48
Yakubu Ɛflaimu kↄ̃n Manaseo diɛna a zĩnda nɛ́nↄ ũ
Gurↄ plaaa gbɛra wà ò Yusufunɛ à dee e gyãa kɛɛ, ben à a nɛ́ gↄ̃ↄn plaaanↄ Manase kↄ̃n Ɛflaimuo sɛ̀ɛ à gàańyo. Kɛ̀ wà ò Yakubunɛ à nɛ́ Yusufu mↄ̀ à gwa, à aĩa kɛ̀ à fɛ̀ɛ à vɛ̃̀ɛ a gádo musu. À bè Yusufunɛ: Luda Gbãapingide bↄ̀ à mↄ̀mazi zaa Luzu, Kanaa bùsun à aubarika dàmagu à bèmɛ é tó mà nɛ́ i maamaa, é ma kaara mà gↄ̃ boriinↄ dezi ũ, é bùsu pì kpá ma boriinↄa ma gbɛra ń pↄ́ ũ ai gurↄ píngi. Tia sa nɛ́ gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ n ń í Igipiti ai màgↄ̃ mↄ́ n kiianↄ ma pↄ́nↄmɛ. Ɛflaimu kↄ̃n Manaseo gↄ̃̀ ma nɛ́nↄ ũ lán Rubɛni kↄ̃n Simɛↄo dɛ nà. Nɛ́ kɛ̀ nɛ́ ń i ń gbɛraanↄ bé weégↄ̃ dɛ n pↄ́ ũ, aↄ̃é ń túbi e ń vĩ̀inↄ kiia. Zaakɛ kɛ̀ mɛ́ɛ suu kↄ̃n Mɛsↄpↄtamiao, n da Rasɛli gà zɛ́n Ɛflata kɛ̀ wè be tia Bɛtɛlɛmu lɛ́zi zaa Kanaa bùsun, ben ma à vĩ̀i zɛ́n gwe.
Ben Isaraili Yusufu nɛ́nↄ gwà à bè: Dénↄn gwee? À bè a denɛ: Nɛ́ kɛ̀ Luda ma gba kɛ̀nↄn gwe. Ben Isaraili bè: Ǹ mↄ́ńyo ma kiia mà sa'olɛ kɛńnɛ. 10 Zikũ Isaraili wɛ́ɛ bùsa èe guu ee maaro, ben Yusufu sↄ̃̀zi kↄ̃n nɛ́ pìnↄ. Isaraili lɛ́ pɛ̀pɛḿma à ń kpá a kùla, 11 ben à bè Yusufunɛ: Mɛ́ɛ kpákpaa yã mà wɛ́ɛ sinlɛ dↄro, ben Ludaa tò ma n e kↄ̃n n nɛ́nↄ dↄ. 12 Yusufu ń gú a de gbála, ben à kùɛnɛ à a aɛ pɛ̀ɛ. 13 Ben Yusufu a nɛ́nↄ kũ̀ ń plaa ń píngi. À Ɛflaimu kũ̀ kↄ̃n ↄplaao Yakubu ↄzɛɛzi, ben à Manase kũ̀ a ↄzɛɛzi Yakubu ↄplaazi, ben à sↄ̃̀zi kↄ̃n nɛ́ pìnↄ. 14 Ben Yakubu a ↄↄ pã̀kↄ̃la à a ↄplaa nà Ɛflaimu kɛ̀ dɛ dãaro ũu mìa à a ↄzɛɛ nà Manase kɛ̀ dɛ daudu ũu mìa. 15 Ben à sa'olɛ kɛ̀ Yusufunɛ à bè:
Luda kɛ̀ ma dezinↄ Ibraĩ
kↄ̃n Isaakuo táa òo,
Luda kɛ̀ dↄ̀mɛ aɛ
ma kuuna guu ai kↄ̃n a gbã̀ao,
16 à Malaika kɛ̀ ma bↄ à zaaan píngi,
à aubarika da nɛ́ kɛ̀kiinↄn,
à tó wàgↄ̃ ń sísii ma tↄ́a,
kↄ̃n ma dezinↄ Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo tↄ́o,
à tó aↄ̃gↄ̃ kↄ̃ↄ maamaa anduna guu.
17 Kɛ̀ Yusufu è a de a ↄplaa nà Ɛflaimu mìa, èe kɛnɛ nnaro. À a de ↄↄ kũ̀ lɛ à gu Ɛflaimu mìa à na Manase pↄ́a 18 à bè: Lɛnlo Baa, gbɛ̃ kɛ̀kii bé à daudu ũ. Ǹ n ↄplaa na à mìa. 19 Ben à de gì à bè: Má dↄ̃ ma nɛ́, má dↄ̃. Àpi sↄ̃ eé gↄ̃ borii ũ, eégↄ̃ bíta, mↄde à dãaro bíta égↄ̃ dɛàla, à borii égↄ̃ pari. 20 Zĩ beeea à sa'olɛ kɛ̀ńnɛ à bè:
Isarailinↄ é sa maaa okↄ̃nɛ kↄ̃n a tↄ́o
aↄ̃é be Luda tó ǹ gↄ̃
lán Ɛflaimu kↄ̃n Manaseo bà.
Lɛmɛ à Ɛflaimu dↄ̀ Manasenɛ aɛ lɛ.
21 Ben Isaraili bè Yusufunɛ: Ma ka gana, mↄde Luda égↄ̃ kúao, eé ɛara à táao a dezinↄ bùsun. 22 Sɛkɛmu bùsu maaa kɛ̀ má sì Amↄrinↄa kↄ̃n ma fɛ̃ɛdaao kↄ̃n ma sáo, ma n gba, mmↄn kɛ̀ ń dɛ n vĩ̀inↄla.