20
Yesu fɛɛ à bↄna gaan
(Mat 28:1-8, Maa 16:1-8, Luk 24:1-12)
Azumanɛngo zĩ kↄngↄ idɛ-idɛ Mariama Magadalɛni bↄ̀ à gàa mira kiia, ben à lè gbɛ̀ gona mira lɛ́a. Ben à bàa lɛ̀ à gàa Simↄ Pita kiia kↄ̃n ìba pãnde kɛ̀ Yesu yezi pìo à bèńnɛ: Wà Dii bↄ̀ miran, wá dↄ̃ guu kɛ̀ wà à dànlo. Ben Pita kↄ̃n ìba pãnde pìo fɛ̀ɛ wà gàa mira kiia. Aↄ̃ gↄ̃ↄn plaa ń píngi e bàa lɛɛ lɛdo, ben ìba pãnde pì bà nna dɛ Pitala, à kà mira kiia káaku. Kɛ̀ à wɛ́ɛ kpàɛn, ben à táaru bisanↄ è kaɛna, mↄde èe gɛ̃ à guuro. Kɛ̀ Simↄ Pita kà à gbɛra, ben à gɛ̃̀ miran. À táaru bisa pì è kaɛna kↄ̃n bisa kɛ̀ wà fĩ̀fĩ à mìao. Bisa pì pɛkↄ̃rɛna kↄ̃n pↄ́lɛ pìnↄoro, à kokona diɛna adomɛ. Ben ìba kɛ̀ kà mira kiia káaku pì gɛ̃̀ se. À è, ben à sì. Ai tia aↄ̃ↄe yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn dↄ̀rↄ dↄ̃ro kɛ̀ wà bè, eé fɛɛ bↄna gaan. 10 Ben ìba gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ ɛ̀ara wà tà bɛ.
Yesu bↄ à mↄna Mariama Magadalɛnizi
(Mat 28:9-10, Maa 16:9-11)
11 Mariama zɛna mirawɛɛ lɛ́a, èe ↄ́ↄ dↄↄ. Lán èe ↄ́ↄ dↄↄ nà lɛ, ben à wɛ́ɛ kpàɛ mirawɛɛn. 12 Ben à malaika gↄ̃ↄn plaaanↄ è vɛ̃ɛna guu kɛ̀ wà Yesu gɛ̀ dàɛn yãa. À doo kú mìzi kpa, à doo sↄ̃ gbá kpa. Aↄ̃ↄ uta puraa dana. 13 Ben aↄ̃ à là wà bè: Nↄgbɛ̃, bↄ́ bé à n le nɛ́ɛ ↄ́ↄ dↄↄ? À wèńla à bè: Wà ma Dii sɛ̀ wà tàomɛ, má dↄ̃ guu kɛ̀ wà à dàɛnlo. 14 Kɛ̀ à ò lɛ, ben à lìɛ à Yesu è zɛna, mↄde èe dↄ̃ kɛ̀ Yesunlo. 15 Yesu à là à bè: Nↄgbɛ̃, bↄ́yãnzin nɛ́ɛ ↄ́ↄ dↄↄzi? Dén nɛ́ɛ wɛtɛɛ? Mariama e daa karadeemɛ, ben à bènɛ: Maree, tó ḿbe n à sɛ̀ n bↄo, ǹ omɛ guu kɛ̀ n à dàɛn lɛ mà gá mà à sɛ́. 16 Yesu bènɛ: Mariama! Ben à aɛ dↄ̀a à bènɛ kↄ̃n Eberu yão: Rabi! Tↄ́ pì bè Dannɛri. 17 Yesu bènɛ: Ǹton ↄ kɛmaro, mɛ́ɛ tá ma De kiia kↄ̀ro. Ǹ gá ǹ o ma gbɛ̃nↄnɛ mɛ́ɛ taa ma De kↄ̃n ń Deo kiia, ma Luda kↄ̃n ń Ludao kiia. 18 Ben Mariama Magadalɛni gàa à à baaru kpà à ìbanↄnɛ à bè: Ma Dii è. Ben à yã kɛ̀ à ònɛ tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ.
Yesu bↄ à mↄna a ìbanↄzi
(Mat 28:16-20, Maa 16:14-18, Luk 24:36-49)
19 Azumanɛngo beeea uusiɛ à ìbanↄ kakↄ̃ana kpɛ́n, aↄ̃ gbà tàtańlɛ aↄ̃ mↄ̀nɛ kã̀, kɛ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ Yuda gbãadeenↄnɛ yãnzi. Ben Yesu mↄ̀ à zɛ̀ ń tɛ́ à bèńnɛ: Àgↄ̃ kú aafiao! 20 Kɛ̀ à ò lɛ, ben à a ↄↄnↄ ↄ̀dↄańnɛ kↄ̃n a gbã̀ntɛ̃o. Kɛ̀ ìba pìnↄ Dii è, aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna maamaa. 21 Yesu ɛ̀ara à bèńnɛ: Àgↄ̃ kuu aafiao! Lán ma De ma zĩ nà, lɛn mɛ́ɛ a zĩi lɛ. 22 Kɛ̀ à ò lɛ, ben à ĩa vùḿma kↄ̃n lɛ́o à bè: À Luda Nini sí. 23 Gbɛ̃ kɛ̀ a ń kɛ̃ kↄ̃n ń durunnↄ, à kɛ̃̀ḿman gwe. Gbɛ̃ kɛ̀ ée ń kɛ̃nɛro sↄ̃, eé kɛ̃ḿmaro.
Yesu kↄ̃n Tomasio
24 Gurↄↄ kɛ̀ Yesu mↄ̀, Tomasi, à ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ doke kɛ̀ wè benɛ Sìka kúńyoro. 25 Ben à ìba kpaaanↄ bènɛ: Wa Dii è. Ben à bèńnɛ: Tó mɛ́ɛ kuusa gbɛ̀ e à ↄↄnↄ guu ma ↄnɛtee pɛ̀nlo, bensↄ̃ mɛ́ɛ ↄ zↄ̃ à gbã̀ntɛ̃aro, mɛ́ síro. 26 À gurↄ làa à ìbanↄↄ kú kpɛ́n dↄ, Tomasi kúńyo sa. Aↄ̃ gbà tàtańlɛ aↄ̃ mↄ̀nɛ kã̀, ben Yesu mↄ̀ à zɛ̀ ń tɛ́ à bè: Àgↄ̃ kuu aafiao! 27 Ben à bè Tomasinɛ: Ǹ n ↄnɛtee pɛ́ ma ↄↄ guu kɛ̀ ǹ gwa, ǹ n ↄↄ zↄ̃ ma gbã̀ntɛ̃a. Ǹton seka kɛ dↄro. Ǹ ma náanɛ kɛ. 28 Tomasi wèàla à bè: Ma Dii, ma Luda. 29 Yesu bènɛ: Kɛ̀ n ma e yãnzin n ma náanɛ kɛ̀zi. Aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ma náanɛ kɛ̀ ma ena sainↄ ũ.
30 Yesu dabuyã pãndenↄ kɛ̀ pari a ìbanↄ wɛ́ɛ wáa kɛ̀ wèe kɛ̃ takada kɛ̀ guuro. 31 Mↄde wà yã kɛ̀nↄ kɛ̃̀, lɛ à e à Yesu sí Luda Nɛ́ Mɛsaya ũ à wɛ̃̀ndi e à náanɛkɛna guu yãnzimɛ.