27
Isaaku sa'olɛkɛna Yakubunɛ
Isaaku zi kũ̀ à wɛ́ɛ gbãa dↄro, èe guu ee maaro. Ben à a daudu sìsi à bè: Nɛ́! Ben à wèàla à bè: Maɛ kɛ̀. Isaaku bè: Ma zi kũ̀ má a gagurↄↄ dↄ̃ro. Ǹ n sá sɛ́ kↄ̃n n gbàrao ǹ gá ǹ nↄ̀bↄsɛ̃tɛ wɛtɛmɛ. Ǹ ma pↄyezi dò kuku ǹ mↄ́omɛ mà ble, mɛ́ sa'olɛ kɛnnɛ lɛ mà kpɛ́ mà ga.
Rɛbɛka yã kɛ̀ Isaaku ò Isaunɛ pì mà. Kɛ̀ Isau fɛ̀ɛ à gàa tofe ká, ben à gàa à ò Yakubunɛ à bè: Má mà n de yã ò n vĩ̀inɛ à bè à gá à nↄ̀bↄ dɛare à a pↄyezi dò kukuoare à ble, é sa'olɛ kɛnɛ kↄ̃n Dii tↄ́o lɛ á kpɛ́ à ga. Ben Rɛbɛka ɛ̀ara à bènɛ: Ǹ ma yã ma ǹ yã kɛ̀ má dànnɛɛ kɛ. Ǹ gá blè kpàsa guu ǹ blènɛ maaa kũ mɛ̀n plaa ǹ suo. Mɛ́ n de pↄyezi dò kukunɛ, 10 nɛ́ gáonɛ à ble, eé sa'olɛ kɛnnɛ lɛ à kpɛ́ à ga. 11 Ben Yakubu bè a danɛ: Ma vĩ̀i mɛ̀kã vĩ, ben ma mɛ̀ pↄ́rↄpↄrↄ. 12 Tó ma de ↄ kɛ̀ma, tó à ma dↄ̃, eé be mɛ́ɛ a kɛɛ pãpãmɛ, eé lɛ́ kɛmɛ sa'olɛ gɛ̃ɛ ũ. 13 Ben à da bènɛ: Luda tó lɛ́kɛnannɛɛ pì gↄ̃mɛ. Ǹ ma yã ma dé! Ǹ gá ǹ dɛ ǹ suomɛ.
14 Ben Yakubu gàa à blè pìnↄ dɛ̀ à sùo a danɛ, ben à à de pↄyezi dò kùkunɛ. 15 Ben à a daudu pↄ́kãsã maaa kɛ̀ kú a kpɛ́ guunↄ sɛ̀ à dà a nɛ́ sabideenɛ. 16 À blènɛ báa pìnↄ fĩ̀fĩ à ↄↄnↄa kↄ̃n à waa pↄ́rↄpↄrↄo. 17 Ben à dò kↄ̃n burɛdi kɛ̀ à kɛ̀o kpàa.
18 Yakubu gàa a de kiia à bè: Baa! Ben à de bè: Maɛ kɛ̀! Ma nɛ́ kpareemɛ? 19 Yakubu wèàla à bè: Mámbe Isau n daudu. Lán ń òmɛ nà, má kɛ̀ lɛ. Ǹ fɛɛ ǹ vɛ̃ɛ ǹ ma ↄzĩi ble lɛ ǹ sa'olɛ kɛmɛ. 20 Ben Isaaku bè a nɛ́nɛ: O'o! Ń è kↄ̀ↄ́? À wèàla à bè: Dii n Luda bé à ma tá kɛ̀ nna. 21 Ben Isaaku bènɛ: Ǹ sↄ̃mazi mà ↄ kɛmma lɛ mà dↄ̃ tó ma nɛ́ Isaumɛ yãpura. 22 Yakubu sↄ̃̀ a dezi, ben à ↄ kɛ̀a à bè: Kòto kɛ̀kii nɛ́ Yakubu kòtomɛ, ↄↄ kɛ̀kii sↄ̃ Isau ↄↄmɛ. 23 Ben èe à dↄ̃ro, kɛ̀ à ↄↄnↄ kã vĩ lán Isau pↄ́ bà yãnzi. À yezi à sa'olɛ kɛnɛ, 24 ben à à là gĩa: Ma nɛ́ Isaun n ũ yãpuraↄ́? À wèàla à bè: Mámbee! 25 Ben à bè: Ǹ pↄ́ kpáma mà n ↄzĩi ble, mɛ́ sa'olɛ kɛnnɛ. Kɛ̀ à dìɛnɛ, ben à blè. À mↄ̀nɛ kↄ̃n wɛ̃ɛo, à mì dↄ. 26 Ben à de pì bènɛ: Ǹ sↄ̃mazi ǹ lɛ́ pɛ́ma. 27 Ben à sↄ̃̀zi à lɛ́ pɛ̀a. Kɛ̀ Isaaku à pↄ́kãsãanↄ gũu mà, ben à sa'olɛ kɛ̀nɛ à bè:
Ma nɛ́ gũu dɛ
lán buraa kɛ̀ Dii aubarika dàn bà.
28 Luda n gba mↄdↄ bↄna musu,
à n gba tↄↄtɛ maaa.
Blɛwɛɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo égↄ̃ dinzi.
29 Gbɛ̃nↄ é zↄ̀ blennɛ,
boriinↄ é kúɛ n aɛ,
nɛ́gↄ̃ dɛ n gbɛ̃nↄ dii ũ,
n da nɛ́nↄ é kúɛnnɛ.
Luda é lɛ́ kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ lɛ́ kɛ̀nnɛɛnↄnɛ,
eé aubarika da gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ sa maaa ònnɛɛnↄn.
30 Kɛ̀ Isaaku sa'olɛ kɛ̀ Yakubunɛ à yã̀a, ben Yakubu gù à kiia. Kɛ̀ à vĩ̀i sù kↄ̃n tofekao gↄ̃ↄ, 31 ben à pↄ́blee kɛ̀ a denɛ dↄ à gàaonɛ, ben à bènɛ: Baa! Ǹ fɛɛ ǹ ma ↄzĩi ble ǹ sa'olɛ kɛmɛ. 32 Ben à de à là à bè: Ḿbe dé ũu? À wèàla à bè: Mámbe n daudu Isau. 33 Yã pì Isaaku swɛ̃̀ zↄ̃̀ èe lugalugaa à bè: Dé bé à nↄ̀bↄ dɛ̀ à mↄ̀omɛ yã ai ǹgↄ̃ gá su má sò? Ma sa'olɛ kɛ̀nɛ kↄ̀, àmbe eé aubarika e. 34 Kɛ̀ Isau a de yã pì mà, à pũ̀tã à ↄ́ gbãaa dↄ̀ à kɛ̀ wɛ̃nda, ben à bè: Baa! Ǹ sa'olɛ kɛmɛ dↄ. 35 Ben à bè: N dãaro mↄ̀ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ↄo à n sa'olɛ sì kↄ̀. 36 Ben Isau bè: À tↄ́n Yakuburoo? À ma kɛkɛ à kɛ̀ gɛ̃̀n plaan gwe sa. À ma daudukɛzɛ sìma yã, ben à ma sa'olɛ sìma tia dↄ. Mɛ́ sa'olɛ e dↄroↄ́? 37 Isaaku wèàla à bè: Ma à dìɛ n dii ũ, ma à danɛnↄ kɛ̀ à zↄ̀blerinↄ ũ ń píngi, ma blɛwɛɛ kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo kpàa. Bↄ́n mɛ́ e mà kɛnnɛ dↄↄ? 38 Isau bè a denɛ: Baa, sa'olɛ beeen ń vĩ adoↄ́? Ǹ sa'olɛ pãnde kɛmɛ dↄ Baa. Ben Isau wii gbãaa lɛ̀. 39 Ben à de wèàla à bè:
Tↄↄtɛ kɛ̀ nɛ́gↄ̃ kún égↄ̃ maaro,
mↄdↄ é bↄnnɛ zaa musuro.
40 Nɛ́gↄ̃ fɛ̃ɛda kũna,
nɛ́ zↄ̀ ble n dãaronɛ.
Lɛmɛ dↄ n làakari é gↄ̃ kpaɛnaro,
nɛ́ à gbóngo gonla.
41 Isau íbɛtɛ sɛ̀ kↄ̃n Yakubuo sa'olɛ kɛ̀ à de kɛ̀nɛ yãnzi, ben à bè a nↄ̀sɛ guu: Ma de gaa zã̀ro, gbasa mɛ́ ma dãaro dɛ. 42 Wà yã kɛ̀ Isau ò kↄↄmↄtↄ kɛ̀ Rɛbɛkanɛ, ben à Yakubu sìsi à bè: Isau yezi à gɛ̃ɛ bomma à n dɛ. 43 Ǹ ma yã ma sa. Ǹ fɛɛ ǹ baalɛ ǹ gá ma dãgↄ̃ Labã bɛ zaa Arana 44 ǹgↄ̃ kúo gwe gĩa ai n vĩ̀i pì pↄfɛ̃ kpáɛ. 45 Tó à nↄ̀sɛ kpàɛ, tó yã kɛ̀ ń kɛ̀nɛ sã̀n, mɛ́ gbɛ̃ zĩ wà n gbɛ̀ sɛ́. Má yezi mà kora a gↄ̃ↄn plaaanↄzi píngi gurↄ doro.
46 Ben Rɛbɛka bè Isaakunɛ: Iti nↄgbɛ̃nↄ nii bↄ̀magu. Tó Yakubu Iti nↄↄ sɛ̀ bùsu kɛ̀kiin lán Isau nↄgbɛ̃ beeenↄ bà, ma kuuna égↄ̃ nnamɛ dↄro.