44
Kondogi togo dana sàkin
Yusufu bè a bɛgwarinɛ: Ǹ blɛwɛɛ káka gbɛ̃ pìnↄnɛ ń sàkinↄ pa lán aↄ̃é fↄ̃ wà sɛ́ nà. Ǹ baade ↄↄ danɛ a sàki lɛ́n ǹ ma kondogi togo sɛ́ ǹ da ń dãaro sàkin kↄ̃n à blɛwɛɛ ↄↄo. Ben à kɛ̀ lán Yusufu ònɛ nà. Kɛ̀ guu dↄ̀ gↄ̃ↄ, wà ń gbáɛ kↄ̃n ń zaakinↄ. Ai aↄ̃gↄ̃ gá ká zã̀, ben Yusufu bè a bɛgwarinɛ: Ǹ fɛɛ ǹ pɛ́ɛńzi. Tó n ń lé, ǹ ń la ǹ be bↄ́yãnzin aↄ̃ fĩa bòmɛ à zaaao à maaa gɛ̃ɛ ũzi? Bↄ́yãnzin aↄ̃ ma togoo kɛ̀ mɛɛ̀ í mio mà màso kɛo sɛ̀ kpãii? Ǹ ońnɛ kɛ̀ aↄ̃ yã zaaa kɛ̀.
Kɛ̀ à ń lé, à yã pì òńnɛ, ben aↄ̃ wèàla wà bè: Maree, à kɛ̀ dia ń ò lɛɛ? Kúku! Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, weè yã beee taka kɛro. Ɔↄ kɛ̀ wá è yã wa sàkinↄ lɛ́ guu, wée ɛara wa suonnɛ bↄna zaa Kanaaroo? Wé fↄ̃ wà kondogi ke vura sɛ́ kpãi n dii bɛↄ́? Maree, wa gbɛ̃ kɛ̀ ń è à kiia, adee gà, wa píngi wé gↄ̃ n zↄ̀nↄ ũ. 10 À bè: Tↄ̀, à kɛ lán á ò nà. Gbɛ̃ kɛ̀ wà è à kiia é gↄ̃ ma zↄ̀ ũmɛ, a gbɛ̃ kpaaanↄ é gↄ̃ taari sai. 11 Ben aↄ̃ baade a sàki pìta à pòro gↄ̃ↄ. 12 Ben bɛgwari pì ń sàkinↄ gwàgwa. À nà ń vĩ̀i pↄ́a ai à gàa à kào ń dãaro pↄ́a, ben à togoo pì è Bɛyãmi pↄ́ guu. 13 Aↄ̃ ń utanↄ gà wà kɛ̃̀kɛ̃, ben aↄ̃ baade a asoo yì a zaakinɛ aↄ̃ ɛ̀ara wà gɛ̃̀ wɛ́tɛ guu. 14 Kɛ̀ Yuda kↄ̃n a gbɛ̃nↄ kà Yusufu bɛ, aↄ̃ à lè gwe, ben aↄ̃ kùɛ à aɛ tↄↄtɛa. 15 À bèńnɛ: Bↄ́yãnzin á kɛ̀ lɛzi? Á dↄ̃ kɛ̀ ma taka è màso kɛroo? 16 Yuda wèàla à bè: Dii, wé bennɛ diamɛ? À yãke ona vĩro. Wé kɛ dia wà wa zĩnda bↄ yãn? Luda bé à bↄ̀ wa taaria. Dii, wa gↄ̃ n zↄ̀nↄ ũ kɛ̀, wapinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ wà togoo pì è à kiiao. 17 Ben Yusufu bè: Kai! Mɛ́ fↄ̃ mà beee kɛro. Gbɛ̃ kɛ̀ wà togoo pì èa bé eé gↄ̃ ma zↄ̀ ũ, a gbɛ̃ kpaaanↄ é ɛara à tá a de kiia aafia.
Yuda wɛ́ɛkɛna Yusufua Bɛyãminɛ
18 Ben Yuda sↄ̃̀zi à bè: N yã nna dii! Ǹ tó mamↄma n zↄ̀bleri mà yã onnɛ. Ǹton pↄ fɛ̃maziro dii, zaakɛ ń sáa kↄ̃n Fili'aunaomɛ. 19 Dii, n wa la yã tó wá de vĩ ke dãaro. 20 Ben wa bè wa de zi kũ̀, bensↄ̃ wa dãaro kuu dↄ, wa de à ì a zikũ guumɛ. Nɛ́ pì vĩ̀i dadↄ̃nkↄ̃dee gà, àmbe à gↄ̃̀ ado, ben wa de pì yezi maamaa. 21 Ń ò wamↄwa n zↄ̀blerinↄnɛ wà à sɛ́ wà mↄ́onnɛ lɛ ǹ wɛ́ɛ siàlɛ. 22 Dii, wa bènnɛ nɛ́ pì é fↄ̃ à a de tóro. Tó à à tò, de pì é gamɛ. 23 Ben n bèwe, tó wée mↄ́ kↄ̃n wa dãaro pìoro, wé wɛ́ɛ sikↄ̃lɛro. 24 Kɛ̀ wa ta wa de kiia, wa n yã ònɛ. 25 Ben wa de pì bè wà ɛara wà gá blɛwɛɛ lú féte dↄ. 26 Wa bè, tó èe kɛ wa dãaro kúwao baasiro, wé fↄ̃ wà gáro, zaakɛ tó à kúwaoro, wa wɛ́ɛ é sikↄ̃lɛro. 27 Ben wa de bèwe, wá dↄ̃ kɛ̀ a naↄ̃ nɛ́ ì mɛ̀n plaa. 28 Kɛ̀ à doo bↄ̀ à bɛ, èe à e dↄro ai gbã̀a. À bè nↄ̀bↄ pãsĩ bé à à sò. 29 À bè tó wa nɛ́ beee sìawa, ben yã zaaa à lè, lán a zi kũ̀ nà, wé tó à tá miran kↄ̃n pↄsiaaomɛ. 30 Tia sa, tó ma ta ma de kiia, ben à nɛ́ pì kúwaoro, eé gamɛ, zaakɛ à pↄↄ nàamɛ. 31 Tó wa dee e nɛ́ pì e wa tɛ́ro, eé tá miran a zikũ guu kↄ̃n pↄsiaaomɛ. 32 Ma a zĩnda kpà ma dea nɛ́ pì gɛ̃ɛ ũmɛ, ma bè tó mɛ́ɛ suonɛro, mɛ́ gↄ̃ à taaridee ũ ai ma wɛ̃̀ndi lɛ́n. 33 Dii, n yã nna! Ǹ tó mà gↄ̃ n zↄ̀ ũ nɛ́ pì gɛ̃ɛ ũ, lɛ à tá kↄ̃n a vĩ̀inↄ. 34 Tó èe kɛ kↄ̃n nɛ́ pìoro, mɛ́ fↄ̃ mà tá ma de kiiaro. Ǹton tó mà yã zaaa kɛ̀ eé ma de lee ero.