36
Isau boriinↄ
Isau kɛ̀ wè benɛ dↄ Ɛdↄmu boriinↄ yãn yɛ̀. Isau Kanaa nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀, Iti bori Ɛlↄni nɛ́ Ada kↄ̃n Ivi bori Ana nɛ́ Ɔↄlibama, Zibɛↄ̃ dioo. À Sumaila nɛ́ Basɛma, Nɛbayo dãre sɛ̀ dↄ. Ada Ɛlifaza ìo, ben Basɛma Ruɛli ì. Ɔↄlibama Yeusu kↄ̃n Yalamuo kↄ̃n Korao ì. Isau nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í Kanaa bùsunↄn gwe.
Isau a nↄↄnↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n a auziki kɛ̀ à è Kanaa bùsunnↄ píngi, ben à gàa Sei bùsun à zã̀ kũ̀ kↄ̃n a dãaro Yakubuo, zaakɛ aↄ̃ auziki bíta bé à tò aↄ̃é fↄ̃ wàgↄ̃ kú kↄ̃oro. Bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄ kún e mↄ́ḿmaro, kɛ̀ aↄ̃ pↄ́nↄↄ pari yãnzi. Isau vɛ̃̀ɛ Sei gusĩsĩdeen kɛ̀ wè be tia Ɛdↄmu.
Isau kɛ̀ dɛ Ɛdↄmunↄ dezi káaku ũ boriinↄn yɛ̀. 10 Isau nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀: Ada nɛ́ Ɛlifaza kↄ̃n Basɛma nɛ́ Ruɛlio. 11 Ɛlifaza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Temana, Omaa, Zefo, Gatamu kↄ̃n Kenazio ũ. 12 Ɛlifaza nↄ yìgisain Timina ũ. Àmbe à Amalɛki ìo. Isau nↄ Ada dionↄn gwe.
13 Ruɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Naata, Zɛra, Sama kↄ̃n Mizao. Isau nↄ Basɛma dionↄn gwe.
14 Isau nↄ Ana nɛ́ Ɔↄlibama, Zibɛↄ̃ dioo nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Yeusu, Yalamu kↄ̃n Korao.
15 Isau bori kínanↄn yɛ̀: Isau daudu Ɛlifaza bori kínanↄn Temana, Omaa, Zefo, Kenazi, 16 Kora, Gatamu kↄ̃n Amalɛkio ũ. Ɛlifaza bori kínanↄ, Ada dionↄn gwe. Aↄ̃ↄ kú Ɛdↄmunↄ bùsun.
17 Isau nɛ́ Ruɛli bori kínanↄn yɛ̀: Naata, Zɛra, Sama kↄ̃n Mizao. Ruɛli bori kínanↄ, Basɛma dionↄn gwe. Aↄ̃ↄ kú Ɛdↄmunↄ bùsun.
18 Isau nↄ Ɔↄlibama bori kínanↄn yɛ̀: Yeusu, Yalamu kↄ̃n Korao. Ana nɛ́ Ɔↄlibama dionↄn gwe. 19 Isau kɛ̀ wè benɛ dↄ Ɛdↄmu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn gwe, à bori kínanↄn gwe.
Sei boriinↄ
20 Sei, Ori borii kɛ̀ kú Ɛdↄmunↄ bùsun zaa káaku nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Lotana, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana, 21 Disↄ̃, Ɛza kↄ̃n Disão. 22 Lotana nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Ori kↄ̃n Omamuo. Lotana dãren Timina ũ. 23 Sobala nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Alavã, Manaa, Ebala, Sefo kↄ̃n Onamuo. 24 Zibɛↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Aya kↄ̃n Anao. Ana pì bé à bↄ̀ bia wãaa zaa gbáan gurↄↄ kɛ̀ èe a de zaakinↄ dãa. 25 Ana nɛ́gↄ̃gbɛ̃n Disↄ̃ ũ, à nɛ́nↄgbɛ̃ sↄ̃ Ɔↄlibama. 26 Disↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Ɛmɛdã, Ɛsɛbã, Itirana kↄ̃n Keranao. 27 Ɛza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Bilana, Zavã kↄ̃n Akanao. 28 Disã nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Uzu kↄ̃n Aranao.
29 Ori bori kínanↄn yɛ̀: Lotana, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana, 30 Disↄ̃, Ɛza kↄ̃n Disão. Ori bori kínanↄ kↄ̃n ń borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Sei bùsunnↄn gwe.
31 Kína kɛ̀ aↄ̃ kí blè Ɛdↄmunↄ bùsun Isarailinↄ kínanↄ ãanↄn yɛ̀. 32 Bɛↄ nɛ́ Bɛla, Dinaba gbɛ̃ bé à kí blè Ɛdↄmu káaku. 33 Kɛ̀ à gà, ben Zɛra nɛ́ Yobabu, Bↄzↄra gbɛ̃ kí blè à gɛ̃ɛ ũ. 34 Kɛ̀ à gà, ben Temana bùsu gbɛ̃ Usamu kí blè à gɛ̃ɛ ũ. 35 Kɛ̀ à gà, ben Bedada nɛ́ Adada, Avi gbɛ̃ kí blè à gɛ̃ɛ ũ. Àmbe à zĩ̀ blè Midiãnↄa Mↄabunↄ bùsun. 36 Kɛ̀ à gà, ben Masareka gbɛ̃ Samala kí blè à gɛ̃ɛ ũ. 37 Kɛ̀ à gà, ben Reobo kɛ̀ kú Yuflati saɛ gbɛ̃ Saulu kí blè à gɛ̃ɛ ũ. 38 Kɛ̀ à gà, ben Akabo nɛ́ Baali Ana kí blè à gɛ̃ɛ ũ. 39 Kɛ̀ à gà, ben Pau gbɛ̃ Adada kí blè à gɛ̃ɛ ũ. À nↄↄ tↄ́n Mɛtabɛli, Matarɛdi nɛ́mɛ, Mɛzaba dio.
40 Isau bori kínanↄ tↄ́n yɛ̀ kↄ̃n ń bùsunↄ: Timina, Alava, Yɛtɛ, 41 Ɔↄlibama, Ela, Pinↄ, 42 Kenazi, Temana, Mibiza, 43 Magadiɛli kↄ̃n Iramuo. Ɛdↄmunↄ kínanↄn gwe wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo bùsu kɛ̀ aↄ̃ vɛ̃̀ɛn. Isau kɛ̀ dɛ Ɛdↄmunↄ dezi ũu boriinↄn gwe.