18
Yesu kũna
(Mat 26:47-56, Maa 14:43-50, Luk 22:47-53)
Yesu yã pì ona gbɛra à bↄ̀ kↄ̃n a ìbanↄ, ben aↄ̃ bikũ̀ Kidironu baa kãa kpa. Swadako kú gwe, ben à gɛ̃̀n kↄ̃n a ìbanↄ. Yudasi bↄnkpɛɛdee sↄ̃ↄ guu pì dↄ̃, zaakɛ Yesu kↄ̃n a ìbanↄ ègↄ̃ kaakↄ̃a gwe baabↄrɛ. Ben Yudasi gàa gwe kↄ̃n soza gãli dooo kↄ̃n dogari kɛ̀ sa'orikinↄ kↄ̃n Farisinↄ ń zĩnↄ. Aↄ̃ↄ fitianↄ kũna kↄ̃n sɛ̃̀tɛnↄ kↄ̃n gↄ̃kɛbↄnↄ. Yesu yã kɛ̀ eé a lee dↄ̃ píngi, ben à bↄ̀ à dàńlɛ à ń lá à bè: Dén ée wɛtɛɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Yesu Nazarɛtimɛ. À bèńnɛ: Mámbe à ũ. Yudasi bↄnkpɛɛdee pì kúńyo. Kɛ̀ Yesu bèńnɛ, mámbe à ũ, ben aↄ̃ tatakpɛɛ kɛ̀, aↄ̃ bↄ̀ wà lɛ̀ɛ. Yesu ń lá dↄ: Dén ée wɛtɛɛ? Ben aↄ̃ bè: Yesu Nazarɛtimɛ. Yesu wèńla dↄ à bè: Má òare kɛ̀ mámbe à ũ. Tó mámbe ée ma wɛtɛɛ, à tó gbɛ̃ kɛ̀nↄ tá. À ò lɛ lɛ yã kɛ̀ à ò yãa e à papa yãnzimɛ, kɛ̀ à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ n ń kpámaanↄ, aↄ̃ gbɛ̃kee e sãsãro. 10 Simↄ Pita fɛ̃ɛdaa logona, ben à wòto à sa'oriki ìsi zĩ̀ri lɛ̀o à à swã ↄplaa gò. Zĩ̀ri pì tↄ́n Malaku. 11 Ben Yesu bè Pitanɛ: Ǹ n fɛ̃ɛdaa sↄtↄ a kpɛ́ɛn. Mɛ́ togo'i kɛ̀ ma Dee dìɛmɛ í miroo?
12 Ben sozanↄ kↄ̃n ń gbɛ̃nsio kↄ̃n Yuda dogarinↄ Yesu kũ̀ aↄ̃ à yì. 13 Ben aↄ̃ gàao Anasa kiia gĩa. Anasa nɛ́ Kayafa kɛ̀ dɛ sa'oriki ìsi ũ wɛ̃̀ beeea anzuremɛ. 14 Kayafa bé à lɛ́ dà Yuda gbãadeenↄa yã à bè: À maa gbɛ̃ mɛ̀n doo ga baade píngi gɛ̃ɛ ũmɛ.
Pita lɛ́sɛna Yesuzi
(Mat 26:69-70, Maa 14:66-68, Luk 22:55-57)
15 Simↄ Pita kↄ̃n ìba pãndeo tɛ́ Yesu kpɛɛ. Sa'oriki ìsi ìba pãnde pì dↄ̃, ben ìba pì tɛ́ Yesuzi à gɛ̃̀ sa'oriki ìsi pì bɛ ua, 16 mↄde Pita gↄ̃̀ zɛ kpɛɛlɛa gãarɛ. Ben ìba kɛ̀ sa'oriki ìsi dↄ̃ↄ pì gàa à yã ò nↄgbɛ̃ kɛ̀ èe zɛ́ pì dãkpaanɛ, ben à tò Pita gɛ̃̀. 17 Ben nↄgbɛ̃ zɛ́dãkpari pì Pita là à bè: Gↄ̃gbɛ̃ pì ìbanↄ dokemɛ n ũroo? Pita wèàla à bè: Mámbeero! 18 Zĩ̀rinↄ kↄ̃n dogarinↄↄ e tɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ lè kpákpaa kɛ̀ ĩa kuu yãnzi. Pita kúńyo gwe, èe tɛ́ kpákpaa se.
Sa'oriki yãlalana Yesua
(Mat 26:59-66, Maa 14:55-64, Luk 22:66-71)
19 Ben sa'oriki ìsi e Yesu lalaa à ìbanↄ yãzi kↄ̃n à yãdannɛnao. 20 Yesu wèàla à bè: Ma yã ò baade pínginɛ gupuraaa. Ma yã dàdańnɛ aduakɛkpɛnↄ guu kↄ̃n Luda uao, guu kɛ̀ Yudanↄ è kↄ̃ kakↄ̃an ń píngi. Mɛ́ɛ yãke o asii guuro. 21 Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ ma lalaazi? Ǹ ma yãmarinↄ la, aↄ̃ yã kɛ̀ má òńnɛ dↄ̃. 22 Kɛ̀ Yesu yã ò lɛ, dogari kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ doke à swãn kɛ̀ à bè: Wè yã we sa'oriki ìsila lɛro. 23 Yesu wèàla à bè: Tó yã zaaan má ò, ǹ o wà ma. Tó yãpuraan má ò sↄ̃, bↄ́yãnzin n ma lɛzi? 24 Ben Anasa Yesu gbàrɛ sa'oriki ìsi Kayafa kiia yina.
Pita ɛara à lɛ́sɛna Yesuzi dↄ
(Mat 26:71-75, Maa 14:69-72, Luk 22:58-62)
25 Pita kpɛ́ zɛ gwe èe tɛ́ kpákpaa. Ben wà à là wà bè: À ìbanↄ doken n ũroo? Pita lɛ́ sɛ̀ à bè: Mámbeero! 26 Sa'oriki ìsi zĩ̀rinↄ doke nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ Pita à à swã gò danɛmɛ, ben à bè: Mɛ́ɛ a e lɛdo swadako guuroo? 27 Ben Pita lɛ́ sɛ̀ dↄ. Zaa gwe gↄ̃ↄ koo lɛ́ zù.
Pilati yãkpaɛkɛna kↄ̃n Yesuo
(Mat 27:1-2, 11-14, Maa 15:1-5, Luk 23:1-5)
28 Gukɛ̃̀kↄ̃anao ben Yuda gbãadeenↄ bↄ̀ kↄ̃n Yesuo Kayafa bɛ, aↄ̃ gàao bùsu gbɛ̃nsi bɛ. Aↄ̃ↄe gɛ̃ à bɛro, lɛ aↄ̃tongↄ̃ gbãsĩro yãnzi, zaakɛ aↄ̃ↄ yezi wà Banla zĩbaa kɛmɛ. 29 Bee yãnzi Pilati bↄ̀ à mↄ̀ ń kiia à bè: Bↄ́ yãn a be gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̀? 30 Aↄ̃ wèàla wà bè: Tó zaakɛrinlo, lɛ wée mↄ́ wà à kpámmaro. 31 Ben Pilati bèńnɛ: À à sɛ́ à gá yãkpaɛ kɛo a zĩnda dokaa. Ben gbãadee pìnↄ bènɛ: Wá gbɛ̃dɛna zɛ́ vĩro. 32 Beee kɛ̀ lɛ yã kɛ̀ Yesu ò e à papa yãnzimɛ, kɛ̀ à a ga yã taka ò. 33 Ben Pilati ɛ̀ara à gɛ̃̀ ua. À Yesu sìsi, ben à à là à bè: Ḿbe Yudanↄ kína ũↄ́? 34 Yesu wèàla à bè: Nɛ́ɛ oo lɛ kↄ̃n n zĩndaon yↄ́, ke wà ma yã ònnɛmɛ? 35 Pilati bè: Yudan ma ũↄ́? N boriinↄ kↄ̃n n sa'orikinↄ bé wà n kpama. Bↄ́n ń kɛ̀? 36 Yesu bè: Ma kpata nɛ́ anduna kɛ̀ki pↄ́nlo. Tó ma kpata nɛ́ anduna kɛ̀ki pↄ́mɛ, lɛ ma ìbanↄ zĩ̀ kà lɛ wàton ma kpá Yuda gbãadeenↄaro. Ma kpata nɛ́ anduna kɛ̀ki pↄ́nlo. 37 Ben Pilati bènɛ: Ase kínamɛ n ũu? Yesu wèàla à bè: Ń ò a zɛ́a kɛ̀ kínan ma ũ. Wà ma i, ben ma mↄ anduna guu yãpura sèedadee ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ dɛ yãpura pↄ́ ũu è ma yã ma. 38 Pilati bè: Bↄ́n yãpuraa ũu?
Yãdana Yesula
(Mat 27:15-31, Maa 15:6-20, Luk 23:13-25)
Kɛ̀ à ò lɛ, à ɛ̀ara à bↄ̀ à gàa Yuda gbãadeenↄ kiia à bèńnɛ: Mɛ́ɛ taari ke e gbɛ̃ kɛ̀aro. 39 Á fɛɛakaarayã vĩ kɛ̀ mɛɛ̀ pisinanↄ doke gbarɛare Banla zĩbaa zĩ. Á yezi mà Yudanↄ kína gbarɛaren yↄ́? 40 Ben aↄ̃ wii lɛ̀ dↄ wà bè: Àmbeero, Barabamɛ! Baraba pì sↄ̃ nɛ́ kpãi wɛ́ɛdewɛmɛ.