46
Yakubu tana Igipiti kↄ̃n a nɛ́nↄ
Isaraili dà zɛ́n kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ a vĩinↄ píngi. Kɛ̀ à kà Bɛsɛba, à saa ò a de Isaaku Ludaa. Ben Luda bↄ̀ à mↄ̀zi wɛ́ɛgupu'ena guu gwãavĩ à bè: Yakubu! Yakubu! À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀! Ben à bè: Mámbe Luda ũ, n de Luda. Ǹton bídi kɛ Igipiti gana yã musuro, zaakɛ gwen mɛ́ n borii kaaran maamaa. Mɛ́ gányo Igipiti mà ɛara mà su kↄ̃n n boriinↄ. Yusufu gbádaan nɛ́ gan.
Ben Yakubu fɛ̀ɛ Bɛsɛba. À nɛ́nↄ à dà zùgoro kɛ̀ Fili'auna gbàrɛ wà à sɛ́onↄ guu kↄ̃n ń nɛ́nↄ kↄ̃n ń naↄ̃ↄnↄo. Aↄ̃ ń pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n auziki kɛ̀ aↄ̃ↄ è Kanaa bùsu guunↄ sɛ̀ɛ wà tào Igipiti. Yakubu tà gwe kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a dionↄ ń píngi. Isaraili kɛ̀ aↄ̃ tà Igipitinↄ tↄ́nↄn yɛ̀, Yakubu kↄ̃n a boriinↄ.
Yakubu daudu Rubɛni. Rubɛni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Anↄku, Palu, Ɛzɛrↄnu kↄ̃n Kaamio ũ. 10 Simɛↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yemuɛli, Yami, Oada, Yakĩ, Zoa kↄ̃n Saulu kɛ̀ à à ì kↄ̃n Kanaa nↄgbɛ̃oo ũ. 11 Levi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Gɛsↄnu, Koa kↄ̃n Mɛrario ũ. 12 Yuda nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Ɛɛ, Ona, Sela, Pɛrɛzi kↄ̃n Zɛrao ũ, mↄde Ɛɛ kↄ̃n Onao gà Kanaamɛ. Pɛrɛzi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Ɛzɛrↄnu kↄ̃n Amuluo ũ. 13 Isaka nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Tola, Pua, Yasubu kↄ̃n Simirↄnuo ũ. 14 Zɛbuluni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Sɛrɛdi, Ɛlↄni kↄ̃n Yalɛlio ũ. 15 Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ Lea ń í kↄ̃n Yakubuo Mɛsↄpↄtamianↄn gwe. Àmbe à a nɛ́nↄgbɛ̃ Dina ì dↄ. Aↄ̃ borii pìnↄ ń píngi gↄ̃ↄn baaakuri awɛɛ'aagↄ̃mɛ.
16 Gada nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Zɛfↄ̃, Agi, Suni, Ɛzɛbↄ̃, Eri, Arodi kↄ̃n Arɛlio ũ. 17 Asa nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Imina, Isiva, Isivi kↄ̃n Bɛriao ũ kↄ̃n ń dãre Sɛrao. Bɛria nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Eberu kↄ̃n Malakiɛlio ũ. 18 Labã bé à Zilipa kpà Leaa. Borii kɛ̀ Zilipa kɛ̀ kↄ̃n Yakubuon gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn gɛ̃ro awɛɛdomɛ.
19 Yakubu naↄ̃ Rasɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yusufu kↄ̃n Bɛyãmio ũ. 20 Yusufu Manase kↄ̃n Ɛflaimuo ì Igipiti kↄ̃n a naↄ̃ Asɛna, Ɛliↄpↄli sa'ori Potifɛra nɛ́o. 21 Bɛyãmi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Bɛla, Bɛkɛ, Asabɛli, Gera, Naama, Ɛhi, Rosu, Mupimu, Upimu kↄ̃n Adao ũ. 22 Borii kɛ̀ Rasɛli kɛ̀ kↄ̃n Yakubuonↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn gɛ̃ro dosaimɛ.
23 Dani nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Usimu. 24 Nafatali nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yaziɛli, Guni, Yɛzɛ kↄ̃n Silɛmuo ũ. 25 Labã bé à Bila kpà Rasɛlia. Borii kɛ̀ Bila kɛ̀ kↄ̃n Yakubuonↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaamɛ.
26 Yakubu borii kɛ̀ aↄ̃ tàńyo Igipitinↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ awɛɛswɛɛdomɛ à nɛ́ naↄ̃ↄnↄ baasi. 27 Kɛ̀ Yusufu nɛ́ ì Igipiti gↄ̃ↄn plaa, ben Yakubu borii kɛ̀ aↄ̃ tà gweenↄ kɛ̀ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri.
28 Yakubu Yuda zĩ̀ à dↄnɛ aɛ Yusufu kiia, lɛ à Gosɛ̃ bùsu zɛ́ ↄdↄanɛ. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe, 29 ben Yusufu gɛ̃̀ a sↄ̃goron à gàa da a delɛ gwe. Kɛ̀ à à lè, à mlɛ̃̀a à ↄ́ↄ dↄ̀ gìkɛna. 30 Ben Isaraili bè Yusufunɛ: Lán ma wɛ́ɛ sìnlɛ nà má è ń kú wɛ̃̀ndio, gaa é fↄ̃ à ma sɛ́ sa.
31 Yusufu bè a vĩ̀inↄnɛ kↄ̃n a de bɛdeenↄ: Mɛ́ gá mà o Fili'aunanɛ ma vĩ̀inↄ kↄ̃n ma de bɛdee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Kanaa bùsunnↄ sù ma kiia. 32 Mɛ́ onɛ kɛ̀ sãdãrinↄn a ũ, á pↄ́kãdeenↄ vĩ, ben a mↄ kↄ̃n a sãanↄ kↄ̃n a blènↄ kↄ̃n a zùnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ á vĩinↄ píngi. 33 Tó Fili'auna a sisi, ben à a la bↄ́ zĩin eè kɛ, 34 à onɛ à be á pↄ́kãdedeenↄ ũ zaa a gↄ̃kparɛkɛgurↄ ai kↄ̃n a gbã̀ao lán a dezinↄ bà. Tó á ònɛ lɛ, é e à vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun, zaakɛ Igipitinↄ è kakↄ̃a kↄ̃n sãdãrinↄro.