43
Yusufu vĩ̀inↄ ɛara à gana Igipiti kↄ̃n Bɛyãmio
Dekaa pãsĩ kũ̀ Kanaa bùsun. Kɛ̀ aↄ̃ blɛwɛɛ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀o Igipiti blè wà yã̀a, aↄ̃ de bèńnɛ: À ɛara à gá blɛwɛɛ lú féte dↄ. Ben Yuda bènɛ: Gↄ̃gbɛ̃ pì òwe sãnsãmmɛ à bè, tó wa dãaro kúwaoro, wé wɛ́ɛ sikↄ̃lɛro. Tó nɛ́ we wa dãaro gáwao, wé gá wà blɛwɛɛ lúnnɛ. Tó nɛ́ɛ we sↄ̃ro, wé gáro, zaakɛ gbɛ̃ pì òwe, tó wa dãaro kúwaoro, wé wɛ́ɛ sikↄ̃lɛro. Ben Isaraili bè: Bↄ́yãnzin a ĩa dàmazi, kɛ̀ á ò gbɛ̃ pìnɛ á dãaro vĩi? Aↄ̃ wèàla wà bè: Àmbe à yã gbèkawa kↄ̃n wa bɛdeenↄ yão à bè: A de kuu ai tiaↄ́? Á dãaro vĩↄ́? Yã beeenↄ musun wa weàla. Wá dↄ̃ yã eé be wà mↄ́ kↄ̃n wa dãaroon yↄ́? Ben Yuda bè a denɛ: Ǹ tó nɛ́ pì gámao. Wé fɛɛ wà gá gↄ̃ↄmɛ, lɛ wapinↄ kↄ̃n mpio kↄ̃n wa nɛ́nↄ tón gagaro yãnzi, wégↄ̃ kuu aafia. À gↄ̃̀ ma yã ũmɛ. Ma a zĩnda wɛ̃̀ndi dìɛ à pↄ́ gɛ̃ɛ ũ. Tó mɛ́ɛ suonnɛ aafiaro, ma gↄ̃ n taaridee ũmɛ. 10 Tó wée seka kɛ yãro, lɛ wa gaa gɛ̃̀n plaadeeo wa su. 11 Ben aↄ̃ de bèńnɛ: Tó lɛmɛ, à yã kɛ̀kii kɛ. À wa bùsu pↄ́ maaanↄ sɛ́ɛ à ká a sàkinↄ guu à gá à gↄ̃gbɛ̃ pì gba. À lí'ↄ ɛ̃zɛ̃ sɛ́ féte kↄ̃n zↄ́'io féte kↄ̃n dò pↄ́nↄ kↄ̃n lí'ↄ gũ nnannaao kↄ̃n gↄ̀rↄo kↄ̃n sĩo. 12 À gá kↄ̃n ↄↄo lɛo plaa à ↄↄ kɛ̀ wà dàare a sàkinↄ guu sↄkpańnɛ. Ke wà sã̀sãn yá, á dↄ̃ro. 13 À a dãaro sɛ́ à ɛara à gá gↄ̃gbɛ̃ pì kiia. 14 Luda Gbãapingide tó gbɛ̃ pì a wɛ̃nda gwa à a gbɛ̃ndo kↄ̃n Bɛyãmio gbarɛ aↄ̃ suao. Mapi sↄ̃, tó Luda ma nɛ́nↄ sìmamɛ, à sìman gwe.
15 Aↄ̃ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃é gá wà à gbaa pìnↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n ↄↄo lɛo plaa kↄ̃n Bɛyãmio aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa Igipiti, ben aↄ̃ gàa Yusufu kiia. 16 Kɛ̀ Yusufu Bɛyãmi è ń tɛ́, à bè a bɛgwarinɛ: Ǹ gá kↄ̃n gbɛ̃ beeenↄ ma bɛ. Ǹ nↄ̀bↄ dɛ ǹ kɛkɛ, zaakɛ gbɛ̃ pìnↄ é pↄ́ blemao fãantɛ̃amɛ. 17 Bɛgwari pì yã kɛ̀ Yusufu dànɛ kɛ̀ à gàańyo à bɛ. 18 Kɛ̀ wèe gaańyo Yusufu bɛ lɛ, vĩa ń kũ aↄ̃ bè: Ɔↄ kɛ̀ wà dà wa sàkinↄ guu yã bé à tò wèe mↄↄwao kɛ̀. Aↄ̃ↄ yezi wà lɛ́ɛwa wà gbãaa mↄ́we wà wa kũkũ zↄ̀nↄ ũ, wà wa zaakinↄ sɛ́ɛmɛ. 19 Kɛ̀ aↄ̃ kà Yusufu bɛ kpɛɛlɛ, aↄ̃ sↄ̃̀ à bɛgwari pìzi aↄ̃ bè: 20 Maree, n yã nna! Wa mↄ wà blɛwɛɛ lú kɛ̀ yã káaku. 21 Kɛ̀ wa ka guu kɛ̀ wé iin, wa wa sàkinↄ pòro, ben wa baade a ↄↄ è a sàki lɛ́n papana. Ben wa su ↄↄ pìo wa ↄzĩ. 22 Wa mↄ ↄↄ pãndeo lɛ wà blɛ pãnde lúo. Wá dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ ↄↄ pì dà wa sàkinↄ guuro. 23 Bɛgwari pì bè: Àton bídi kɛro, àton vĩa kɛro. A Luda, a de Luda bé à ↄↄ pì dàare a sàkinↄ guu. A ↄↄ ma kii lè. Ben à Simɛↄ bↄ̀ńnɛ. 24 Bɛgwari pì gɛ̃̀ńyo Yusufu ua guu, à í kpàḿma aↄ̃ zú oo, ben à sɛ̃̀ kpà ń zaakinↄa. 25 Ben aↄ̃ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃é Yusufu gbaa pì yã kɛ̀kɛ ai àgↄ̃ gá su fãantɛ̃, zaakɛ aↄ̃ↄ mà weé pↄ́ ble à bɛmɛ.
26 Kɛ̀ Yusufu sù bɛ, aↄ̃ à gbà pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀o pìnↄ aↄ̃ dàɛ tↄↄtɛ à aɛ. 27 À ń aafia gbèka, ben à bè: A de zikũna kɛ̀ a à yã ò pì gbãaↄ́? À kú wɛ̃̀ndioↄ́? 28 Aↄ̃ wèàla wà bè: Wa de n zↄ̀bleri gbãa à kuu ai tia. Ben aↄ̃ kùɛnɛ wà aɛ pɛ̀ɛ tↄↄtɛa. 29 Yusufu wɛ́ɛ sɛ̀ à a dãaro dadↄ̃nkↄ̃de Bɛyãmi gwà à bè: A dãaro kɛ̀ a à yã òmɛɛ pìn yɛ̀ↄ́? Ben à bè Bɛyãminɛ: Luda aubarika dangu. 30 Kɛ̀ à a dãaro gwà, à pↄↄ kɛ̀ nna bíta à yezi à ↄ́ↄ dↄ, ben à gɛ̃̀ kpɛ́tu kpakpaa, à ↄ́ↄ dↄ̀ gwe. 31 Kɛ̀ à uu pìpi, ben à bↄ̀ à a zĩnda kũ̀ à bè wà mↄ́ pↄ́bleeo.
32 Wà pↄ́blee dìɛnɛ ado, aↄ̃ pↄ́ sↄ̃ adona, Igipiti kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ pↄ́ adona dↄ, zaakɛ Igipitinↄ è pↄ́ ble kↄ̃n Eberunↄro aↄ̃è kakↄ̃ańyoro. 33 Wà ń vɛ̃ɛvɛ̃ɛ à aɛ ń sáakɛɛa, zaa daudua ai ń gbɛ̃ zãaa, ben aↄ̃ lɛ́ àɛ wà kↄ̃ gwàgwa. 34 Ben wà pↄ́blee kɛ̀ kú Yusufu aɛ kpàatɛtɛńnɛ. Bɛyãmi pↄ́ bíta dɛ gbɛ̃ kpaaanↄ pↄ́la lɛo sↄↄro. Ben aↄ̃ pↄ́ blè aↄ̃ í mì kↄ̃n Yusufuo ai wà kã̀.