19
Ben Pilati bè, wà Yesu kũ wà à gbɛ̃ flã̀o. Ben sozanↄ lɛ̀ fùra tã̀ aↄ̃ kùnɛ aↄ̃ gumusu tɛ̃aa dànɛ. Aↄ̃ↄe sↄ̃ↄzi doodo aↄ̃ↄe bee: Fↄↄ, Yudanↄ kína! Ben aↄ̃ↄe à swãn kɛkɛɛ. Pilati ɛ̀ara à bↄ̀ dↄ, ben à bè gbɛ̃nↄnɛ: À gwa, mɛ́ɛ bↄↄoare bàazi kɛ̀, lɛ à e à dↄ̃ kɛ̀ mɛ́ɛ yãke earo. Yesu bↄ̀ bàazi, à lɛ̀ fùra pì kuna à gumusu wɛ́ɛdee pì dana. Ben Pilati bèńnɛ: Gↄ̃gbɛ̃ pìn yɛ̀! Kɛ̀ sa'orikinↄ kↄ̃n dogarinↄ à è, aↄ̃ wii lɛ̀ wà bè: Ǹ à pá lía! Ǹ à pá lía! Ben Pilati bèńnɛ: À à kũ à pá lía a zĩnda, zaakɛ mɛ́ɛ taari ke earo. Yuda gbãadee pìnↄ wèàla wà bè: Wá doka vĩ, bensↄ̃ doka pì bè séde à ga, kɛ̀ à a zĩnda dìɛ Luda Nɛ́ ũ yãnzi.
Kɛ̀ Pilati yã pì mà, ben vĩa kɛ̀kɛ à à kũ̀. À ɛ̀ara à gɛ̃̀ kↄ̃n Yesuo ua dↄ, ben à à là à bè: N bↄ mámɛ? Yesu e weàlaro, 10 ben Pilati bènɛ: Nɛ́ yã o maoroo? Ń dↄ̃ kɛ̀ má n gbarɛna iko vĩ, bensↄ̃ má n pana lía iko vĩroo? 11 Yesu wèàla à bè: Ń iko ke vĩ ma musuro, sé kɛ̀ Ludaa kpàmmaa. Bee yãnzi gbɛ̃ kɛ̀ ma kpammaa durun bé à bíta. 12 Zaa gurↄ beeea Pilati e zɛ́ wɛtɛɛ à à gbarɛ, mↄde Yuda gbãadeenↄ wii lɛ̀ wà bè: Tó n gbɛ̃ pì gbàrɛ, Siza gbɛ̃nnamɛ n ũro. Gbɛ̃ kɛ̀ à a zĩnda dìɛ kína ũ íbɛtɛ kpà kↄ̃n Sizaomɛ. 13 Kɛ̀ Pilati yã beee mà, à bè wà bↄ kↄ̃n Yesuo bàazi. Ben à vɛ̃̀ɛ a tintia guu kɛ̀ wè be gbɛ̀ gusararaan, kↄ̃n Eberu yão sↄ̃, Gabata. 14 Banla zĩbaa sorukɛgurↄↄ zĩmɛ, ↄfãntɛ̃ kà mìdangura. Ben Pilati bè Yuda gbãadee pìnↄnɛ: A kínan yɛ̀. 15 Ben aↄ̃ↄe wii lɛɛ wèe bee: Ǹ à dɛ. Ǹ à dɛ. Ǹ à pá lía. Pilati bèńnɛ: Mɛ́ a kína pá líaↄ́? Sa'orikinↄ bè: Siza baasiro, wá kína ke vĩro. 16 Ben Pilati Yesu kpàḿma aↄ̃ à pá lía.
Yesu pana lía
(Mat 27:32-44, Maa 15:21-32, Luk 23:26-43)
Ben aↄ̃ à sɛ̀ wà tào. 17 Yesu bↄ̀ wɛ́tɛ guu à a zĩnda líkpangbãroo sɛna, à gàa guu kɛ̀ wè be Mìwatorokiia, kↄ̃n Eberu yão sↄ̃ Gↄgↄta. 18 Gwen wà à pà lía kↄ̃n gↄ̃ↄn plaa pãndenↄ, gbɛ̃ doo à ↄplaazi gbɛ̃ doo à ↄzɛɛzi, ben Yesu kú ń dagura. 19 Pilati takada kɛ̃̀ à nà Yesu líkpangbãroo pìa. Yã kɛ̀ à kɛ̃̀ pìn yɛ̀:
Yesu Nazarɛti, Yudanↄ kína.
20 Yudanↄ takada kɛ̀ à kɛ̃̀ pì kyó kɛ̀ pari, zaakɛ guu kɛ̀ wà Yesu pà lían pì zã̀ kↄ̃n wɛ́tɛoro. Wà lá pì kɛ̃̀ kↄ̃n Eberu yão kↄ̃n Romudeenↄ yão kↄ̃n Giriki yãomɛ. 21 Ben Yuda sa'orikinↄ bè Pilatinɛ: Ǹton kɛ̃ ǹ be Yudanↄ kínaro, mↄde ǹ kɛ̃ kɛ̀ àmbe à bè Yudanↄ kínan a ũ. 22 Pilati bè: Yã kɛ̀ má kɛ̃̀n má kɛ̃̀. 23 Kɛ̀ sozanↄ Yesu pà lía wà yã̀a, ben aↄ̃ à pↄ́kãsãanↄ sɛ̀ɛ wà kpàatɛtɛ lɛo siigↄ̃ baade mìa. Aↄ̃ à utagyaba kɛ̀ wà tã̀ nabina sai zaa musu ai gĩzĩ sɛ̀ dↄ, 24 ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Wàton uta pì kɛ̃kɛ̃kↄ̃rɛro. Wà kàbankpɛ kɛ lɛ wàgↄ̃ dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ eé gↄ̃nɛ. Aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ, lɛ yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Luda yãn e à papamɛ, kɛ̀ wà bè:
Aↄ̃ ma pↄ́kãsãanↄ kpàatɛtɛkↄ̃nɛ,
aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀ ma uta yãnzi.
Bee yãnzin sozanↄↄ kɛ̀ lɛzi. 25 Yesu da kↄ̃n à da dãaroo kↄ̃n Kolopa naↄ̃ Mariamao kↄ̃n Mariama Magadalɛnio kú lí kɛ̀ wà Yesu pàa saɛ. 26 Kɛ̀ Yesu a da kↄ̃n a ìba kɛ̀ à yezio è zɛna kↄ̃ saɛ, à bè a danɛ: Nↄgbɛ̃, n nɛ́n yɛ̀! 27 Ben à bè ìba pìnɛ: N dan yɛ̀! Zaa zĩ beeean ìba pì à sɛ̀ à tào a bɛ.
Yesu gana
(Mat 27:45-56, Maa 15:33-41, Luk 23:44-49)
28 Beee gbɛra Yesu dↄ̃ kɛ̀ à píngi pàpa. Lɛ yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn e à papa ben à bè: Ímii e ma dɛɛ. 29 Loo kú gwe, geepiwɛ̃ kpã̀kpã kán pana. Ben wà sabo kpàɛ wɛ̃ɛ pì guu wà pɛ̀ sɛ̃̀lia wà dↄ̀ Yesunɛ a lɛ́a. 30 Kɛ̀ à wɛ̃ɛ pì mì à bè: Yã yã̀a. Ben à a mì pɛ̀ɛ à a wɛ̃̀ndi gbàrɛ.
Yesu zↄ̃na kↄ̃n sário
31 Kámmabogurↄ sorukɛgurↄↄ zĩmɛ. Yuda gbãadeenↄↄ yezi gɛ̀nↄ gↄ̃ lía ai kámmabogurↄↄ zĩro, zaakɛ kámmabogurↄↄ zĩ pì nɛ́ gurↄ ìsimɛ. Ben aↄ̃ gàa wà wɛ́ɛ kɛ̀ Pilatia wà ń gbá ɛ́'ɛ wà ń pita. 32 Ben sozanↄ gàa wà gbɛ̃ káaku kɛ̀ wà pà lía lɛdo kↄ̃n Yesuo gbá ɛ̀'ɛ kↄ̃n à plaade pↄ́o dↄ. 33 Kɛ̀ aↄ̃ kà Yesu kiia, aↄ̃ↄ è à gĩakɛ à gà kↄ̀, ben aↄ̃ↄe à gbá ɛ́'ɛro. 34 Ben sozanↄ doke Yesu zↄ̃̀ kↄ̃n sário a gbã̀ntɛ̃a. Gwe gↄ̃ↄ aru kↄ̃n ío bↄ̀ɛ. 35 Gbɛ̃ kɛ̀ yã pì è wɛ́ɛo bé à ò. À sèedakɛna yãpuraa vĩ, à dↄ̃ kɛ̀ yãpuraan ée oo, lɛ apinↄ sↄ̃ à e à Yesu náanɛ kɛ. 36 Yã beeenↄ kɛ̀ lɛ yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn kɛ̀kii papamɛ, wà bè: Weé à wá ke ɛ́ro. 37 À kɛ̃na Luda yãn dↄ wà bè: Aↄ̃é gbɛ̃ kɛ̀ wà à zↄ̃̀ gwa.
Yesu vĩina
(Mat 27:57-61, Maa 15:42-47, Luk 23:50-56)
38 Beee gbɛra Yusufu Arimatea gàa à wɛ́ɛ kɛ̀ Pilatia, lɛ à a gba zɛ́ à Yesu gɛ̀ pita. Yesu ìbamɛ asii guu, kɛ̀ èe vĩa kɛɛ Yuda gbãadeenↄnɛ yãnzi. Pilati wènɛ, ben à gàa à à gɛ̀ sɛ̀ à tào. 39 Nikodɛmu kɛ̀ gàa Yesu kiia gwãavĩ gàa se kↄ̃n lí'ↄↄo yãkↄ̃tɛna kↄ̃n ɛ̃zɛ̃ kɛ̀ è tó gɛ̀ vãrooo à kà kiloo baaakuri taka. 40 Ben aↄ̃ Yesu gɛ̀ sɛ̀ aↄ̃ táaru bisanↄ fĩ̀fĩa kↄ̃n ɛ̃zɛ̃ pìo, lán Yudanↄ è gɛ̀ kpe da nà ń fɛɛakaarayã guu. 41 Kara kú guu kɛ̀ wà Yesu pà lía pìn. Gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ wà sↄ̀ mira ũ dufu kú kara pì guu, wèe gbɛ̃ke dan zikiro. 42 Gwen aↄ̃ Yesu dàɛn, kɛ̀ à zã̀ńyoro, kɛ̀ dↄ Yudanↄ kámmabogurↄↄ e kaa yãnzi.