45
Yusufu zĩnda tↄ̃kɛ̃na a vĩ̀inↄnɛ
Yusufu e fↄ̃ à a zĩnda kũ̀ a ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ aɛzĩ dↄro, ben à pũ̀tã à bè: Amↄa kɛ̀ á kú kɛ̀nↄ, à bↄɛ a píngi! Kɛ̀ gbɛ̃kee kú gwe dↄro, ben à a zĩnda tↄ̃kɛ̃̀ a vĩ̀inↄnɛ sa. Èe ↄ́ↄ dↄↄ gbãngbãn ai Igipitinↄↄ mà, ben Fili'auna bɛdeenↄ à baaru mà. Ben à bè a gbɛ̃ pìnↄnɛ: Yusufun ma ũ. Ma de kuu ai tiaↄ́? Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà wèàlaro. Ben Yusufu bèńnɛ: À sↄ̃mazi. Kɛ̀ aↄ̃ sↄ̃̀zi, ben à bè: Mámbe a dãaro Yusufu kɛ̀ á yà wà sùo Igipiti kɛ̀ ũ. Tia sa àton tó a nↄ̀sɛ yakaro. Àton pↄ fɛ̃ ma yana yã musuro, zaakɛ gbɛ̃nↄ mìsina yãnzin Luda ma zĩ a aɛ kɛ̀zi. Dekaa kana bùsun kɛ̀ wɛ̃̀ plaadeen yɛ̀. Weé bú baro weé pↄ́ kɛ̃ro ai wɛ̃̀ sↄↄro. Ludaa tò ma dↄare aɛ lɛ wa borii bↄ aafia anduna guu, mà a mì sí maamaa. Èe kɛ ámbe a ma zĩ kɛ̀ro, Ludamɛ. À ma diɛ Fili'auna lɛ́dammari ũ, à bɛgwari ũ, Igipiti gu píngi gbɛ̃nsi ũ. À kɛ kpakpaa, à gá wa de kiia à onɛ à nɛ́ Yusufu bè Luda a diɛ Igipiti bùsu gbãadee ũ. À su ma kiia kɛ̀ gↄ̃ↄ. 10 Àgↄ̃ kúmao kĩi à vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a dionↄ kↄ̃n a sãanↄ kↄ̃n a blènↄ kↄ̃n a zùnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi. 11 Mɛ́ à gwa kɛ̀, zaakɛ dekaa égↄ̃ kuu ai wɛ̃̀ sↄↄro dↄmɛ. Tó lɛnlo, àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ é kaatɛ píngi. 12 Apinↄ kↄ̃n Bɛyãmio, á è wɛ́ɛo kɛ̀ mamↄma Yusufu mámbe mɛ́ɛ yã ooare. 13 À bɛ̀ɛ kɛ̀ má vĩ Igipiti kɛ̀ yã o ma denɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ á èo píngi. À gá à suo kɛ̀ kpakpaa. 14 À vĩ̀ à lògo a dãaro Bɛyãmi waaa à ↄ́ↄ dↄ̀, ben Bɛyãmi mlɛ̃̀a à ↄ́ↄ dↄ̀ se. 15 Ben à lɛ́ pɛ̀pɛ a vĩ̀inↄa ń píngi kↄ̃n ↄ́ↄ dↄↄo. Beee gbɛra a vĩ̀inↄ yã òo.
16 Kɛ̀ Yusufu vĩ̀inↄ mↄna baaru kà Fili'auna bɛ, à kɛ̀nɛ nna kↄ̃n a ìbanↄ. 17 Ben à bè Yusufunɛ: Ǹ o n vĩ̀inↄnɛ aↄ̃ ń asoo yi ń zaakinↄnɛ aↄ̃ fɛɛ wà gá Kanaa, 18 aↄ̃ ń de sɛ́ kↄ̃n n bɛdeenↄ aↄ̃ suńyo ma kiia kɛ̀. Mɛ́ Igipiti bùsu gu maaa kpáḿma aↄ̃gↄ̃ nnaa maa. 19 Ǹ ońnɛ dↄ aↄ̃ Igipiti zùgoronↄ sɛ́ ń nɛ́ fétenↄ kↄ̃n ń nↄgbɛ̃nↄ yãnzi, aↄ̃ ń de sɛ́ wà suo. 20 Aↄ̃ton laasuu lɛ́ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃é tó gweenↄaro, zaakɛ Igipiti gu maaa é gↄ̃ ń pↄ́ ũmɛ.
21 Ben Isaraili nɛ́ pìnↄↄ kɛ̀ lɛ. Yusufu zùgoronↄ kpàḿma lán Fili'auna ò nà. À zɛ́ kũsãɛ kɛ̀ńnɛ dↄ. 22 À ń gbá uta ìsinↄ ń píngi, ben à Bɛyãmi gbà kondogi ↄↄ mɛ̀n wàa do kpɛ́ basↄↄro kↄ̃n uta ìsinↄ mɛ̀n sↄↄro. 23 À Igipiti pↄ́ maaanↄ kpã̀sã a denɛ zaaki aso kuri kↄ̃n blɛwɛɛo kↄ̃n pↄ́bleeo zaaki aso kuri a de zɛ́ kũsãɛ ũ. 24 Kɛ̀ à ń gbáɛ à bè: Àton swèe kɛ zɛ́nlo! Ben aↄ̃ tà.
25 Aↄ̃ bↄ̀ Igipiti, ben aↄ̃ kà Kanaa bùsun ń de Yakubu kiia. 26 Aↄ̃ bènɛ: Yusufu kú wɛ̃̀ndio ai tia, àmbe Igipiti bùsu gbɛ̃nsi ũ. Ben Yakubu kɛ̀ sã̀ii, èe síro. 27 Ben aↄ̃ yã kɛ̀ Yusufu òńnɛ ònɛ píngi. Kɛ̀ Isaraili zùgoro kɛ̀ Yusufu gbàrɛ à a sɛ́nↄ è, ben à laasuu kɛ̀ do sa, 28 ben à bè: Kɛ̀kii mↄ̀! Ma nɛ́ Yusufu kú wɛ̃̀ndio ai tia. Mɛ́ gá mà wɛ́ɛ siàlɛ lɛ má kpɛ́ mà ga.