47
Isarailinↄ vɛ̃ɛna Igipiti
Yusufu gàa à yã ò Fili'aunanɛ à bè: Ma vĩ̀inↄ bↄ̀ Kanaa bùsun kↄ̃n ń sãanↄ kↄ̃n ń blènↄ kↄ̃n ń zùnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩinↄ píngi, aↄ̃ mↄ̀ Gosɛ̃ bùsun. Ben à a vĩ̀inↄ sɛ̀ gↄ̃ↄn sↄↄro à ń ↄdↄa Fili'aunanɛ. Fili'auna ń lá à bè: Bↄ́ zĩin eè kɛɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, sãdãrinↄn wa ũ lán wa dezinↄ bà. Ben aↄ̃ bènɛ: Wa mↄ vɛ̃ɛ bùsun kɛ̀ gurↄ plaamɛ, zaakɛ dekaa kú Kanaa bùsun maamaa, sɛ̃̀ kuu kɛ̀ wa sãanↄ blero. Wamↄwa n zↄ̀blerinↄ, ǹ wa gba zɛ́ wà vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun. Ben Fili'auna bè Yusufunɛ: Lán n de kↄ̃n n vĩ̀inↄ sù n kiia nà, ǹ ń káɛ Igipiti gu maaan. Aↄ̃ vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun. Tó làakarideenↄↄ kú ń tɛ́, ǹ ma pↄ́nↄ nańnɛ ń ↄzĩ.
Ben Yusufu a de Yakubu sɛ̀ à gàa à ↄ̀dↄa Fili'aunanɛ. Ben Yakubu sa maaa ònɛ. Fili'auna à là à bè: N ka wɛ̃̀n gbaa? À wèàla à bè: Ma kuuna anduna guu wɛ̃̀ baswɛɛdo akurideen yɛ̀. Ma wɛ̃̀ e ká ma dezinↄ pↄ́ ũro, ben à yã'ↄ̃amma vĩ. 10 À sa maaa ò Fili'aunanɛ dↄ, ben à bↄ̀ à kiia.
11 Yusufu a de kↄ̃n a vĩ̀inↄ kàɛ Igipiti bùsu gu maaan, à ń gbá bùsu kɛ̀ Ramɛsɛ dɛ à wɛ́tɛdaa ũ lán Fili'auna ò nà. 12 Yusufu blɛwɛɛ kpà a dea kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a de bɛdeenↄ ń píngi ua kↄ̃n uao ń pari lɛ́n.
Dekaa gbãakũna
13 Dekaa kɛ̀ gbãa, blɛwɛɛ kú gukearo. Igipitinↄ kↄ̃n Kanaanↄ gbãaa yã̀a. 14 Wèe blɛwɛɛ luu, ben Yusufu ↄↄ kɛ̀ kú Igipiti kↄ̃n Kanaao sì píngi à tào Fili'auna bɛ. 15 Kɛ̀ Igipitinↄ kↄ̃n Kanaanↄ ↄↄ yã̀a, Igipitinↄ mↄ̀ Yusufu kiia ń píngi aↄ̃ bè: Ɔↄ kuu dↄro. Ǹ wa gba blɛwɛɛ. Ǹton tó wà ga n wáaro. 16 Yusufu bè: Lán ↄↄ kuuro nà, à mↄ́ kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ, mɛ́ blɛwɛɛ kpáawa à musu. 17 Ben aↄ̃ mↄ̀ Yusufunɛ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ, ben à blɛwɛɛ kpàḿma sↄ̃nↄ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n blènↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zaakinↄ musu. Wɛ̃̀ beeea à blɛwɛɛ kpàḿma ń pↄ́kãdeenↄ musumɛ.
18 Kɛ̀ wɛ̃̀ beee gɛ̃̀tɛ, ben aↄ̃ mↄ̀ à kiia à wɛ̃̀ làa wà bènɛ: Dii, wé fↄ̃ wà yãke utɛnnɛro. Ɔↄ yã̀a, ben wa pↄ́kãdeenↄ gↄ̃̀ n pↄ́ ũ. Pↄ́kee e gↄ̃ wà kpámmaro, wapinↄ kↄ̃n wa buraanↄ baasiro. 19 Ǹton tó wà ga n wáa kↄ̃n wa buraanↄro. Ǹ wa lú kↄ̃n wa buraanↄ ǹ fĩa bo kↄ̃n blɛwɛɛo wà gↄ̃ Fili'auna zↄ̀nↄ ũ, wapinↄ kↄ̃n wa buraanↄ. Ǹ wa gba blɛwɛɛ lɛ wàton garo wàgↄ̃ kuu, lɛ dↄ wa buraanↄ tón gↄ̃ taagaa ũro. 20 Ben Yusufu Igipiti buraanↄ lù Fili'aunanɛ píngi, zaakɛ Igipitinↄ baade a buraa yà, kɛ̀ nↄaa ń kũ gbãa yãnzi, ben bùsu gↄ̃̀ Fili'auna pↄ́ ũ. 21 Yusufu Igipitinↄ sì zↄ̀nↄ ũ ń píngi zaa ń bùsu lɛ́n kɛ̀ gana à lɛ́ kãa. 22 Mↄde èe sa'orinↄ buraanↄ lúro, zaakɛ Fili'auna dìɛ àgↄ̃ blɛwɛɛ kpáḿma gurↄ sãnda píngi. Lán aↄ̃ↄ kú kↄ̃n blɛwɛɛ kɛ̀ Fili'auna è kpáḿmao nà, aↄ̃ↄe ń buraanↄ yáro.
23 Ben Yusufu bè gbɛ̃nↄnɛ: Ma a lu kↄ̃n a buraanↄ sa, a gↄ̃ Fili'auna pↄ́ ũ. Blɛwɛɛn yɛ̀. À gá à tↄ̃. 24 Pↄ́kɛ̃gurↄ àgae à lɛo sↄↄrode kpá Fili'aunaa, à kpaa é gↄ̃are blɛwɛɛ ũ kↄ̃n pↄ́bleeo. Àgae beee ble kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a bɛdeenↄ a píngi. 25 Ben aↄ̃ bè: N wa mì sì. Ǹ tó wà n pↄnnaa e dii, wà gↄ̃ Fili'auna zↄ̀nↄ ũ. 26 Ben Yusufu yã dìɛ Igipiti à bè, burapↄ lɛo sↄↄrodee égↄ̃ dɛ Fili'auna pↄ́ ũ. Yã pì kuu ai kↄ̃n a gbã̀ao. Sa'orinↄ bùsu bé èe gↄ̃ Fili'auna pↄ́ ũro ado.
Yakubu wɛ́ɛkɛna zãa
27 Isarailinↄↄ kú Gosɛ̃ bùsun zaa Igipiti. Aↄ̃ ń zĩnda tↄↄtɛ vĩ gwe, ben aↄ̃ nɛ́ ì wà kàara maamaa. 28 Yakubu kɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplaa Igipiti, à wɛ̃̀ píngipingi baswɛɛplaa awɛɛswɛɛplaamɛ. 29 Kɛ̀ à kà gana, à a nɛ́ Yusufu sìsi, ben à bènɛ: N yã nna! Tó ma n pↄnnaa è, ǹ n ↄↄ da ma gbáda gbáru ǹ gbɛ̃kɛ kↄ̃n náanɛo yã kɛmɛ. Ǹton ǹ ma vĩi Igipitiro. 30 Tó ma ka ma dezinↄla, ǹ ma sɛ́ ǹ bↄmao Igipiti kɛ̀ ǹ ma vĩi ma dezi pìnↄ mirawɛɛn. Ben Yusufu bènɛ: Mɛ́ yã kɛ̀ ń ò kɛnnɛ. 31 Ben Yakubu bè: Ǹ la damɛ. Kɛ̀ à la dànɛ, ben Yakubu gbãa è a gòa à dↄnzi kɛ̀.