50
Yusufu kùsi a dea à ↄ́ↄ dↄ̀ à musu à lɛ́ pɛ̀pɛa. Ben à ò a zĩkɛri ɛ̃zɛ̃deenↄnɛ aↄ̃ ɛ̃zɛ̃ kɛ̀ è tó gɛ̀ vãroo máma a de gɛ̀a. Ben aↄ̃ↄ màma Isaraili gɛ̀a ai gurↄ baplaa lɛ àton yai kũro yãnzi, zaakɛ lɛn Igipitinↄ è kɛ lɛ, ben aↄ̃ à gɛ̀ ↄ́ↄ dↄ̀ gurↄ baaagↄ̃ akuri. Kɛ̀ aↄ̃ à gɛ̀ ↄ́ↄ dↄ̀ wà yã̀a, Yusufu bè Fili'auna bɛdeenↄnɛ: A yã nna! Tó ma a pↄnnaa è, à omɛ Fili'aunanɛ à be: Kɛ̀ ma dee e gaa, à tò ma la dànɛ à bè mà a vĩi mirawɛɛ kɛ̀ à yↄ̃̀ a zĩnda pↄ́ ũ Kanaa bùsun. Ǹ ma gba zɛ́ mà gá mà a de vĩi sa, mɛ́ liara mà su. Ben Fili'auna bènɛ: Ǹ gá ǹ n de vĩi, zaakɛ à tò n la dàare.
Kɛ̀ Yusufu e gaa a de vĩi, Fili'auna ìbanↄ kↄ̃n a bɛ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n Igipiti bùsu gbãadeenↄ gàao ń píngi. Yusufu bɛdeenↄ kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a de bɛdeenↄ gàao ń píngi dↄ. Aↄ̃ nɛ́ fétenↄ kↄ̃n ń sãanↄ kↄ̃n ń blènↄ kↄ̃n ń zùnↄ bé wà gↄ̃̀ Gosɛ̃ bùsun ńtɛ̃ɛ. Sↄ̃goronↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄ gàao dↄ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa zɛnɛ pìnↄↄ pari maamaa. 10 Kɛ̀ aↄ̃ kà Atada blɛwɛɛgbɛ̃kiia Yoda baa, gwen aↄ̃ wii gbãaa lɛ̀n ai, aↄ̃ gɛ̀ ↄ́ↄ dↄ̀ maamaa, ben Yusufu a de sósobi kɛ̀ ai gurↄ swɛɛplaa. 11 Kɛ̀ Kanaa bùsudeenↄↄ è lán wèe gɛ̀ kɛɛ nà Atada blɛwɛɛgbɛ̃kiia, ben aↄ̃ bè: Igipitinↄ gɛ̀kɛna bítan yɛ̀. Beee yãnzi wà tↄ́ kpà Yoda baa guu pìnɛ Abɛli Igipiti.
12 Lɛn Yakubu nɛ́nↄↄ kɛ̀ lɛ lán à òńnɛ nà. 13 Aↄ̃ à gɛ̀ sɛ̀ wà gàao Kanaa bùsun, ben aↄ̃ à vĩ̀i Makpɛla bura gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ Ibraĩ lù Iti bori Ɛflↄnua mirawɛɛ ũu guu Mamare ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. 14 Kɛ̀ Yusufu a de vĩ̀i à yã̀a, à lìara à tà Igipiti kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa zɛnɛ à de gɛ̀ vĩinↄ ń píngi.
Yusufu náanɛkpana a vĩ̀inↄa
15 Kɛ̀ Yusufu vĩ̀inↄ è ń de gà, ben aↄ̃ bè: Tó Yusufu íbɛtɛ kpàwao, ben à yezi à à zaaa kɛ̀ wá kɛ̀nɛ píngi fĩa bowe sↄ̃ nɛ́? 16 Ben aↄ̃ lɛ́kpãsã kɛ̀nɛ wà bè: Lɛ n dee kpɛ́ à ga à bè 17 wà onnɛ ǹ wa taari kↄ̃n wa durun-o kɛ̃we, zaakɛ à zaaan wá kɛ̀nnɛ. N yã nna! Ǹ wa taarinↄ kɛ̃we. N de Luda zↄ̀blerinↄn wa ũ. Kɛ̀ wà yã pì ò Yusufunɛ, ben à ↄ́ↄ dↄ̀. 18 Ben à vĩ̀inↄ mↄ̀ a kiia aↄ̃ kùɛ à aɛzĩ aↄ̃ bè: N zↄ̀nↄn wa ũ. 19 Ben Yusufu bèńnɛ: Àton vĩa kɛro. Ludan ma ũↄ́? 20 Á yezi à à zaaa kɛmɛ yã, ben Ludaa lìɛ à maaa ũ, lɛ à e à gbɛ̃nↄ mì sí pari lán èe kɛɛ nà tia. 21 Àton vĩa kɛro. Mɛ́ a gwa kↄ̃n a nɛ́nↄ. Ben à náanɛ kpàḿma à ń làakari kpàɛ.
Yusufu gana
22 Yusufu kú Igipiti kↄ̃n a de bɛdeenↄ ai à kà wɛ̃̀ basↄↄro akuri. 23 À wɛ́ɛ sì Ɛflaimu swãkpɛɛnↄlɛ, ben à wɛ́ɛ sì Manase nɛ́ Maki nɛ́nↄlɛ dↄ. 24 Ben Yusufu bè a gbɛ̃nↄnɛ: Ma ka gana. Luda bé eé mↄ́ dↄalɛ à bↄao bùsu kɛ̀n à gáao bùsu kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀ Ibraĩnɛ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo guu. 25 Ben Yusufu tò Isarailinↄ la dàare à bè: Gurↄↄ kɛ̀ Luda é mↄ́ dↄalɛ, à ma wánↄ sɛ́ɛ à bↄo guu kɛ̀n. 26 Yusufu wɛ̃̀ basↄↄro akurideen à gà. Ben wà ɛ̃zɛ̃ kɛ̀ è tó gɛ̀ vãroo màma à gɛ̀a wà dà àkpati guu Igipiti.