23
Sara gana
Sara kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo awɛɛswɛɛplaa, gbasa à gà zaa Kiriataba kɛ̀ wè be tia Ɛblↄnu, Kanaa bùsun. Ben Ibraĩ à sósobi kɛ̀ à ↄ́ↄ dↄ̀ à gana yã musu. Kɛ̀ à gù a naↄ̃ gɛ̀ kiia, à gàa à bè Iti boriinↄnɛ: Nibↄ kↄ̃n gbɛ̃ zĩ̀tↄon ma ũ a tɛ́. À tↄↄtɛ yáma gɛ̀vĩikii ũ mà gɛ̀ vĩin. Ben Iti boriinↄ bènɛ: Maree, ǹ wa yã ma. Luda gbɛ̃ aubarikadeen n ũ wa tɛ́. Ǹ n gɛ̀ vĩi gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ kɛ̀nnɛ maaa guu. Wa gbɛ̃ke é n tɛ̃ gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ nɛ́ n gɛ̀ vĩi à guuro. Ben Ibraĩ fɛ̀ɛ à kùɛ bùsu pì deenↄnɛ à bèńnɛ: À ma yã ma, tó a we mà a gɛ̀ vĩi kɛ̀. À wɛ́ɛ kɛmɛ Zoa nɛ́ Ɛflↄnua à Makpɛla gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ kú à bú lɛ́zi yá ma à ↄↄa, eé gↄ̃ ma gɛ̀vĩikii ũ a bùsun.
10 Ɛflↄnu vɛ̃ɛna ń tɛ́ a wɛ́tɛ bĩilɛn gwe, ben à ò Ibraĩnɛ Itinↄ wáa ń píngi à bè: 11 Auo mare, ǹ ma yã ma. Ma n gba buraa pì kↄ̃n gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ kú gweeo. Ma n gba ma gbɛ̃nↄ wáa. Ma n gbamɛ, lɛ ǹ n gɛ̀ vĩin. 12 Ibraĩ kùɛ bùsu pì deenↄnɛ, 13 ben à bè Ɛflↄnunɛ ń píngi wáa: Ǹ swã kpá ǹ ma yã ma. Mɛ́ buraa pì fĩa bonnɛ. Ǹ ma ↄↄ sí, mɛ́ ma gɛ̀ vĩin. 14 Ben Ɛflↄnu bènɛ: 15 Maree, ǹ ma yã ma. Tↄↄtɛ kɛ̀ à ↄↄ kà kondogi wàa plaamɛ, bↄ́n beee ũ wa dagura? Ǹ n gɛ̀ vĩin. 16 Ibraĩ à yã mà, ben à kondogi kɛ̀ à ò yↄ̃̀nɛ gbɛ̃nↄ wáa laatarinↄ zakaa. 17 Lɛmɛ Ɛflↄnu bú kɛ̀ kú Makpɛla, Mamare saɛ, gↄ̃̀ Ibraĩ pↄ́ ũ lɛ kↄ̃n gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ kú gweeo kↄ̃n lí kɛ̀ kú gweenↄ zaa bú pì lɛ́zi píngi. 18 À gↄ̃̀ Ibraĩ pↄ́ ũ Iti kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ wɛ́tɛ bĩilɛanↄ píngi wáa.
19 Beee gbɛra Ibraĩ a naↄ̃ vĩ̀i Makpɛla bura gbɛ̀wɛɛ pì guu Mamare kɛ̀ wè be tia Ɛblↄnu saɛ, Kanaa bùsun. 20 Lɛn bú kↄ̃n gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ dɛ Itinↄ pↄ́ ũ yãao gↄ̃̀ Ibraĩnɛ gɛ̀vĩikii ũ lɛ.