24
Nↄwɛtɛna Isaakunɛ
Ibraĩ zi kũ̀ à gurↄↄnↄ kà zã̀, ben Dii aubarika dàn yã píngi guu. Ben à ò a zↄ̀blerinↄ gbɛ̃nsi kɛ̀ dɛ a pↄ́ píngi yãgↄ̃gↄ̃ri ũunɛ à bè: Ǹ ↄ sↄtↄ ma gbáda gbáru, mɛ́ tó ǹ sí kↄ̃n Dii musu kↄ̃n tↄↄtɛo Luda tↄ́o kɛ̀ nɛ́ Kanaa kɛ̀ má kú ń tɛ́nↄ nↄↄ sɛ́ ma nɛ́nɛro. Ǹ gá ma bɛ bùsun ma danɛnↄ guu, ǹ nↄↄ sɛ́ ma nɛ́nɛ gwe. Ben à zↄ̀bleri pì à là à bè: Tó nↄgbɛ̃ pì e we à tɛ̀mazi à sùmao bùsu kɛ̀kiin sↄ̃ro nɛ́? Mɛ́ gá kↄ̃n n nɛ́o bùsu kɛ̀ n bↄnn yↄ́? Ibraĩ bènɛ: Ǹ làakari kɛ! Ǹton gá kↄ̃n ma nɛ́o gwero. Dii Luda Musude ma bↄ ma de bɛ ma danɛnↄ bùsun, ben à yã òmɛ à la dà à bè é bùsu kɛ̀kii kpá ma boriinↄamɛ. Àmbe eé a Malaika zĩ à dↄnnɛ aɛ. Gwen nɛ́ nↄↄ sɛ́n ma nɛ́nɛ. Tó nↄgbɛ̃ pì e we à tɛ̀nziro, n bↄ ladana kɛ̀ ń la dàmɛɛ kɛ̀ guu. Ǹton gá gwe kↄ̃n ma nɛ́oro fá! Ben à zↄ̀bleri pì a ↄↄ sↄ̀tↄ a dii gbáda gbáru, à la dànɛ yã pì musu.
10 Zↄ̀bleri pì a dii lakuminↄ sɛ̀ mɛ̀n kuri kↄ̃n a dii auziki bori píngio, ben à fɛ̀ɛ à gàa Nao bɛ wɛ́tɛ zaa Siria Mɛsↄpↄtamia bùsun. 11 Kɛ̀ à kà gwe, à tò lakuminↄ kámma bò lↄ̀gↄ saɛ wɛ́tɛ kpɛɛ. Kɛ̀ uusiɛ kɛ̀, gurↄↄ kɛ̀ nↄgbɛ̃nↄ è bↄɛ í tↄ́, 12 ben à adua kɛ̀ à bè: Dii, ma dii Ibraĩ Luda, ǹ gbɛ̃kɛɛ kɛ ma diinɛ ǹ tó ma tá kɛ nna uusiɛa. 13 Ǹ gwa, má zɛna lↄ̀gↄ saɛ. Tó wɛ́tɛ nↄkparɛnↄ bↄ̀ɛ í tↄ́, 14 nↄkparɛ kɛ̀ má ònɛ à a loo pita à í tↄ́mɛ mà mi, tó à bèmɛ mà mi, ben à kpà ma lakuminↄa dↄ, ɛ̃ndɛ̃ mɛ́ dↄ̃ kɛ̀ n gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ ma diinɛ, nↄgbɛ̃ kɛ̀ ń dìɛ n zↄ̀bleri Isaaku pↄ́ ũun gwe. 15 Èe yã pì o à yã̀aro, ben Bɛtuɛli nɛ́ Rɛbɛka bↄ̀ kↄ̃n looo dina a gã̀n. Bɛtuɛli nɛ́ Ibraĩ vĩ̀i Nao nɛ́ kɛ̀ à ì kↄ̃n a naↄ̃ Milikaomɛ. 16 Nɛ́ pì maa bensↄ̃ à lɛzimɛ, gↄ̃gbɛ̃ kee e daɛo zikiro. À mↄ̀ lↄ̀gↄzi, à í tↄ̀ à a loo pà, ben à lìara èe taa. 17 Ben zↄ̀bleri pì bàa lɛ̀ à gàa à zɛ́ zↄ̃̀nɛ à bè: Ǹ ma gba í mà mi, baa féte. 18 Nↄgbɛ̃ pì bè: Ǹ mi Baa! Ben à a loo pìta gↄ̃ↄ à í kpàa à mì. 19 Kɛ̀ à í kpàa à mì à yã̀a, à bè: Mɛ́ tↄ́ n lakuminↄnɛ dↄ, aↄ̃ mi ai aↄ̃ kã. 20 Ben à a lo'i kà pↄ́nↄ ímibↄn gↄ̃ↄ, à lìara à bàa lɛ̀ à gàa à í tↄ́ lↄ̀gↄn, ben à í tↄ̀ lakuminↄnɛ píngi. 21 Gↄ̃gbɛ̃ pì zɛna èe à gwaa tíii, lɛ à e à dↄ̃ tó Dii é tó a tá kɛ nna, ke eé kɛ nnaro. 22 Kɛ̀ lakuminↄ í mì aↄ̃ yã̀a, ben gↄ̃gbɛ̃ pì vura tãnga maaa dà nↄↄ pìnɛ a yĩa, à vura zãa dànɛ mɛ̀n plaa. Tãnga pì tìisi kà giramu sↄↄro, zãa pìnↄ sↄ̃ giramu basↄsↄↄro. 23 Ben à à là à bè: Ǹ omɛ, dé nɛ́n n ũu? Wé ikii e n de bɛↄ́? 24 Ben à wèàla à bè: Bɛtuɛli nɛ́n ma ũ, Milika kↄ̃n Nao dio. 25 Sɛ̃̀ kↄ̃n tàgaao din wa bɛ, ben ikii kuu dↄ. 26 Ben gↄ̃gbɛ̃ pì kùɛ à dↄnzi kɛ̀ Diinɛ à bè: 27 Dii ma dii Ibraĩ Luda aubarika vĩ kɛ̀ èe gí gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛo yã kɛnɛro yãnzi. Mapi sↄ̃, Dii dↄ̀mɛ aɛ ma dii danɛnↄ bɛ.
28 Ben nↄkparɛ pì bàa lɛ̀ à gàa à yã pì tↄ̃kɛ̃̀ a bɛdeenↄnɛ. 29 Rɛbɛka pì dãgↄ̃ vĩ kɛ̀ wè benɛ Labã. À bↄ̀ wɛ́tɛ kpɛɛ kↄ̃n bào à gàa à gↄ̃gbɛ̃ pì lè lↄ̀gↄ lɛ́a, 30 zaakɛ à è a dãre tãnga kↄ̃n zãao dana, ben à yã kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ pì ònɛ mà. Kɛ̀ à gàa à à lè kↄ̃n lakuminↄ lↄ̀gↄ lɛ́a, 31 à bè: Ǹ mↄ́ mmↄn kɛ̀ Dii aubarika dàngu! À kɛ̀ dia ń zɛna wɛ́tɛ kpɛɛ? Ma kpɛ́ kɛ̀kɛnnɛ kↄ̃n lakuminↄ bàdↄkiio. 32 Gↄ̃gbɛ̃ pì gɛ̃̀ ua, ben Labã lakuminↄ asoo pòro à sɛ̃̀la kori kↄ̃n tàgaao kpàḿma à í kpà gↄ̃gbɛ̃ pìa à a gbá pípio kↄ̃n à gbɛ̃nↄ ń píngi.
33 Wà pↄ́blee dìɛnɛ, ben à bè: Mɛ́ pↄ́ ble gĩaro ai mà yã kɛ̀ ma mↄo o. Ben Labã bè: Ǹ o. 34 Ben à bè: Ibraĩ zↄ̀blerin ma ũ. 35 Dii aubarika kɛ̀ ma diinɛ maamaa, ben à gↄ̃̀ auzikidee ũ. À à gbà sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n lakuminↄ kↄ̃n zaakinↄ. 36 Ma dii pì naↄ̃ Sara nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ a zikũ guu, ben ma dii pↄ́ kɛ̀ à vĩi kpà nɛ́ pìa píngi. 37 Ma dii tò ma la dà, zaakɛ à bè màton Kanaa kɛ̀ à kú ń tɛ́nↄ nↄↄ sɛ́ a nɛ́nɛro. 38 À bè mà gá a de bɛ a borii guu mà nↄↄ sɛ́ a nɛ́nɛ gwe. 39 Ben ma a dii là ma bè, tó nↄgbɛ̃ pì e we à tɛ́mazi sↄ̃ro nɛ́? 40 À wèmala à bè, Dii kɛ̀ a táa òo bé eé a Malaika zĩ à gá zɛmɛ, lɛ ma tá kɛ nna, mɛ́ nↄↄ sɛ́ a nɛ́nɛ a de bɛ danɛnↄ tɛ́. 41 À bè tó ma gaa a borii kiia, tó wèe wero, mɛ́ bↄ ladana kɛ̀ má la dàaree guu. 42 Kɛ̀ ma ka lↄ̀gↄ kiia gbã̀a ma bè: Dii, ma dii Ibraĩ Luda, tó n we, ǹ tó ma tá kɛ nna. 43 Má kú lↄ̀gↄ lɛ́a. Nↄkparɛ kɛ̀ mↄ̀ í tↄ́, ben ma bènɛ à ma gba í féte mà mi, 44 tó à bè mà mi, ben à tↄ̀ ma lakuminↄnɛ dↄ, mɛ́ dↄ̃ kɛ̀ nↄkparɛ kɛ̀ ń dìɛ à kɛ ma dii nɛ́ pↄ́ ũun gwe. 45 Ai màgↄ̃ yã pì o ma nↄ̀sɛ guu mà yãa, ben Rɛbɛka bↄ̀ kↄ̃n looo dina a gã̀n à mↄ̀ lↄ̀gↄ lɛ́a à í tↄ̀. Ben ma bènɛ à ma gba í mà mi. 46 À a loo pìta gↄ̃ↄ, à bè mà mi, é kpá ma lakuminↄa dↄ. Kɛ̀ má mì, ben à kpà ma lakuminↄa. 47 Ben ma à là, dé nɛ́n à ũu? À bè Bɛtuɛli nɛ́n a ũ, Milika kↄ̃n Nao dio. Ben ma tãnga dànɛ a yĩa, ma zãa dànɛ a ↄↄnↄa. 48 Ben ma kuɛ ma dↄnzi kɛ̀ Dii ma dii Ibraĩ Ludanɛ ma sáabu kpàa, zaakɛ à dↄ̀mɛ aɛ zɛ́ maaa guu, lɛ mà a dii vĩ̀i dio sɛ́ à nɛ́nɛ. 49 Tia sa tó é we à gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛo yã kɛ ma diinɛ, à omɛ. Tó ée we sↄ̃ro, à omɛ, mɛ́ gá gu pãndea. 50 Labã kↄ̃n Bɛtuɛlio wèàla wà bè: Yã pì bↄ̀ Dii kiiamɛ, wá yãke ona vĩro, à maaa ke à zaaa. 51 Rɛbɛkan yɛ̀, ǹ à sɛ́ ǹ táo, à gↄ̃ n dii nɛ́ naↄ̃ ũ lán Dii ò nà. 52 Kɛ̀ Ibraĩ zↄ̀bleri pì ń yã mà, à dàɛ tↄↄtɛ Diinɛ. 53 Ben à zãblebↄ kɛ̀ wà kɛ̀ kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao kↄ̃n pↄ́kãsãanↄ bↄ̀ɛ à kpà Rɛbɛkaa. À à vĩ̀i kↄ̃n à dao gbà pↄ́ ↄↄdeenↄ dↄ. 54 Ben àpi kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ pↄ́ blè aↄ̃ í mì, ben aↄ̃ ì gwe.
Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ à bè: À ma gbarɛ mà tá ma diizi. 55 Nↄↄ vĩ̀i kↄ̃n à dao bè: Ǹ tó nɛ́ pì gↄ̃wao baa gurↄ kuri, é gbasa à tá. 56 Ben gↄ̃gbɛ̃ pì bèńnɛ: Lán Dii ma tá kɛ̀ nna nà lán kɛ̀ bà, àton ma dãdã dↄro. À ma gbarɛ mà tá ma dii kiia. 57 Ben aↄ̃ bè: Wà nɛ́ pì sísi wà à la. 58 Ben wà Rɛbɛka sìsi wà à là wà bè: Nɛ́ tá kↄ̃n gbɛ̃ pìoↄ́? Ben Rɛbɛka bè: Mɛ́ táo. 59 Ben aↄ̃ Rɛbɛka gbàrɛ kↄ̃n gwàri kɛ̀ à à gwà zaa à nɛ́ngo zĩo, aↄ̃ↄe taa kↄ̃n Ibraĩ zↄ̀blerio kↄ̃n à gbɛ̃nↄ. 60 Aↄ̃ sa maaa ò Rɛbɛkanɛ wà bè:
Nɛ́, ǹ gↄ̃ gbɛ̃ pariinↄ dazi ũ,
n boriinↄ gↄ̃ gbãa vĩ ń zangurinↄa.
61 Ben Rɛbɛka fɛ̀ɛ kↄ̃n a nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ, aↄ̃ dì lakuminↄ kpɛɛ aↄ̃ↄ tɛ́ gↄ̃gbɛ̃ pìzi, ben à tàńyo.
62 À mↄ̀ à lè Isaaku sù kↄ̃n lↄ̀gↄ kɛ̀ wè be Ludabɛ̃ɛkɛema'eeo à vɛ̃̀ɛ Nɛgɛvi bùsun. 63 À bↄ̀ à gàa à laasuu lɛ́ sɛ̃̀n uusiɛ, ben kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀, à è lakuminↄↄ e mↄↄ. 64 Rɛbɛka wɛ́ɛ sɛ̀ à Isaaku è se, ben à pìta a lakumi kpɛɛ kpakpaa 65 à zↄ̀bleri pì là à bè: Dén gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ èe táa oo sɛ̃̀n èe mↄↄ dawalɛ kãaa ũu? Ben zↄ̀bleri pì wèàla à bè: Ma diimɛ. Ben Rɛbɛka a pↄ́dangãn sɛ̀ à kù a uua. 66 Kɛ̀ aↄ̃ kà Isaaku kiia, zↄ̀bleri yã kɛ̀ à kɛ̀ tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi. 67 Isaaku gɛ̃̀ kↄ̃n Rɛbɛkao a da Sara bisakutaan, ben à à sɛ̀ à gↄ̃̀ à nↄↄ ũ. À ye nↄↄ pìzi, ben à làakari kpaɛna a da gaa gbɛra.