38
Yuda kↄ̃n Tamao
Zĩ beeea Yuda bↄ̀ a gbɛ̃nↄ kiia à gàa à vɛ̃̀ɛ Adulamu gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Ira bɛ. Gwen à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n Kanaa bùsu gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Sua nɛ́nↄgbɛ̃o, ben à à sɛ̀ nↄↄ ũ. À nↄ̀ sì à nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, ben à tↄ́ kpànɛ Ɛɛ. À ɛ̀ara à nↄ̀ sì dↄ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì, ben à tↄ́ kpànɛ Ona. À ɛ̀ara à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì dↄ, ben à tↄ́ kpànɛ Sela. Gurↄↄ kɛ̀ à nɛ́ pì ì, à kú Kezibimɛ.
Ben Yuda nↄgbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Tama sɛ̀ a daudu Ɛɛnɛ. Ɛɛ kɛ̀ Diinɛ zaa, ben à à dɛ̀. Ben Yuda bè Onanɛ: Ǹ n vĩ̀i gyaanↄↄ sɛ́ ǹ borii kɛ n vĩ̀inɛ, lán wè kɛ nà. Kɛ̀ Ona dↄ̃ kɛ̀ nɛ́ kɛ̀ é i kↄ̃n a vĩ̀i gyaanↄↄo égↄ̃ dɛ a borii ũro, tó à dàɛo ben à yezi a zĩnda e, è à gↄ̃gbɛ̃ pↄ́ kwɛ́ɛmɛ, lɛ àton borii kɛ a vĩ̀inɛro yãnzi. 10 Yã kɛ̀ èe kɛɛ pì kɛ̀ Diinɛ zaa, ben à à dɛ̀ dↄ. 11 Ben Yuda bè a nɛ́ gyaanↄ Tamanɛ: Ǹ gá ǹgↄ̃ gyaanↄↄ blee n de bɛ ai ma nɛ́ Sela ìsi kũ. Zaakɛ èe daa Sela é ga lán a vĩ̀inↄ bàmɛ. Ben Tama gàa à vɛ̃̀ɛ a de bɛ.
12 Kɛ̀ à gurↄↄ gì kɛ̀, ben Yuda naↄ̃ gà. Kɛ̀ à nↄ̀sɛ kpàɛ, à dà zɛ́n èe gaa a sãkãkɛ̃ɛrinↄ kiia Timina kↄ̃n a gbɛ̃nna Irao. 13 Ben wà à baaru kpà Tamanɛ wà bè: N zã de e gaa Timina a sãanↄ kã kɛ̃ɛ. 14 Ben à a gyaanↄblepↄnↄ bↄ̀ à pↄ́dangãn sɛ̀ à kù a uua, ben à gàa à vɛ̃̀ɛ Enaimu bĩilɛa Timina zɛ́n. Zaakɛ à è Sela bíta kũ̀, wèe à kpáa nↄↄ ũro. 15 Kɛ̀ Yuda à è, ben à à dìɛ kaarua ũ kɛ̀ à pↄ́ kù a uua yãnzi. 16 Ben à sↄ̃̀zi zɛ́ saɛ à bè: Ǹ tó mà daɛnyo. Èe à dↄ̃ a nɛ́ gyaanↄↄ ũro. Ben nↄgbɛ̃ pì bè: Tó n daɛmao, bↄ́n nɛ́ kpámaa? 17 À wèàla à bè: Mɛ́ ma kpàsa blènɛ mɛ̀n doo kpãsãnnɛ. Ben à bè: Ǹ tↄↄba diɛmɛ ai ǹgↄ̃ gaa kpãsã. 18 Ben à à là à bè: Bↄ́ tↄↄban mɛ́ diɛnnɛɛ? A bè: Ǹ n sèedakɛbↄ kↄ̃n a bào kↄ̃n gò kɛ̀ ń kũnao kpáma. Ben à kpàa à dàɛo à nↄ̀ dↄ̀n. 19 Ben nↄgbɛ̃ pì fɛ̀ɛ à tà bɛ à a pↄ́dangãn bↄ̀ à a gyaanↄblepↄnↄ sɛ̀ à dà. 20 Yuda a gbɛ̃nna Adulamu gbɛ̃ zĩ̀ kↄ̃n blènɛo à tↄↄba boo nↄgbɛ̃ pì kiia. Kɛ̀ à kà, èe à ero. 21 Ben à gwedeenↄ làla à bè: Kaarua kɛ̀ kú Enaimu zɛ́ saɛ kɛ̀ yã kú máa? Aↄ̃ wèàla wà bè: Kaarua kee kú kɛ̀ro fá! 22 Ben à ɛ̀ara à tà, à bè Yudanɛ: Mɛ́ɛ à ero. Gwedeenↄ bè wà kaarua ke dↄ̃ gwe yã sero. 23 Ben Yuda bè: Àgↄ̃ pↄ́ pìnↄ kũna. Wé tó gbɛ̃nↄ wa yáa dↄro. Ma n zĩ kↄ̃n blè pìo, nɛ́ɛ à ero.
24 Mↄ aagↄ̃ↄ gbɛra wà mↄ̀ wà ò Yudanɛ wà bè: N nɛ́ naↄ̃ Tama kaarua kà, ben à nↄ̀ sì a pãpãkɛna pì guu. Yuda bè: À bↄo wà tɛ́ sↄ̃a. 25 Kɛ̀ wèe bↄↄo bàazi, à lɛ́kpãsã kɛ̀ a zã denɛ à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ kɛ̀kiinↄ vĩi bé à nↄ̀ dↄ̀magu. Ǹ sèedakɛbↄ kↄ̃n a bào kↄ̃n gò kɛ̀kiio gwa, tó ń à de dↄ̃. 26 Yuda pↄ́ pìnↄ dↄ̃̀, ben à bè: Nↄgbɛ̃ pì yã nna dɛmala, zaakɛ mɛ́ɛ à kpá ma nɛ́ Selaaro. Yuda e daɛo dↄro. 27 Kɛ̀ à kà nɛ́'ina, à mↄ̀ à lè sìkanↄ bé wà kú à gbɛɛɛ guu. 28 Gurↄↄ kɛ̀ èe nɛ́ ii, aↄ̃ gbɛ̃ndoo ↄ bↄ̀, ben nɛ́sɛɛri wↄ̃ↄ tɛ̃aa dↄ̀a à bè: Nɛ́ kɛ̀kii bé à bↄ̀ káaku. 29 Kɛ̀ nɛ́ pì a ↄↄ sↄ̀kpa, ben nɛ́ plaadee bↄ̀, ben nↄgbɛ̃ pì bè: N bↄ bùimɛ fá! Ben wà tↄ́ kpànɛ Pɛrɛzi. 30 Beee gbɛra kɛ̀ à gbɛ̃ndoo kɛ̀ wà wↄ̃ↄ tɛ̃aa dↄ̀ à ↄↄa bↄ̀, ben wà tↄ́ kpànɛ Zɛra.