49
Yakubu sa'olɛkɛna a nɛ́nↄnɛ
Yakubu a nɛ́nↄ sìsi, ben à bè:
À kↄ̃ kakↄ̃a
mà yã kɛ̀ eé a le ziakpɛɛ zĩ oare.
À kↄ̃ kakↄ̃a ma nɛ́nↄ à swã kpá,
à a de Isaraili yã ma.
 
Rubɛni ma daudu ma gbãaa,
ma kana gↄ̃ lɛ́zĩ nɛ́ káaku,
n bɛ̀ɛ dɛńla kↄ̃n n gbãaao.
Ń pãsĩ lán ísↄ̃ bà,
mↄde nɛ́gↄ̃ dɛńlaro,
zaakɛ n didi n da n de gádoa,
n daɛ kↄ̃n ma nↄↄnↄ dokeo.
 
Simɛↄ kↄ̃n Levio bé wà kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ,
aↄ̃ↄ pãsĩ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao.
Ma lɛ́ kú aↄ̃ kakↄ̃ana guuro,
ma baka kú aↄ̃ yãgↄ̃gↄ̃na guuro,
zaakɛ aↄ̃ gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ pↄfɛ̃ guu,
aↄ̃ zù gbátĩkyanↄ zↄ̃̀zↄ̃ lán aↄ̃ↄ yezi nà.
Luda láari zĩḿma ń pↄfɛ̃ bíta yãnzi,
à lɛ́ kɛńnɛ ń pãsĩkɛ yãnzi.
Mɛ́ ń kɛ̃kↄ̃a Yakubu boriinↄ tɛ́,
mɛ́ ń boriinↄ fãakↄ̃a Isarailinↄ guu.
 
Yuda, n gbɛ̃nↄ é n tↄ́ kpá.
Nɛ́ n ibɛɛnↄ kũ ń waaa,
n de nɛ́nↄ é kúɛnnɛ.
Yuda dɛ lán músu bà,
ma nɛ́ pì è su kↄ̃n tofekao.
È gáɛ è daɛ a tòn.
dé bé é fↄ̃ à à fɛɛɛ?
10 Kpata é gu Yudalaro,
à boriinↄ bé weégↄ̃ gò kũna
ai Silo gá mↄ́,
bori píngi é mì siɛnɛ.
11 Eé a zaaki dↄ geepi lía,
eé a zaakinɛ yi geepi lí maaaa.
Geepiwɛ̃ɛ égↄ̃ dizimɛ
eé a pↄ́kãsãanↄ pípio
eé a uta pípi kↄ̃n geepi'io.
12 Geepiwɛ̃ɛ é à wɛ́ɛ tɛ̃a kũ,
zwii é a swaa pura kũ.
 
13 Zɛbuluni égↄ̃ kú ísiaa saɛ,
à bùsu égↄ̃ dɛ góro'itɛnↄ bàdↄkii ũ,
à bùsu lɛ́ é zɛ Sidↄ̃.
 
14 Isaka dɛ lán zaaki gbãaa
kɛ̀ daɛna aso mɛ̀n plaaa dagura bà.
15 Tó à boriinↄↄ è ń kámmabokii maa,
bensↄ̃ aↄ̃ bùsu pì vɛ̃ɛna nna,
aↄ̃é naɛ asosɛnanɛ wà zↄ̀zĩi kɛ.
 
16 Dani é a gbɛ̃nↄ bↄ yãn
Isaraili boriinↄ doke ũ.
17 Dani égↄ̃ dɛ lán mlɛ̃̀ kɛ̀ kú zɛ́ saɛ bà,
lán pitigoo kɛ̀ kú zɛ́wɛwɛ guu bà.
È sↄ̃ lɛ́ a gbáa,
lɛ gbɛ̃ kɛ̀ di à musu lɛ́ɛ a kpɛɛgãnda.
18 Dii, mɛɛ̀ wɛ́ɛ dↄ n mìsinazi.
 
19 Gada sↄ̃, zĩ̀kpɛɛnↄ é sińgu,
mↄde aↄ̃é lɛ́ɛ ń gbɛ̃ zãadeenↄa.
 
20 Asa blɛwɛɛ égↄ̃ nↄ́si vĩ,
pↄ́blee kɛ̀ à blena nna kínanↄnɛn eé kpá.
 
21 Nafatali dɛ lán gbɛ̃ɛ lí
kɛ̀ è gã̀ maaanↄ kɛɛ bà.
 
22 Yusufu dɛ lán lí nɛ́'iri
kɛ̀ kú bia saɛ bà,
à gã̀nↄ è poro à da gũ̀la.
23 Kàzurinↄ é íbɛtɛ kpáo,
aↄ̃é pɛ́a kↄ̃n kào.
24 Eégↄ̃ a sá kũna degena sai
Yakubu Luda Gbãabitade gãzĩ,
à ↄ gbãaa égↄ̃ wãa
Isarailinↄ Gbɛ̀si kɛ̀ è dↄnɛ aɛ yãnzi.
25 N de Luda é dↄnlɛ,
Gbãapingide é aubarika dangu
kↄ̃n lou'i kɛ̀ è bↄ musuo,
kↄ̃n aubarika kɛ̀ kaɛna tↄↄtɛ gĩzĩo,
lɛ n nↄↄnↄ kↄ̃n n pↄ́nↄ gↄ̃ dɛ nɛ́dandeenↄ ũ.
26 Sa'olɛ kɛ̀ n de kɛ̀nnɛɛ
dɛ ma dezinↄ pↄ́la,
à bíta dɛ kpii ziinↄla.
Luda tó aubarika kɛ̀nↄ gↄ̃ Yusufu mìa,
gbɛ̃ kɛ̀ wà dìɛ adona a gbɛ̃nↄ tɛ́ musu.
 
27 Bɛyãmi dɛ lán lɛwan pãsĩ bà,
eè lɛ́ɛ gbɛ̃nↄa kↄngↄ
eè ń pↄ́nↄ kpaatɛ uusiɛ.
28 Isaraili bori mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄn gwe ń píngi. Sa'olɛ kɛ̀ aↄ̃ dee kɛ̀ńnɛn gwe baade kↄ̃n a pↄ́o.
Yakubu ga kↄ̃n à vĩinao
29 Ben à bèńnɛ: Tó ma anduna tò, à ma vĩi ma dezinↄ gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ kú Iti bori Ɛflↄnu buraa guu. 30 Gbɛ̀wɛɛ pì kú Makpɛlamɛ, Mamare ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa Kanaa bùsun, buraa kɛ̀ Ibraĩ lù Iti bori Ɛflↄnua mirawɛɛ ũ. 31 Gwen wà Ibraĩ kↄ̃n a naↄ̃ Sarao vĩ̀in. Gwen wà Isaaku kↄ̃n a naↄ̃ Rɛbɛkao vĩ̀in. Gwen ma Lea vĩ̀in. 32 Wà buraa pì kↄ̃n a gbɛ̀wɛɛo lù Itinↄamɛ. 33 Kɛ̀ Yakubu lɛ́ dìɛ a nɛ́nↄnɛ à yã̀a, à ɛ̀ara à dàɛ, ben à gà.