29
Yakubu kana Labã bɛ
Yakubu ɛ̀ara à dà zɛ́n à gàa ↄfãntɛ̃bↄɛkpadeenↄ bùsun. Kɛ̀ à kà gwe, à lↄ̀gↄ è sɛ̃̀n sã kpàsa lɛo aagↄ̃ kaɛna à saɛ, zaakɛ lↄ̀gↄ pì ín wè kpáḿma. Gbɛ̀ bíta tatana lↄ̀gↄ pìlɛ. Tó kpàsa pìnↄ kàkↄ̃a gwe píngi, ben wè gbɛ̀ pì go lↄ̀gↄ pìlɛ wà í kpáḿma, ben wè ɛara wà gbɛ̀ pì tataàlɛ a gbɛ̀n. Ben Yakubu sãdãrinↄ là à bè: Gbɛ̃nↄ, a bↄ mámɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wa bↄ Aranamɛ. Ben à ń lá à bè: Á Nao dio Labã dↄ̃ↄ́? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wá à dↄ̃. Ben à ń lá à bè: À aafiaↄ́? Aↄ̃ bè: À aafia. Ǹ à nɛ́ Rasɛli gwa, èe mↄↄ kↄ̃n sãanↄ kãaa. Ben Yakubu bè: Ɔfãntɛ̃ kpɛ́ gbãa, sãanↄ tágurↄↄ e ká kↄ̀ro. À í kpáḿma à gá ń dã. Ben aↄ̃ bè: Wé fↄ̃ro. Tó èe kɛ sã kpàsanↄ kàkↄ̃a píngi baasiro, wè gbɛ̀ go lↄ̀gↄ pìlɛ wà í kpáḿmaro.
Kɛ̀ èe yã oońnɛ lɛ, Rasɛli mↄ̀ kↄ̃n a de sãanↄ, zaakɛ sãdãrin à ũ. 10 Kɛ̀ Yakubu a desɛ̃ Labã nɛ́nↄgbɛ̃ Rasɛli è kↄ̃n à de sãanↄ, à sↄ̃̀ lↄ̀gↄzi à gbɛ̀ gò lↄ̀gↄ pìlɛ, ben à í kpà a desɛ̃ sãanↄa. 11 Ben à lɛ́ pɛ̀ Rasɛlia à pↄnna ↄ́ↄ dↄ̀. 12 Ben à ònɛ kɛ̀ à de danɛ Rɛbɛka nɛ́n a ũ. Ben Rasɛli bàalɛ à gàa à ò a denɛ. 13 Kɛ̀ Labã a dãre nɛ́ Yakubu baaru mà, à bàalɛ à gàa daàlɛ. Kɛ̀ à kà, ben à kùsia à lɛ́ pɛ̀a à tào a bɛ. Ben Yakubu yã kɛ̀ kɛ̀nↄ ònɛ píngi. 14 Ben Labã bènɛ: Ma arumɛ n ũ yãpura.
Yakubu Lea kↄ̃n Rasɛlio sɛna
Yakubu kɛ̀ Labã bɛ mↄ do, 15 ben Labã bènɛ: Kɛ̀ ń dɛ ma danɛ ũ yãnzin nɛ́ zĩi kɛmɛ pãↄ́? Dia mɛ́ fĩa bonnɛ nà ǹ omɛ. 16 Labã sↄ̃ nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. Yↄ̃ↄ tↄ́n Lea, Bãa sↄ̃ Rasɛli. 17 Lea wɛ́ɛ busana, Rasɛli sↄ̃ↄ nↄkparɛ maaamɛ, ben à kakana maa. 18 Yakubu ye Rasɛlizi, ben à bè Labãnɛ: Mɛ́ zĩi kɛnnɛ wɛ̃̀ swɛɛplaa n nɛ́ bãade Rasɛli yãnzi. 19 Labã bè: À sã̀ↄ mà à kpámma dɛ mà à kpá gbɛ̃ pãndeala. Ǹgↄ̃ kú ma bɛ kɛ̀.
20 Ben Yakubu zĩi kɛ̀nɛ wɛ̃̀ swɛɛplaa Rasɛli yãnzi, ase à kɛ̀nɛ lán gurↄ plaaa bàmɛ kɛ̀ à yezi yãnzi. 21 Ben à bè Labãnɛ: Kɛ̀ ma zĩ gurↄↄ pàpa, ǹ ma nↄↄ kpáma mà sɛ́. 22 Ben Labã gwedeenↄ kàkↄ̃a ń píngi à nↄsɛpↄblee kɛ̀ńnɛ. 23 Kɛ̀ uusiɛ kɛ̀, ben à a nɛ́ Lea sɛ̀ à kpàa, ben Yakubu dàɛo. 24 Labã a nↄgbɛ̃ zĩkɛri Zilipa kpà Leaa zĩkɛri ũ. 25 Kɛ̀ guu dↄ̀ Yakubu è Leamɛ, ben à bè Labãnɛ: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀mɛ lɛɛ? Rasɛli yãnzin ma zĩi kɛ̀nnɛziroo? Bↄ́ bé à tò n ma kɛkɛ? 26 Labã bè: Wa kiia wè Bãa kpá gↄ̃ↄa Yↄ̃ↄ ãro. 27 Ǹ azuma doo kɛ kↄ̃n gbɛ̃ beeeo gĩa, mɛ́ à gbɛ̃ndoo kpámma zĩi kɛ̀ nɛ́ ɛara ǹ kɛmɛ wɛ̃̀ swɛɛplaa pãnde pↄ́ ũ. 28 Yakubu wèzi à azuma doo pì kɛ̀ kↄ̃n Leao, ben Labã a nɛ́ Rasɛli kpàa nↄↄ ũ. 29 Labã a nↄgbɛ̃ zĩkɛri Bila kpà Rasɛlia zĩkɛri ũ. 30 Yakubu dàɛ kↄ̃n Rasɛlio sↄ̃, ben à yezi dɛ Leala. Ben à ɛ̀ara à zĩi kɛ̀ Labãnɛ ai wɛ̃̀ swɛɛplaa dↄ.
Yakubu nɛ́nↄ
31 Dii è Yakubu ye Leaziro, ben à à kɛ̀ nɛ́dandee ũ, Rasɛli sↄ̃ pãaamɛ. 32 Lea nↄ̀ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, ben à tↄ́ kpànɛ Rubɛni, zaakɛ à bè: Dii ma nawɛ̃akɛna gwà. Ma zã égↄ̃ yemazi sa. 33 Kɛ̀ à nↄ̀ sì dↄ, à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, ben à bè: Dii mà ma zã yemaziro, ben à ɛ̀ara à nɛ́ kɛ̀kii kpàma dↄ. Ben à tↄ́ kpànɛ Simɛↄ. 34 Kɛ̀ à ɛ̀ara à nↄ̀ sì dↄ, à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ à bè: Kɛ̀kii sa ma zã é ma diɛkii ero, zaakɛ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ìo mɛ̀n aagↄ̃. Ben à tↄ́ kpànɛ Levi. 35 À ɛ̀ara à nↄ̀ sì dↄ à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ à bè: Kɛ̀kii sa ma Dii sáabu kpà, ben à tↄ́ kpànɛ Yuda. Ben à nɛ́'ii zɛ̀.