28
Yakubu tana Labã kiia
Ben Isaaku Yakubu sìsi à sa'olɛ kɛ̀nɛ à yã dànɛ à bè: Ǹton nↄↄ sɛ́ Kanaa nↄgbɛ̃nↄ tɛ́ro. Ǹ fɛɛ ǹ gá Mɛsↄpↄtamia bùsun n da de Bɛtuɛli bɛ, ǹ nↄↄ sɛ́ gwe n desɛ̃ Labã nɛ́nↄ tɛ́. Luda Gbãapingide aubarika dangu à tó ǹ nɛ́ i maamaa, aↄ̃gↄ̃ kaara lɛ ǹ gↄ̃ boriinↄ dezi ũ. Luda aubarika kɛ̀ à dà Ibraĩn dangu kↄ̃n n boriinↄ, lɛ bùsu kɛ̀ nɛ́ɛ nibↄ bleen gↄ̃nnɛ, bùsu kɛ̀ à kpà Ibraĩa. Ben Isaaku Yakubu gbàrɛ à gá Labã kiia Mɛsↄpↄtamia bùsun. Labã nɛ́ Siria bùsu gbɛ̃ Bɛtuɛli nɛ́mɛ, Yakubu kↄ̃n Isauo desɛ̃mɛ.
Isau mà Isaaku sa'olɛ kɛ̀ Yakubunɛ à à gbàrɛ Mɛsↄpↄtamia lɛ à nↄↄ sɛ́ gwe. Kɛ̀ à sa'olɛ pì kɛ̀nɛ, à bè àton nↄↄ sɛ́ Kanaa nↄgbɛ̃nↄ tɛ́ro. À tàasi kɛ̀ kɛ̀ Yakubu a de kↄ̃n a dao yã mà à dà Mɛsↄpↄtamia zɛ́n. Ben à dↄ̃̀ sa kɛ a de pↄↄ nna kↄ̃n Kanaa bùsu nↄgbɛ̃nↄro. Ben à gàa Ibraĩ nɛ́ Sumaila kiia à à nɛ́ Maala sɛ̀ à nà a nↄ káakunↄa. Maala nɛ́ Nɛbayo dãremɛ.
Yakubu nana'ona Bɛtɛli
10 Yakubu bↄ̀ Bɛɛsɛba à dà Arana zɛ́n. 11 Kɛ̀ à kà gukea, à yezi à i gwe kɛ̀ ↄfãntɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n yãnzi. Ben à gbɛ̀ sɛ̀ guu pìn a mìdibↄ ũ à dàɛ gwe. 12 Ben à nanaa ò à gára è pɛɛna tↄↄtɛ ai à gàa à zↄ̃̀ ludambɛɛa, Luda malaikanↄↄ e didiia aↄ̃ↄe pitaa. 13 À Dii è zɛnaala à bè: Mámbe Dii n dezi Ibraĩ kↄ̃n n de Isaakuo Luda ũ. Mɛ́ bùsu kɛ̀ ń daɛa kɛ̀ki kpámma, mpi kↄ̃n n boriinↄ. 14 N boriinↄ égↄ̃ pari lán bùsuti bà, aↄ̃é dagula ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa kↄ̃n ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn-o kↄ̃n gu'igbãrooo kↄ̃n sↄↄmɛtɛo. Anduna bori píngi é aubarika e mpi kↄ̃n n boriio gãzĩ. 15 Mɛ́gↄ̃ kúnyo, mɛ́gↄ̃ n dãkpaa guu kɛ̀ nɛ́ɛ gaan píngi, mɛ́ ɛara mà sunyo bùsu kɛ̀kiin, zaakɛ mɛ́ n tónlo mɛ́ yã kɛ̀ má ònnɛɛ kɛ.
16 Kɛ̀ Yakubu vù kↄ̃n iio à bè: Dii kú gura kɛ̀, ben mɛ́ɛ dↄ̃ro! 17 Vĩa à kũ̀ à bè: Guu kɛ̀ ma kã fɛ̀ɛ. Luda bɛɛmɛ, ludambɛ zɛ́mɛ.
18 Yakubu fɛ̀ɛ kↄngↄ à gbɛ̀ kɛ̀ à kɛ̀ mìdibↄ ũu pì sɛ̀ à pɛ̀ɛ dↄngupↄ ũ, ben à nↄ́si kùa. 19 Ben à tↄ́ kpà guu pìnɛ Bɛtɛli, mↄde wɛ́tɛ kɛ̀ wà kàɛ gwe tↄ́ káakun Luzu. 20 Yakubu lù sɛ̀ Diinɛ à bè: Tó ń kúmao, tó nɛ́ ma dãkpa ma wɛ́tɛ kɛ̀kii gana guu, tó nɛ́ ma gba pↄ́blee kↄ̃n pↄ́kãsãanↄ 21 ai ma gaa ma su ma de bɛ aafia, nɛ́gↄ̃ dɛ ma Luda ũ, 22 gbɛ̀ kɛ̀ má pɛ̀ɛ dↄngupↄ ũu pì é gↄ̃ n gbãgbãkii ũ, pↄ́ kɛ̀ n ma gba píngi, mɛ́ à kuridee kpámma.