33
Yakubu wɛ́ɛsina Isaulɛ
Kɛ̀ Yakubu wɛ́ɛ sɛ̀, à è Isau e mↄↄ kↄ̃n gↄ̃ↄn wàa plaaanↄ. À a nɛ́nↄ kpàatɛtɛ Leanɛ kↄ̃n Rasɛlio kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛri mɛ̀n plaaanↄ. Ben à nↄgbɛ̃ zĩkɛri pìnↄ gbàrɛ aↄ̃ dↄ aɛ kↄ̃n ń nɛ́nↄ. Beee gbɛra Lea kↄ̃n a nɛ́nↄ, ben Rasɛli kↄ̃n Yusufuo tɛ́ ń kpɛɛ. À dↄ̀ńnɛ aɛ à kùɛ tↄↄtɛ gɛ̃̀n swɛɛplaa ai à gàa à kào a vĩ̀i pì kiia. Ben Isau bàalɛ à mↄ̀ à dààlɛ à mlɛ̃̀a, à ↄↄ dà à gã̀n à lɛ́ pɛ̀a, ben aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀. Isau wɛ́ɛ sɛ̀ à nↄgbɛ̃nↄ è kↄ̃n nɛ́nↄ, ben à bè: Dénↄ bé wà kúnyo kɛ̀? Yakubu wèàla à bè: Nɛ́ kɛ̀ Luda ma gbaanↄmɛ. Ben nↄgbɛ̃ zĩkɛri pìnↄ sↄ̃̀ńzi kↄ̃n ń nɛ́nↄ aↄ̃ kùɛ. Ben Lea kↄ̃n a nɛ́nↄ sↄ̃̀ńzi dↄ aↄ̃ kùɛ. Beee gbɛra Yusufu kↄ̃n Rasɛlio sↄ̃̀ńzi aↄ̃ kùɛ. Isau bè: Pↄ́ kɛ̀ ma dańlɛ kɛ̀nↄↄ dɛ diamɛ? Yakubu wèàla à bè: Lɛ ma n pↄnnaa e yãnzimɛ. Isau bè: Ma gbɛ̃, ma pↄ́nↄ mↄ̀ma, ǹgↄ̃ n pↄ́nↄ kũna. 10 Ben Yakubu bè: Auo! N yã nna! Tó ma n pↄnnaa è, ǹ ma gba sí, zaakɛ wa wɛ́ɛsikↄ̃lɛna kɛ̀mɛ lán wɛ́ɛsikↄ̃lɛna kↄ̃n Ludao bàmɛ, ben n gbãakɛ kpàmazi. 11 Ǹ gbaa kɛ̀ ma mↄonnɛɛ sí, zaakɛ Luda aubarika dàmagu, pↄ́kee e kɛ̃sãmaro. Lɛmɛ à nàkↄ̃rɛa lɛ, ben à sì.
12 Ben Isau bè: Wà da zɛ́n wà tá. Mɛ́ gányo. 13 Ben à wèàla à bè: Ma dii, ń dↄ̃ kɛ̀ nɛ́nↄ gbãa vĩro, ben má sãa kↄ̃n zùnɛ bↄ̀rↄnↄ vĩ. Tó wa tá gbãaa ò gurↄ do, pↄ́kãdeenↄ é gaga píngimɛ. 14 Ǹ dↄmɛ aɛ ma dii, mↄma n zↄ̀bleri mɛ́gↄ̃ tɛ́ pↄ́nↄ kpɛɛ kↄ̃n nɛ́nↄ busɛbusɛ ai mà mↄ́ mà n le Sei. 15 Isau bè: Mɛ́ ma gbɛ̃kenↄ tónyo. Yakubu bè: À kɛ̀ dɛa nɛ́ kɛ lɛ dↄↄ? Ǹ tó mà n pↄnnaa e dii. 16 Zĩ beeean Isau dà Sei zɛ́n. 17 Ben Yakubu gàa Suko. À bɛɛ bò gwe, ben à lá kutaanↄ dↄ̀ pↄ́nↄnɛ. Bee yãnzi wà tↄ́ kpà guu pìnɛ Suko.
18 Kɛ̀ Yakubu sù kↄ̃n Mɛsↄpↄtamiao, à kà wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Sɛkɛmu, Kanaa bùsun aafia, ben à bùra kàɛ wɛ́tɛ pì saɛ. 19 À a bùrakaɛkii lù Sɛkɛmu de Amↄ nɛ́nↄa kondogi basↄↄro. 20 Gwen à sa'okii bòn, à tↄ́ kpànɛ Luda Isarailinↄ Luda.