37
Yusufu nana'ona
Yakubu kú Kanaa bùsun guu kɛ̀ a de vɛ̃̀ɛn. Yakubu boriinↄ yãn yɛ̀. Yusufu nɛ́ gↄ̃kparɛmɛ. À wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplaadee guu kɛ̀ èe sãanↄ dãa kↄ̃n a vĩ̀inↄ, à de nↄↄnↄ Bila kↄ̃n Zilipao nɛ́nↄ, ben à dà zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ kↄmↄtↄ kɛ̀ a denɛ. Isaraili ye Yusufuzi dɛ a nɛ́ kpaaanↄla kɛ̀ à à ì a zikũ guu yãnzi, ben à utagyaba zↄ̃̀nɛ. Kɛ̀ à vĩ̀inↄ è ń dee ye Yusufuzi dɛńla, ben aↄ̃ zàn aↄ̃è we wà yã nnaa ooro.
Yusufu nanaa ò, ben à tↄ̃kɛ̃̀ a vĩ̀inↄnɛ, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà zàn dɛ zi pↄ́la. À bèńnɛ: À nanaa kɛ̀ má ò ma. Má è wée ése yiyii bura, ben ma ése bakaa fɛ̀ɛ à zɛ̀. A pↄ́nↄ lìgazi, ben aↄ̃ nàɛnɛ. Ben à vĩ̀inↄ bènɛ: Nɛ́ kí blewan yↄ́? Nɛ́ gbãaa blewan yↄ́? Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà zàn dɛ yã pↄ́la nanaa kɛ̀ à ò pì yãnzi.
Yusufu ɛ̀ara à nanaa ò dↄ, ben à tↄ̃kɛ̃̀ a vĩ̀inↄnɛ à bè: Ma ɛara ma nanaa ò dↄ. Má è ↄfãntɛ̃ kↄ̃n mↄvurao kↄ̃n sↄsↄnɛ mɛ̀n kuri awɛɛdoonↄↄ e naɛɛmɛ. 10 À nanaa pì tↄ̃kɛ̃̀ a denɛ dↄ, ben à de pàtaa à bè: Nana kparee takan ń ò lɛɛ? Mapi kↄ̃n n dao kↄ̃n n vĩ̀inↄ, wé mↄ́ wà kúɛ n aɛn yↄ́? 11 À vĩ̀inↄ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kpào. À de sↄ̃ nanaa pì yã kũna a nↄ̀sɛ guu.
12 À vĩ̀inↄ gàa ń de sãanↄ dã Sɛkɛmu. 13 Ben Isaraili bè Yusufunɛ: N vĩ̀inↄ e sãa dãa Sɛkɛmu. Mɛ́ n zĩ ń kiia. À wèàla à bè: Ma yãa. 14 Ben à bènɛ: Ǹ gá ǹ n vĩ̀inↄ gwa kↄ̃n sãanↄ, tó aↄ̃ↄ aafia. Ǹ ɛara ǹ sumɛ kↄ̃n aↄ̃ baaruo. Ben à à gbàrɛ, à bↄ̀ Ɛblↄnu guzurɛn à gàa Sɛkɛmu. 15 Èe likↄ̃aa zↄ̃ↄ sɛ̃̀n, ben gↄ̃gbɛ̃ ke dààlɛ à à là: Bↄ́n nɛ́ɛ wɛtɛɛ? 16 À wèàla à bè: Mɛ́ɛ ma vĩ̀inↄ wɛtɛɛmɛ. Tó ń ń sãdãkii dↄ̃, ǹ omɛ. 17 Gↄ̃gbɛ̃ pì bè: Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ gura kɛ̀, má mà aↄ̃ bè wèe gaa Dotãmɛ. Ben Yusufu pɛ̀ɛńzi à ń lé Dotã.
18 Kɛ̀ aↄ̃ à è kãaa, ai àgↄ̃ gá ká ń kiia, aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃zi wà bè wà à dɛ. 19 Aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: À gwa, nana'ori e mↄↄ kãaa. 20 À tó wà à dɛ wà à zu lↄ̀gↄ kɛ̀nↄ doke guu, wé be nↄ̀bↄ pãsĩ bé à à dɛ̀ à sò. Ɛ̃ndɛ̃ wé e lán à nanaanↄ é mì dɛ nà. 21 Kɛ̀ Rubɛni yã pì mà, à yezi à à mì sí, ben à bè: Wàton à dɛro, 22 àton aru bↄaro. À à zu lↄ̀gↄ kɛ̀kiin gbáan kɛ̀. Àton à dɛro. Rubɛni òńnɛ lɛ, kɛ̀ à yezi à à mì sí à à kpá a dea yãnzimɛ. 23 Kɛ̀ Yusufu kà a vĩ̀inↄ kiia, aↄ̃ à uta bↄ̀, à utagyaba maaa pì. 24 Ben aↄ̃ à sɛ̀ wà à zù lↄ̀gↄ pìn. Lↄ̀gↄ pì da korimɛ à í vĩro. 25 Ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ wèe pↄ́ blee. Kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sɛ̀, aↄ̃ Sumaila bori laatarinↄ è, aↄ̃ bↄ̀ Giliada bùsun aↄ̃ↄe gaa Igipiti. Aↄ̃ lakuminↄↄ dò pↄ́nↄ kↄ̃n lí'ↄ ɛ̃zɛ̃o kↄ̃n lí'ↄ gũ nnannaao sɛna. 26 Ben Yuda bè a gbɛ̃nↄnɛ: Tó wa wa dãaro dɛ̀, ben wa à gɛ̀ ùtɛ, bↄ́ àren wé ee? 27 À tó wà à yá Sumaila borii pìnↄa. Wàton à dɛro, wa dãaronloo? Wa aru dↄ̃nkↄ̃mɛ. Ben à gbɛ̃nↄ à yã mà. 28 Kɛ̀ Midiã laatari pìnↄↄ e mↄↄ gɛ̃ zɛ́la, ben aↄ̃ Yusufu gà wà bↄ̀ lↄ̀gↄn, aↄ̃ à yà Sumaila borii pìnↄa kondogi baro, ben wà tào Igipiti.
29 Kɛ̀ Rubɛni mↄ̀ lↄ̀gↄ pì kiia, èe Yusufu e gwe dↄro, ben à a pↄ́kãsãanↄ gà à kɛ̃̀kɛ̃, 30 ben à gàa a dãaronↄ kiia à bè: Nɛ́ pì kú gwe dↄro. Mɛ́ gá má kↄ̃n beeeo? 31 Aↄ̃ blèkofĩi kũ̀ wà dɛ̀, ben aↄ̃ Yusufu uta pì sɛ̀ wà màɛ à aru guu. 32 Ben aↄ̃ à utagyaba pì sɛ̀ wà gàao ń denɛ aↄ̃ bè: Pↄ́ kɛ̀ wá èn yɛ̀. N nɛ́ utan yↄ́, ke à pↄ́nlo? 33 À dↄ̃̀, ben à bè: Ma nɛ́ utamɛ, nↄ̀bↄ pãsĩ bé à à sò. Wãiyoo, wà ma nɛ́ Yusufu kã̀sãkãsãkↄ̃ɛmɛ. 34 Ben à a utadaa gà à kɛ̃̀ à pↄ́kãsãa sɛ̀ à dà, ben à a nɛ́ pì sósobi kɛ̀ gìkɛna. 35 À nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n à nɛ́nↄgbɛ̃nↄ mↄ̀ à làakari kpáɛnɛ ń píngi, mↄde à gì a làakari kpáɛzi à bè: Mɛ́gↄ̃ ma nɛ́ pì gɛ̀ ↄ́ↄ dↄↄmɛ ai mà gá táo à kiia gɛ̀wãan. Ben èe sósobi ↄ́ↄ dↄↄ a nɛ́ pì yã musu.
36 Midiã pìnↄ sↄ̃ Yusufu yà Pↄtifaa Igipiti. Fili'auna ìba kemɛ, àmbe à dogarinↄ gbɛ̃nsi ũ.