39
Yusufu kↄ̃n Pↄtifa naↄ̃o
Kɛ̀ Sumaila boriinↄ kà kↄ̃n Yusufuo Igipiti, ben Igipiti gbɛ̃ Pↄtifa à lùḿma. Fili'auna ìba kemɛ, àmbe à dogarinↄ gbɛ̃nsi ũ. Dii kú kↄ̃n Yusufuo à à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n mìnnaao. À kú a dii Igipiti gbɛ̃ pì bɛ. Kɛ̀ à dii pì è Dii kúo ègↄ̃ à dakↄ̃rɛɛ kↄ̃n saao yã kɛ̀ èe kɛɛnↄ guu píngi, ben Yusufu à pↄnnaa è. Pↄtifa à dìɛ a bɛgwari ũ à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ nànɛ a ↄzĩ píngi. Zaa gurↄↄ kɛ̀ à à dìɛ a bɛgwari ũ, Dii aubarika dà à bɛɛn Yusufu yãnzi. Dii aubarika dà pↄ́ kɛ̀ dɛ à pↄ́ ũunↄn píngi, bɛ pↄ́nↄ kↄ̃n bura pↄ́nↄ mámmam. Ben Pↄtifa a pↄ́ píngi nà Yusufunɛ a ↄzĩ. À bà kú yãkeoro, tó èe kɛ pↄ́blee baasiro. Yusufu sↄ̃ nɛ́ gↄ̃ ↄ̀wazimɛ, ben à zɛna maa.
Zĩkea Yusufu nii gɛ̃̀ a dii naↄ̃gu, ben à bènɛ: Ǹ daɛmao. Ben à gì à bè: Ǹ gwa, ma dii bà kú yãkeo ua kɛ̀ guu dↄro, à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ nàmɛ ma ↄzĩ píngi. À gbãaa dɛmala ua kɛ̀ guuro, èe gímɛ kↄ̃n pↄ́keoro, sé mpi, kɛ̀ ń dɛ à nↄↄ ũ yãnzi. Mɛ́ fↄ̃ mà yã zaa beee taka kɛ mà durun kɛ Ludanɛro. 10 Baa kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì ègↄ̃ oonɛ baabↄrɛ, èe we à dàɛoro, à yezi àgↄ̃ kúo sero.
11 Zĩkea kɛ̀ Yusufu gɛ̃̀ kpɛ́n a zĩi kɛ, à mↄ̀ à lè ua zĩkɛri kee kú kpɛ́ guuro. 12 Ben nↄgbɛ̃ pì à kũ̀ a utaa à bè: Ǹ daɛmao. Ben Yusufu a uta tònɛ gwe à bàa lɛ̀ à bↄ̀ bàazi. 13 Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì è à a uta tòare à bàa lɛ̀ à bↄ̀ bàazi, 14 ben à ua zĩkɛrinↄ sìsi à bèńnɛ: À gwa, wà mↄ̀we kↄ̃n Eberuo, ben èe dↄkɛɛwao. À gɛ̃̀mazi à daɛmao, ben ma wii lɛ̀. 15 Kɛ̀ à mà ma wiii dↄ̀awa, ben à a uta tò kaɛna ma saɛ à bàa lɛ̀ à bↄ̀ bàazi. 16 Ben nↄgbɛ̃ pì uta pì kàɛ a saɛ ai Yusufu dii sù, 17 ben à bènɛ: Eberu zↄ̀ kɛ̀ n suowe dↄkɛ̀mao à gɛ̃̀mazi. 18 Kɛ̀ ma wiii dↄ̀a, ben à à uta tò kaɛna ma saɛ à bàa lɛ̀ à bↄ̀ bàazi. 19 Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì yã pì ò a zãnɛ à bè, lán n zↄ̀ kɛ̀mɛ nàn gwe, ben Yusufu dii pↄ fɛ̃̀ maamaa. 20 Ben à bè wà Yusufu kũ wà à da kpɛ́siaan, guu kɛ̀ kína pisinanↄↄ káɛn, ben à gurↄplaa kɛ̀ gwe.
21 Baa kↄ̃n beeeo Dii kúo à gbɛ̃kɛɛ kɛ̀nɛ à tò à yã kà pisinanↄ dãkparin. 22 Ben dãkpari pì pisinanↄ nà Yusufunɛ a ↄzĩ ń píngi, wè yãke kɛ à sairo. 23 Pisinanↄ dãkpari pì bà ègↄ̃ kú Yusufu yãoro, kɛ̀ Dii kúo yãnzi, ben ègↄ̃ à daakↄ̃rɛ kↄ̃n saao yã kɛ̀ èe kɛɛ guu píngi.