21
Yesu a zĩnda ↄ̀dↄa a ìbanↄnɛ sɛ̀bɛ lɛ́a
Beee gbɛra Yesu ɛ̀ara à a zĩnda ↄ̀dↄa a ìbanↄnɛ dↄ Tiberia sɛ̀bɛ lɛ́a. Lán kɛ̀ bàn à a zĩnda ↄ̀dↄańnɛ. Simↄ Pita kú lɛdo kↄ̃n Tomasi kɛ̀ wè benɛ Sìkao kↄ̃n Natanaɛli kɛ̀ bↄ̀ Kana, Galili bùsuo kↄ̃n Zebedi nɛ́nↄ kↄ̃n Yesu ìba gↄ̃ↄn plaa pãndenↄ. Simↄ Pita bèńnɛ: Mɛ́ɛ gaa kpↄ̀ wɛ. Ben aↄ̃ bènɛ: Wapinↄ se wé gányo. Ben aↄ̃ gàa wà gɛ̃̀ góro'itɛ guu, mↄde aↄ̃ↄe pↄ́ke kũ gwãavĩ beeearo. Kɛ̀ guu e mↄↄ dↄ, Yesu zɛna baa, mↄde a ìbanↄↄ e dↄ̃ kɛ̀ àmbeeero. Ben à lɛ́ zùńzi à bè: Gbɛ̃nↄ, ée pↄ́ke e á kũ̀roo? Aↄ̃ bè: Auo! Ben à bèńnɛ: À kã̀mbɛɛ táaru zu góro ↄplazi é pↄ́ kũ. Kɛ̀ aↄ̃ↄ zù, aↄ̃ kpↄ̀ kũ̀ paripari aↄ̃ fùa wà sɛ́. Ben ìba kɛ̀ Yesu yezi pì bè Simↄ Pitanɛ: Diimɛ. Pita uta danaro. Kɛ̀ à mà wà bè Diimɛ, ben à a uta sɛ̀ à dà à kùsi ía. Ìba kpaaanↄↄ e kã̀mbɛɛ táaru gáɛɛ pana kↄ̃n kpↄ̀o aↄ̃ↄe suuo kↄ̃n góroo, zaakɛ aↄ̃ↄ zã̀ kↄ̃n baaoro, à dɛ mita basↄↄro takalaro. Kɛ̀ aↄ̃ bikũ̀ baa, aↄ̃ burɛdi è kaɛna gwe kↄ̃n kpↄ̀o kpákpatɛana. 10 Yesu bèńnɛ: À mↄ́ kↄ̃n kpↄ̀ kɛ̀ á kũ̀ tiaao kenↄ. 11 Ben Simↄ Pita gɛ̃̀ góro guu à kã̀mbɛɛ táaru gàɛ à bikũ̀o baa. À pana kↄ̃n kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ mɛ̀n baswɛɛplaa akuri awɛɛ'aagↄ̃. Baa kɛ̀ à pari lɛ, táaru pì e kɛ̃ro. 12 Yesu bèńnɛ: À mↄ́ à pↄ́ ble. À ìba kee e fↄ̃ à lɛ́ bↄ̀ à à là dén à ũro, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ Diimɛ. 13 Yesu gàa à burɛdi sɛ̀ à kpàḿma. Lɛn à kɛ̀ lɛ kↄ̃n kpↄ̀o dↄ. 14 Yesu a zĩnda ↄdↄana a ìbanↄnɛ gɛ̃̀n aagↄ̃deen gwe à fɛɛna bↄna gaan gbɛra.
Yesu kↄ̃n Pitao
15 Kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ blè wà yã̀a, Yesu Simↄ Pita là à bè: Yohana nɛ́ Simↄ, ń yemazi dɛ gbɛ̃ kɛ̀nↄlaↄ́? À wèàla à bè: Eè Dii, ń dↄ̃ kɛ̀ má yenzi. Yesu bènɛ: Ǹ pↄ́blee kpá ma sãnɛ bↄ̀rↄnↄa. 16 À gɛ̃̀n plaade Yesu ɛ̀ara à à là dↄ à bè: Yohana nɛ́ Simↄ, ń yemaziↄ́? À wèàla à bè: Eè Dii, ń dↄ̃ kɛ̀ má yenzi. Yesu bènɛ: Ǹ ma sãanↄ dãmɛ. 17 À à là à gɛ̃̀n aagↄ̃de à bè: Yohana nɛ́ Simↄ, ń yemaziↄ́? Kɛ̀ Yesu Pita là à gɛ̃̀n aagↄ̃de tó à yeazi, à pↄↄ yàka, ben à bènɛ: Dii, ń yã píngi dↄ̃. Ń dↄ̃ kɛ̀ má yenzi. Yesu bènɛ: Ǹ pↄ́blee kpá ma sãanↄa. 18 Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, kɛ̀ ń dɛ gↄ̃kparɛ ũ, nɛɛ̀ pↄ́ da n zĩnda ǹ gá guu kɛ̀ ń yezin, mↄde tó n zi kũ̀, nɛ́ n ↄↄnↄ poro, gbɛ̃ pãnde é dannɛ à gányo guu kɛ̀ ń yeziroon. 19 Kɛ̀ Yesu ò lɛ, Pita gaa kɛ̀ eé Luda tↄ́ bↄↄn à tɛ́a. Beee gbɛra Yesu bènɛ: Ǹ tɛ́mazi.
Yesu kↄ̃n ìba kɛ̀ Yesu yezio
20 Pita lìɛ à ìba kɛ̀ Yesu yezi pì è tɛ́ńzi. Gbɛ̃ pì bé à nà Diizi gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee, à à là gbɛ̃ kɛ̀ eé à kpáḿmazi. 21 Kɛ̀ Pita à è, à bè Yesunɛ: Dii, gbɛ̃ kɛ̀ sↄ̃ nɛ́? 22 Yesu bènɛ: Tó má yezi àgↄ̃ kú wɛ̃̀ndio ai màgↄ̃ gá su, à yã n e mámɛ? Ǹgↄ̃ tɛ́mazi dé. 23 Ben yã pì dàgula Yesudeenↄ tɛ́ kɛ̀ ìba pì é garo. Mↄde Yesu e onɛ kɛ̀ eé gí gazinlo. À bè, tó á yezi àgↄ̃ kuu ai àgↄ̃ gá su, à yã à e mámɛ?
24 Ìba pì bé à yã kɛ̀nↄ sèeda kɛ̀. Àmbe à takada kɛ̀ kɛ̃̀, ben wá dↄ̃ kɛ̀ à sèedakɛna náanɛ vĩ.
Mìdɛna
25 Yesu yã pãndenↄ kɛ̀ paripari dↄ. Tó wà kɛ̃̀ takada guu doodo píngi, mɛ́ɛ daa anduna a zĩndanɛ é fↄ̃ à takada kɛ̀ wà kɛ̃̀ pìnↄ síro.