30
Kɛ̀ Rasɛli è ée nɛ́ ii kↄ̃n Yakubuoro, à gↄ̃aanↄ kpà kↄ̃n a vĩ̀io. Ben à bè Yakubunɛ: Ǹ nↄ̀ dↄmagu. Tó mɛ́ɛ e sↄ̃ro, mɛ́ gamɛ. Yakubu pↄ fɛ̃̀zi à bè: Mámbe Luda ũ kɛ̀ n tɛ̃ nɛ́ↄ́? Ben Rasɛli bè: Ma zĩkɛri Bilan yɛ̀. Ǹ gá io à nɛ́nↄ imɛ, mɛ́ borii e se à gãzĩ. Ben à a zĩkɛri Bila kpàa nↄↄ ũ. Yakubu dàɛo, ben à nↄ̀ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ. Ben Rasɛli bè: Ludaa tò yã bↄ̀mao nna à ma yã mà, à ma gba nɛ́gↄ̃gbɛ̃. Ben à tↄ́ kpànɛ Dani. Rasɛli zĩkɛri pì ɛ̀ara à nↄ̀ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ dↄ, ben Rasɛli bè: Ma ↄsi ìsi kà kↄ̃n ma vĩ̀io ma ↄsii nɛ̀. Ben à tↄ́ kpànɛ Nafatali.
Kɛ̀ Lea è a nɛ́'ii zɛ̀, ben à a zĩkɛri Zilipa kpà Yakubua nↄↄ ũ dↄ. 10 Ben Lea zĩkɛri pì nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ kↄ̃n Yakubuo. 11 Ben Lea bè: Mìnnaamɛ. Ben à tↄ́ kpànɛ Gada. 12 Ben Lea zĩkɛri pì nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ dↄ kↄ̃n Yakubuo. 13 Ben Lea bè: Ma pↄↄ kɛ̀ nna, zaakɛ nↄgbɛ̃nↄ é be pↄnnadeen ma ũ. Ben à tↄ́ kpànɛ Asa.
14 Rubɛni bↄ̀ ésekɛ̃gurↄ à yenzi ɛ̃zɛ̃ è sɛ̃̀n, ben à bòbo à sùo a da Leanɛ. Ben Rasɛli bènɛ: Ǹ n nɛ́ yenzi ɛ̃zɛ̃ pì dãmɛ. 15 Lea bènɛ: Kɛ̀ n ma gↄ̃ↄ sìma, beee e mↄ́mmaro, ben ń yezi ǹ ma nɛ́ yenzi ɛ̃zɛ̃ sí dↄↄ́? Rasɛli bè: Tó ń kpàma, ḿbe nɛ́ io gbã̀a.
16 Kɛ̀ Yakubu e suu kↄ̃n buraao uusiɛ, Lea bↄ̀ à gàa à dààlɛ à bè: Mámbe mɛ́ inyo gbã̀a, zaakɛ ma n sɛ̃kã ma nɛ́ yenzi ɛ̃zɛ̃ yãnzimɛ. Ben à ìo gwãavĩ beeea. 17 Luda Lea wɛ́ɛkɛɛ sì, ben à nↄ̀ sì à Sãani ì kↄ̃n Yakubuo. 18 Ben Lea bè: Luda láada kpàma, kɛ̀ ma a zĩkɛri kpà ma zãa yãnzi. Ben à tↄ́ kpànɛ Isaka. 19 Lea ɛ̀ara à nↄ̀ sì dↄ à Tori ì, 20 ben à bè: Luda gba maaa dàmɛ. Kɛ̀kii sa ma zã é ma kpe da, zaakɛ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ìo mɛ̀n swɛɛdo. Ben à tↄ́ kpànɛ Zɛbuluni. 21 Zãazãa à nɛ́nↄgbɛ̃ ì, ben à tↄ́ kpànɛ Dina.
22 Ben Rasɛli yã dↄ̀ Ludan à à wɛ́ɛkɛɛ sì, ben à kɛ̀ nɛ́dandee ũ. 23 À nↄ̀ sì à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì, ben à bè: Luda wí bↄ̀mɛ. 24 Ben à tↄ́ kpànɛ Yusufu à bè: Dii ɛara à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ pãnde kaaramɛ dↄ.
Yakubu pↄ́nↄ dãna Labãnɛ
25 Kɛ̀ Rasɛli Yusufu ì, Yakubu bè Labãnɛ: Ǹ ma gbarɛ mà tá ma bɛ bùsun. 26 Ma zĩi kɛ̀nnɛ ma nↄↄnↄ kↄ̃n ma nɛ́nↄ yãnzi. Ǹ ń kpáma mà tá, zaakɛ ń dↄ̃ lán ma zĩi kɛ̀nnɛ nà. 27 Ben Labã bènɛ: Tó ma n pↄnnaa è, ǹ gↄ̃mao kɛ̀. Ma màso kɛ̀ má è Dii aubarika kɛ̀mɛ n yãnzi. 28 Ǹ n asaiapↄ omɛ, mɛ́ kpámma. 29 Yakubu bènɛ: Ń dↄ̃ lán ma zĩi kɛ̀nnɛ nà. Ń dↄ̃ lán n pↄ́kãdeenↄ kɛ̀ ma ↄzĩ nà, 30 zaakɛ à féte kɛ̀ ń vĩ zaalɛ mɛ́ɛ mↄ́roo kàara maamaa. Dii aubarika dàngu guu kɛ̀ ma gaan n bɛ píngi. Bↄrɛn mɛ́ ma zĩnda bɛ zĩi kɛ sↄ̃ↄ? 31 Labã à là à bè: Bↄ́n mɛ́ fĩa boonnɛɛ? Yakubu wèàla à bè: Ǹton pↄ́ke kpámaro, mↄde ǹ yã kɛ̀ kɛmɛ, mɛ́gↄ̃ n pↄ́nↄ dãannɛ. 32 Ǹ tó mà gɛ̃ n pↄ́nↄ tɛ́ gbã̀a mà sã bakebakenↄ kↄ̃n à togetogenↄ plɛplɛ ma asaiapↄ ũ kↄ̃n sãnɛ bↄ̀rↄ siaanↄ kↄ̃n blè bakebakenↄ kↄ̃n à togetogenↄo. 33 Tó n ma asaiapↄ gwà gana gurↄ aɛzĩ, nɛ́ dↄ̃ tó má yãpuraa vĩ. Blè kɛ̀ kuu bakebakero ben à togetogero, ke sãnɛ bↄ̀rↄ kɛ̀ siaro, ɛ̃ndɛ̃ ma kpãi òmɛ. 34 Labã bè: Tↄ̀! Àgↄ̃ dɛ lán ń ò nà. 35 Zĩ beeea Labã à blèkofĩi bakebakenↄ sɛ̀ kↄ̃n à wɛ̃zãdeenↄ kↄ̃n blèda togetogenↄ kↄ̃n à bakebakenↄ, aↄ̃ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ puraa vĩinↄ píngi kↄ̃n sãnɛ bↄ̀rↄ siaanↄ píngi, à ń ná a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄnɛ ń ↄzĩ. 36 Ben à kpã̀ngu dà ń dagura kↄ̃n Yakubuo lán gurↄ aagↄ̃ tá bà, ben Yakubu e Labã pↄ́ kpaaanↄ dãa.
37 Yakubu lí bori aagↄ̃ gã̀ búsunↄ zↄ̃̀zↄ̃ à ń wɛ̃zã kpàkpa à ń wɛ̃zã kɛ̀ púu. 38 Ben à lí kɛ̀ à ń wɛ̃zã kpàkpa pìnↄ pɛ̀ɛpɛɛ pↄ́nↄ gbãngo ímikiia, pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄↄ í minↄ wɛ́ɛn, zaakɛ gwen aↄ̃è kpákpa on. 39 Tó aↄ̃ kpákpa ò lí pìnↄ saɛ, ben aↄ̃ègↄ̃ nɛ́ wɛ̃zãdeenↄ ii kↄ̃n à togetogenↄ kↄ̃n à bakebakenↄo. 40 Yakubu è pↄ́nɛ pìnↄ plɛplɛ adona è à wɛ̃zãdeenↄ kↄ̃n à siaanↄ ká Labã pↄ́nↄ guu. Lɛmɛ à a zĩnda kpàsa bↄ̀ lɛ, èe ká Labã pↄ́nↄ guuro. 41 Tó pↄ́bori maaanↄ fɛ̀ɛ kↄ̃n kpákpa'onao, Yakubu è lí pìnↄ pɛ́ɛpɛɛɛ pↄ́nↄ aɛzĩ ímikiia, lɛ aↄ̃ kpákpa o ń saɛ. 42 Tó pↄ́ ginanↄmɛ sↄ̃, è lí pɛ́ɛpɛɛńnɛro. Lɛn pↄ́ ginanↄ gↄ̃̀ Labã pↄ́ ũ lɛ, ben pↄ́bori maaanↄ gↄ̃̀ Yakubu pↄ́ ũ. 43 Ben Yakubu auziki ègↄ̃ kaara maamaa à pↄ́nↄ pari kũ̀ kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n lakuminↄ kↄ̃n zaakinↄo.