22
Isaaku kpana sa'opↄ ũ
Beee gbɛra Luda Ibraĩ yↄ̃̀ à gwà à bènɛ: Ibraĩ! Ben à wèàla à bè: Maɛ kɛ̀! Ben Luda bènɛ: Ǹ n nɛ́ mɛ̀n doo kɛ̀ ń yezi Isaaku sɛ́ ǹ gáo Mↄria bùsun, ǹ sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ oo kpiii kɛ̀ mɛ́ onnɛɛa. Kɛ̀ à fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à gàari yì a zaakinɛ, ben à a zĩkɛrinↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn plaa kↄ̃n a nɛ́ Isaaku pìo. À sa'oyaka pàra, ben à dà zɛ́n, èe gaa guu kɛ̀ Ludaa ònɛn. À gurↄ aagↄ̃dee zĩ kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀, à guu pì è kãa. Ben à bè a zĩkɛri pìnↄnɛ: À gↄ̃ kↄ̃n zaakio kɛ̀. Mapi kↄ̃n gↄ̃kparɛ kɛ̀o wé gá aɛ wà dↄnzi kɛ Ludanɛ, wé liara wà su wà a le kɛ̀. Ibraĩ sa'oyaka sɛ̀ à dì a nɛ́ pìnɛ, ben à tɛ́ kũna kↄ̃n fɛ̃ɛo, aↄ̃ↄe gaa lɛdo. Ben Isaaku yã ò a denɛ à bè: Baa! À wèàla à bè: Bↄ́mɛɛ nɛ́? Ben à bènɛ: Wá tɛ́ kũna kↄ̃n yàkao, sãnɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ wé ká tɛ́n à tɛ́ kũ kú mámɛ? Ben Ibraĩ bè: Ma nɛ́, Luda bé eé sa'osã kpá. Ben aↄ̃ↄ tɛ́kↄ̃zi wèe gaa. Kɛ̀ aↄ̃ kà guu kɛ̀ Ludaa ònɛn, à sa'okii bò gwe à yàka kpàkpaàla, ben à a nɛ́ pì yì à dà yàka pìla sa'okii musu. 10 Kɛ̀ à fɛ̃ɛ sɛ̀ à ↄ bↄ̀ lɛ à a nɛ́ pì kòto kpá, 11 ben Dii Malaika lɛ́ zùzi zaa musu à bè: Ibraĩ! Ibraĩ! À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀! 12 Ben à bè: Ǹton ↄ na nɛ́ pìaro ǹton yãke kɛnɛro. Má dↄ̃ sa kɛ̀ ń ma vĩa vĩ, nɛ́ɛ gímɛ kↄ̃n n nɛ́ mɛ̀n doooro. 13 Ibraĩ wɛ́ɛ sɛ̀, ben à sãkaro è líwakaa kà à kobazi. Ben à gàa à à kũ̀ à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ òo a nɛ́ gɛ̃ɛ ũ. 14 Ben à tↄ́ kpà guu pìnɛ Diiékpa, ben wègↄ̃ oo ai kↄ̃n a gbã̀ao wè be: Dii é kpá a kpiii musu.
15 Dii Malaika ɛ̀ara à lɛ́ zù Ibraĩzi zaa musu dↄ 16 à bè: Mamↄma Dii má sì kↄ̃n ma kuunao ma bè, lán n yã pì kɛ̀ nà, nɛ́ɛ gí kↄ̃n n nɛ́ mɛ̀n doooro, 17 mɛ́ aubarika dangu mà n borii kaarannɛ lán sↄsↄnɛnↄ bà, aↄ̃égↄ̃ pari lán ísialɛ bùsu'ãatɛ̃ bà. N boriinↄ égↄ̃ gbãa vĩ n ibɛɛnↄa. 18 Mɛ́ aubarika da anduna bori píngin n borii gãzĩ, kɛ̀ n ma yã mà yãnzi.
19 Kɛ̀ Ibraĩ lìara à sù a zĩkɛrinↄ kiia, aↄ̃ fɛ̀ɛ wà tà Bɛsɛba, ben à gurↄplaa kɛ̀ gwe.
20 Beee gbɛra wà ò Ibraĩnɛ wà bè: N vĩ̀i Nao naↄ̃ Milika nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì. 21 À daudu tↄ́n Uzu. À dãaronↄ tↄ́n yɛ̀: Buzu, Aramu de Kɛmuɛli, 22 Kɛsɛdi, Azo, Pilidasa, Yidilafa kↄ̃n Bɛtuɛlio. 23 Bɛtuɛli pì bé à Rɛbɛka ì. Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn sↄraagↄ̃ↄ kɛ̀ Milika ì kↄ̃n Ibraĩ vĩ̀i Naon gwe. 24 À nↄ yìgisai Ruma nɛ́nↄ tↄ́n yɛ̀: Teba, Gaamu, Tasa kↄ̃n Maakao.