35
Luda aubarikadana Yakubun Bɛtɛli
Luda bè Yakubunɛ: Ǹ fɛɛ ǹ tá Bɛtɛli ǹ vɛ̃ɛ gwe. Ǹ ma gbãgbãkii bo gwe, zaakɛ ma bↄ ma mↄnzi gwe gurↄↄ kɛ̀ nɛ́ɛ bàa lɛɛ n vĩ̀inɛ. Ben Yakubu bè a bɛdeenↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń píngi: À bori zĩ̀tↄnↄ tãa kɛ̀ á vĩinↄ kwɛ́ɛ à zú o à a pↄ́kãsãanↄ lendee kpá. Wé fɛɛ wà tá Bɛtɛli. Mɛ́ Luda gbãgbãkii bo gwe, zaakɛ à dↄ̀malɛ ma nawɛ̃akɛgurↄ, ègↄ̃ kúmao guu kɛ̀ ma gaan píngi. Ben aↄ̃ bori zĩ̀tↄnↄ tãa kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ kpàa kↄ̃n swãi kɛ̀ aↄ̃ↄ dananↄ, ben à pↄ́ pìnↄ vĩ̀i gbíi lí gbáru Sɛkɛmu saɛ. Kɛ̀ Yakubu kↄ̃n a nɛ́nↄ dà zɛ́n, Ludaa tò vĩa wɛ́tɛ kɛ̀ kú ń saɛnↄ deenↄ kũ̀ maamaa, ben aↄ̃ gbɛ̃kee e pɛ́ɛńziro. Ben Yakubu kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ ń píngi kà Luzu kɛ̀ wè be tia Bɛtɛli, Kanaa bùsun. À sa'okii bò gwe, ben à tↄ́ kpà guu pìnɛ Bɛtɛli Luda, zaakɛ gwen Luda bↄ̀ à mↄ̀zin gurↄↄ kɛ̀ èe bàa sii a vĩ̀inɛ. Debora kɛ̀ dɛ Rɛbɛka gwàri ũ yãa gà gwe, ben wà à vĩ̀i gbíi lí gbáru Bɛtɛli saɛ. Ben wà tↄ́ kpànɛ Ɔ́ↄdↄlizi.
Luda bↄ̀ à mↄ̀ Yakubuzi dↄ à suna kↄ̃n Mɛsↄpↄtamiao gbɛra, à aubarika dàn 10 à bè: N tↄ́n Yakubu, mↄde weé bennɛ Yakubu dↄro, sé Isaraili. Lɛmɛ à tↄ́ kpànɛ Isaraili lɛ. 11 Luda bènɛ dↄ: Luda Gbãapingiden ma ũ. Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kaara. Borii é bↄ n kiia kↄ̃n bori pariinↄ dↄ, n bori kenↄ égↄ̃ dɛ kínanↄ ũ. 12 Mɛ́ bùsu kɛ̀ má kpà Ibraĩ kↄ̃n Isaakuoa kpámma kↄ̃n n boriinↄ n gaa gbɛra. 13 Ben Luda fɛ̀ɛ à bↄ̀ guu kɛ̀ à yã ònɛn. 14 Yakubu gbɛ̀ pɛ̀ɛ guu kɛ̀ Luda yã ònɛn dↄngupↄ ũ. À í tↄ̃̀a à nↄ́si kùa. 15 Ben Yakubu tↄ́ kpà guu kɛ̀ Luda yã ònɛn pìnɛ Bɛtɛli.
Rasɛli kↄ̃n Isaakuo gaa
16 Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ Bɛtɛli wà dà zɛ́n. Kɛ̀ aↄ̃ kà kĩi kↄ̃n Ɛflatao, Rasɛli nɛ́'igurↄↄ kà, ben nɛ́'ii kɛ̀a zĩ'ũ. 17 Nɛ́'iwãwãa à kũ̀ gbãa, ben nɛ́sɛɛri bènɛ: Ǹton vĩa kɛro, n nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì dↄ. 18 Rasɛli gbãa vĩ dↄro èe gaa, ben à tↄ́ kpà a nɛ́ pìnɛ Bɛnↄni, ben à de tↄ́ kpànɛ Bɛyãmi. 19 Kɛ̀ Rasɛli gà, wà à vĩ̀i Ɛflata kɛ̀ wè be tia Bɛtɛlɛmu zɛ́n. 20 Yakubu gbɛ̀ dↄngupↄ pɛ̀ɛ à miraa. Rasɛli mira gbɛ̀ pì kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao.
21 Isaraili ɛ̀ara à dà zɛ́n, ben à bùra kàɛ sãdãrinↄ gugwagba aɛ. 22 Gurↄↄ kɛ̀ à kú bùsu pìn Rubɛni gàa à dàɛ kↄ̃n Bilao, Yakubu nↄ yìgisai, ben Yakubu yã pì mà.
Yakubu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì mɛ̀n kuri awɛɛplaa. 23 Lea nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Yakubu daudu Rubɛni, Simɛↄ, Levi, Yuda, Isaka kↄ̃n Zɛbulunio. 24 Rasɛli nɛ́nↄn Yusufu kↄ̃n Bɛyãmio ũ. 25 Rasɛli zĩkɛri Bila nɛ́nↄn Dani kↄ̃n Nafatalio ũ. 26 Lea zĩkɛri Zilipa nɛ́nↄn Gada kↄ̃n Asao ũ. Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í kↄ̃n Yakubuo Mɛsↄpↄtamianↄn gwe.
27 Ben Yakubu kà a de Isaaku kiia Mamare. À kú Kiriataba kɛ̀ wè be tia Ɛblↄnu saɛ, guu kɛ̀ Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo vɛ̃̀ɛn. 28 Isaaku kà wɛ̃̀ bakɛ̃ndo 29 à zi kũ̀ kótokoto, ben à gà à kà a gbɛ̃nↄla, ben à nɛ́nↄ Isau kↄ̃n Yakubuo à vĩ̀i.