kↄ̃n à nↄ yìgisainↄ, lɛ aↄ̃ nɛ́ i, 18 zaakɛ Dii tò Abimɛlɛki bɛ nↄgbɛ̃nↄ pãa kũ̀ yã Ibraĩ naↄ̃ yã musu.