26
Isaaku kↄ̃n Abimɛlɛkio
Dekaa kà bùsu pìn à káakupↄ kɛ̀ kà Ibraĩ gurↄↄ baasi, ben Isaaku fɛ̀ɛ à gàa Filisitininↄ kí Abimɛlɛki kiia Gera. Ben Dii bↄ̀ à mↄ̀zi à bè: Ǹton tá Igipitiro, ǹ vɛ̃ɛ guu kɛ̀ mɛ́ onnɛɛn. Ǹgↄ̃ kú bùsu kɛ̀kiin gĩa, mɛ́gↄ̃ kúnyo mà aubarika kɛnnɛ. Mɛ́ bùsu kɛ̀kii kpámma píngi kↄ̃n n boriinↄ, mɛ́ lù kɛ̀ má sɛ̀ n denɛ papannɛ. Mɛ́ n borii kaara lán sↄsↄnɛnↄ bà, mɛ́ bùsu kɛ̀kii kpáḿma píngi. Borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú tↄↄtɛnↄ é aubarika e n borii gãzĩ ń píngi kɛ̀ Ibraĩ ma yã mà yãnzi. À ma ↄdↄkii gwà, ben à yã kɛ̀ má dìɛnↄ kũna kↄ̃n ma yãdannɛnanↄ kↄ̃n ma dokayãnↄ.
Ben Isaaku gↄ̃̀ Gera. Kɛ̀ wɛ́tɛ pì deenↄↄ e à laa à naↄ̃ yã musu, à bè a dãremɛ. Èe vĩa kɛɛ, zaakɛ èe daa tó à bè a naↄ̃mɛ, weé a dɛ nↄↄ pì yãnzi, zaakɛ nↄↄ pì nɛ́ nↄ maaamɛ. Kɛ̀ a gurↄplaa kɛ̀ gwe, Filisitininↄ kí Abimɛlɛki wɛ́ɛ kpàɛ windo guu, ben à è Isaaku e bↄ̃̀nda gaa kↄ̃n a naↄ̃o. Ben à Isaaku sìsi à bè: Ase n naↄ̃mɛɛ! À kɛ̀ dia n bè n dãremɛ? À wèàla à bè: Mɛ́ɛ kpákpaa weé ma dɛ à yãnzimɛ. 10 Abimɛlɛki bè: Bↄ́ yã ń kɛ̀we lɛɛ? Féte bé à gↄ̃̀ kɛ̀ wa gbɛ̃ke é daɛ kↄ̃n n nↄↄ pìo, lɛ ǹ wa da taarin. 11 Ben Abimɛlɛki gbɛ̃nↄ swã sùkãńnɛ píngi à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ ↄ kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ pìa kↄ̃n à naↄ̃o, weé à dɛ.
12 Isaaku pↄ́ tↄ̃̀ bùsu pìn, ben à pↄ́ è wɛ̃̀ beeea lɛo basↄↄro, kɛ̀ Dii aubarika dàn yãnzi. 13 À kàara, à auziki e kaara ai à kɛ̀ auzikide bíta ũ. 14 À sãanↄ kↄ̃n zùnↄ vĩ pari kↄ̃n zↄ̀nↄ, ben Filisitininↄ zàn. 15 Ben aↄ̃ lↄ̀gↄ kɛ̀ à de Ibraĩ gbɛ̃nↄ yↄ̃̀ a gurↄↄanↄ tàta bùsuo píngi. 16 Ben Abimɛlɛki bè Isaakunɛ: Ǹ fɛɛ wa kiia, zaakɛ ń gbãaa dɛwala maamaa.
17 Ben Isaaku bↄ̀ gwe à bùra kàɛ Gera guzurɛn, ben à gurↄplaa kɛ̀ gwe. 18 Lↄ̀gↄ kɛ̀ wà yↄ̃̀ à de Ibraĩ gurↄↄa ben Filisitininↄↄ tàta à de gaa gbɛraanↄn à ɛ̀ara à bↄ̀bↄ à tↄ́ dↄ̃nkↄ̃ kɛ̀ a de kpàńnɛ yãanↄ kpàńnɛ dↄ. 19 Isaaku zↄ̀blerinↄ lↄ̀gↄ pãnde yↄ̃̀ guzurɛ pìn, ben aↄ̃ bↄ̀ í maaaa. 20 Ben Gera pↄ́dãrinↄ swèe kɛ̀ kↄ̃n Isaaku pↄ́dãrinↄ wà bè: Wa ímɛ. Ben à tↄ́ kpà lↄ̀gↄ pìnɛ Swèe, kɛ̀ aↄ̃ swèe kɛ̀o yãnzi. 21 Aↄ̃ lↄ̀gↄ pãnde yↄ̃̀, ben wà swèe kɛ̀ lↄ̀gↄ pì yã musu dↄ, ben à tↄ́ kpànɛ Íbɛtɛ. 22 À bↄ̀ gwe, ben à lↄ̀gↄ pãnde yↄ̃̀ dↄ, aↄ̃ↄe swèe kɛ à yã musu dↄro. Ben à tↄ́ kpànɛ Mɛ̀porokii, zaakɛ à bè: Dii tò wa mɛ̀ pòro, wé dagula sa.
23 Beee gbɛra à gàa Bɛsɛba. 24 Dii bↄ̀ à mↄ̀zi gwãavĩ beeea à bè: Mámbe n de Ibraĩ Luda ũ, ǹton vĩa kɛro, zaakɛ má kúnyo. Mɛ́ aubarika kɛnnɛ mà n borii kaara ma zↄ̀bleri Ibraĩ yãnzi.
25 Gwen à sa'okii bòn à Dii sìsi. Ben à bùra kàɛ gwe à gbɛ̃nↄↄ e lↄ̀gↄ yↄ̃ↄ. 26 Ben Abimɛlɛki bↄ̀ Gera à mↄ̀ Isaaku kiia kↄ̃n a kpàasi Auzao kↄ̃n a zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi Fikↄluo. 27 Isaaku ń lá à bè: Kɛ̀ a zamagu a pɛma a bɛ, à kɛ̀ dia a mↄ ma kiia? 28 Aↄ̃ wèàla wà bè: Wá è Dii kúnyo, ben wa bè à maa wà lɛdolɛ kɛ wà lù sɛ́kↄ̃nɛ à yã musu 29 kɛ̀ nɛ́ yã zaa ke kɛwero, zaakɛ wée wɛ́ɛ tãmmaro. Yã maaan wá kɛ̀nnɛ wa n gbarɛ aafia, ben Dii aubarika kɛ̀nnɛ. 30 Ben Isaaku ń yàari kɛ̀, aↄ̃ pↄ́ blè aↄ̃ í mì. 31 Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ, aↄ̃ lù sɛ̀kↄ̃nɛ, ben Isaaku zɛ̀ńnɛ, aↄ̃ bↄ̀ à kiia aafia. 32 Zĩ beeea Isaaku gbɛ̃nↄ mↄ̀ wà lↄ̀gↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ yↄ̃̀ yã ònɛ wà bè: Wa í è. 33 Ben à tↄ́ kpànɛ Sɛba. Beee yãnzin wè wɛ́tɛ pì sísi Bɛsɛba ai kↄ̃n a gbã̀ao.
34 Kɛ̀ Isau kà wɛ̃̀ baplaa, à Iti nↄↄ sɛ̀ mɛ̀n plaa, Beri nɛ́ Yudi kↄ̃n Ɛlↄni nɛ́ Basɛmao. 35 Isaaku kↄ̃n Rɛbɛkao nↄ̀sɛ ègↄ̃ yakana ń yãnzimɛ.