34
Sɛkɛmu kusina Dinaa
Lea nɛ́nↄgbɛ̃ Dina kɛ̀ à ì kↄ̃n Yakubuo bↄ̀ à wɛ́ɛ kpáɛ bùsu pì nↄgbɛ̃nↄzi. Kɛ̀ bùsu pì kí Amↄ nɛ́ Sɛkɛmu, Ivi borii à è, à à sɛ̀ gbãaao, ben à dàɛo. À pↄↄ dↄ nↄkparɛ pìa à yezi, ben à yã nnannaa ònɛ. Ben Sɛkɛmu bè a denɛ: Ǹ nɛ́nↄkparɛ beee wɛtɛmɛ mà sɛ́. Kɛ̀ Yakubu mà wà a nɛ́nↄgbɛ̃ kpɛ bↄ̀, à nɛ́nↄↄ kú sɛ̃̀n kↄ̃n à pↄ́kãdeenↄ, ben à yĩ̀tɛ ai aↄ̃ sù. Ben Sɛkɛmu de Amↄ gàa à Yakubu le à yã pì onɛ. Kɛ̀ Yakubu nɛ́nↄ bↄ̀ sɛ̃̀n wà sù, ben aↄ̃ yã pì mà gↄ̃ↄ. Aↄ̃ nↄ̀sɛ yàka aↄ̃ pↄ fɛ̃̀ maamaa, kɛ̀ Sɛkɛmu wíyã kɛ̀ Isarailinↄnɛ yãnzi, à dàɛ kↄ̃n Yakubu nɛ́nↄgbɛ̃o à yã kɛ̀ dɛ wà kɛroo kɛ̀. Ben Amↄ bèńnɛ: Ma nɛ́ Sɛkɛmu pↄↄ dↄ a nɛ́nↄgbɛ̃a. A yã nna. À à kpáa nↄↄ ũ. Wà lɛdolɛ kɛ wàgↄ̃ wa nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kpãsãakↄ̃a. 10 Àgↄ̃ kúwao, wa bùsu kuu a pↄ́ ũmɛ. À vɛ̃ɛn àgↄ̃ laa taan àgↄ̃ tↄↄtɛ vĩ. 11 Ben Sɛkɛmu ò Dina de kↄ̃n à dãgↄ̃nↄnɛ à bè: À tó mà a pↄnnaa e. Pↄ́ kɛ̀ a be mà kpáawa mɛ́ kpá. 12 À anzureblebↄ lɛ́ damɛ bíta kↄ̃n gbaanↄ paripari. Pↄ́ kɛ̀ á ò mɛ́ kpá. À nɛ́nↄkparɛ pì kpáma nↄↄ ũ.
13 Ben Yakubu nɛ́nↄ wè Sɛkɛmu kↄ̃n à de Amↄola kↄ̃n mↄnafikio kɛ̀ Sɛkɛmu ń dãre kpɛ bↄ̀ yãnzi. 14 Aↄ̃ bèńnɛ: Wé fↄ̃ wà beee kɛro, wé fↄ̃ wà wa dãre kpá gɛfↄↄdeearo, zaakɛ wíyãmɛ wa kiia. 15 Wé we a yãziro, séto à gↄ̃ lán wapinↄ bà a gↄ̃gbɛ̃nↄ bã̀ngu kɛ ń píngi. 16 Tó a bã̀ngu kɛ̀, wé wa nɛ́nↄ kpãsãawa wé a nɛ́nↄ sɛ́ nↄↄ ũ. Wégↄ̃ kúao, wé gↄ̃ bori dↄ̃nkↄ̃nↄ ũ. 17 Mↄde tó ée we wa yãziro, tó ée bã̀ngu kɛro, wé wa dãre sɛ́ wà táomɛ. 18 Yã pì kɛ̀ Amↄ kↄ̃n a nɛ́ Sɛkɛmuonɛ nna. 19 Gↄ̃kparɛ pì yã pì gↄ̃̀gↄ̃ kpakpaa kɛ̀ Yakubu nɛ́nↄgbɛ̃ yã kànɛ yãnzi. À bɛ̀ɛ vĩ dɛńla a de bɛdeenↄ tɛ́.
20 Amↄ kↄ̃n a nɛ́ Sɛkɛmuo gàa ń wɛ́tɛ bĩilɛa, ben aↄ̃ yã ò kↄ̃n wɛ́tɛdeenↄ wà bè: 21 Gbɛ̃ pìnↄ yãke vĩwaoro. Wà tó aↄ̃gↄ̃ kú wa bùsun aↄ̃gↄ̃ laa taa, zaakɛ bùsu pì yàasa eé mↄ́wa. Wé ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sɛ́ wé wa nɛ́nↄ kpáḿma. 22 Gbɛ̃ pìnↄ sↄ̃ é we wàgↄ̃ kúwao lɛ wà gↄ̃ bori dↄ̃nkↄ̃ ũro, séto èe kɛ wa gↄ̃gbɛ̃ píngi bã̀ngu kɛ̀ lán ń bà baasiro. 23 Aↄ̃ pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n ń auzikinↄ kↄ̃n ń zùnↄ píngi é gↄ̃ wa pↄ́ ũroo? Wà weńnɛ lɛ aↄ̃gↄ̃ kúwao. 24 Wɛ́tɛ pì deenↄ Amↄ kↄ̃n a nɛ́ Sɛkɛmuo yã mà, ben aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ bã̀ngu kɛ̀ ń píngi.
25 À gurↄ aagↄ̃dee zĩ, kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n wãwãao aↄ̃ↄ kú kↄ̃n yãke laasuuoro, Yakubu nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄ Simɛↄ kↄ̃n Levio, Dina vĩ̀inↄ, aↄ̃ baade a fɛ̃ɛdaa sɛ̀ aↄ̃ sì wɛ́tɛ aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ ń píngi. 26 Aↄ̃ Amↄ kↄ̃n a nɛ́ Sɛkɛmuo dɛ̀dɛ, ben aↄ̃ Dina sɛ̀ aↄ̃ bↄ̀o Sɛkɛmu kpɛ́n aↄ̃ tào. 27 Wɛ́tɛdeenↄ dɛdɛna gbɛra Yakubu nɛ́nↄ mↄ̀ wà wɛ́tɛ pↄ́nↄ nàkↄ̃a kɛ̀ wà wí dà ń dãrea yãnzi. 28 Aↄ̃ ń sãanↄ kↄ̃n ń blènↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n ń zùnↄ kↄ̃n ń zaakinↄ, pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú wɛ́tɛ guunↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú ń buraanↄ píngi. 29 Aↄ̃ ń auzikinↄ sɛ̀ɛ píngi kↄ̃n ń nɛ́nↄ kↄ̃n ń nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kú ń bɛɛnↄ píngi.
30 Ben Yakubu bè Simɛↄnɛ kↄ̃n Levio: A sumɛ yã zaaao. Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n bùsu kɛ̀kii bori pãndenↄ égↄ̃ ye ma kãziro. Lán wá pariro nà, tó aↄ̃ lìgawazi, tó aↄ̃ sìwagu, aↄ̃é ma dɛ kↄ̃n ma boriinↄo píngimɛ. 31 Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Kɛ̀ à wa dãre dìɛ kaarua ũ, beee maan gweↄ́?