17
Yesu aduakɛna a ìbanↄnɛ
Yesu yã pì ona gbɛra à wɛ́ɛ sɛ̀ musu à bè: Baa, à gurↄↄ kà. Ǹ n Nɛ́ tↄ́ bↄ, lɛ n Nɛ́ n tↄ́ bↄ. Ń tò má iko vĩ gbɛ̃ sãnda píngi musu, lɛ mà wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro kpá gbɛ̃ kɛ̀ ń kpàmaanↄa. Mmↄn Luda mɛ̀n do léle yãpurade kↄ̃n mapi Yesu Kirisi kɛ̀ ń zĩ̀o dↄ̃nan wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo pì ũ. Ma n tↄ́ bↄ̀ tↄↄtɛa. Zĩi kɛ̀ ń dàmɛ mà kɛ má kɛ̀ ma yãa. Baa, ǹ gakui kpáma n kiia tia sa, lán ń kpàma nà n kiia zaalɛ anduna kaɛnaro. Gbɛ̃ kɛ̀ n ń sɛ́ andunan n ń kpámaanↄ má tò aↄ̃ↄ n dↄ̃. N pↄ́nↄmɛ, ben n ń kpáma. Aↄ̃ↄ n yã kũna, aↄ̃ↄ dↄ̃̀ sa kɛ̀ yã kɛ̀ ń dàmɛ píngi bↄ̀ n kiiamɛ. Ma yã kɛ̀ ń dàmɛɛ dàńnɛ. Aↄ̃ↄ sì, ben aↄ̃ↄ dↄ̃̀ kɛ̀ ma bↄ n kiiamɛ yãpura. Aↄ̃ↄ sì sↄ̃ kɛ̀ ḿbe n ma zĩ. Mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛńnɛ, èe kɛ andunagbɛ̃nↄn mɛ́ɛ kɛɛńnɛro, séde gbɛ̃ kɛ̀ n ń kpámaa pìnↄ, zaakɛ n pↄ́nↄmɛ. 10 Ma gbɛ̃nↄ nɛ́ n gbɛ̃nↄmɛ ń píngi, n pↄ́nↄ nɛ́ ma pↄ́nↄmɛ píngi. Mɛ́ɛ tↄ́ bↄↄ ń gãzĩ. 11 Mɛ́ɛ suu n kiia, mɛ́gↄ̃ kú anduna guu dↄro, mↄde aↄ̃pinↄ égↄ̃ kú anduna guu. Ma Baa Kuadonade, ǹgↄ̃ ń kũna kↄ̃n n tↄ́ kɛ̀ ń kpàma gbãaao, lɛ aↄ̃gↄ̃ kuu mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ lán wa bà. 12 Gurↄↄ kɛ̀ má kúńyo, má ń kũna kↄ̃n tↄ́ kɛ̀ ń kpàmaa pì gbãaao. Ma ń dãkpa, ben aↄ̃ gbɛ̃kee e sãsãro, séde gbɛ̃ kɛ̀ mì pɛ̀ kaatɛnaa lɛ n yã e à papa yãnzi. 13 Tia sa mɛ́ɛ suu n kiia. Ma yã kɛ̀nↄ ò anduna guu, lɛ aↄ̃gↄ̃ pↄnnaa kɛ̀ má vĩi vĩ àgↄ̃ papana ń guu. 14 Ma n yã dàńnɛ, ben anduna zàńgu, kɛ̀ anduna gbɛ̃nↄmɛ ń ũro yãnzi, lán mapi má dɛ anduna gbɛ̃ ũro nà. 15 Mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛmma, èe kɛ lɛ ǹ ń bↄ anduna guunlo, mↄde lɛ ǹ ń dãkpa zaaa yãnzimɛ. 16 Anduna gbɛ̃nↄmɛ ń ũro, lán mapi má dɛ anduna gbɛ̃ ũro nà. 17 Ǹ tó aↄ̃ kuuna gↄ̃ adona kↄ̃n yãpura gbãaao. N yãn yãpuraa pì ũ. 18 Lán n ma zĩ anduna guu nà, lɛn mapi sↄ̃ ma ń zĩ anduna guu lɛ. 19 Mɛɛ̀ ma zĩnda kpaamma aↄ̃ yãnzi, lɛ aↄ̃gↄ̃ kuu n gbɛ̃nↄ ũ yãpura. 20 Èe kɛ mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛńnɛ ńdonlo, kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é ma náanɛ kɛ ń yã yãnzinↄmɛ dↄ, 21 lɛ aↄ̃ píngi gↄ̃ kuu mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ ũ. Baa, lán ń kú ma guu nà bensↄ̃ má kú n guu, aↄ̃pinↄ sↄ̃ gↄ̃ kú wa guu lɛ, lɛ anduna e à sí kɛ̀ ḿbe n ma zĩ. 22 Gakui kɛ̀ ń kpàmaan má kpàḿma, lɛ aↄ̃gↄ̃ kuu mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ lán wa bà. 23 Má kú ń guu, bensↄ̃ ń kú ma guu, lɛ aↄ̃gↄ̃ kuu mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ ũ mámmam, lɛ anduna gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ ḿbe n ma zĩ, bensↄ̃ ń yeńzi lán ń yemazi nà. 24 Baa, gbɛ̃ kɛ̀ ń kpàmaanↄ, má yezi aↄ̃gↄ̃ kú guu kɛ̀ má kún, lɛ aↄ̃ wɛ́ɛ si ma gakuilɛ, gakui kɛ̀ ń kpàma kɛ̀ ń yemazi zaalɛ anduna kaɛnaroo. 25 Baa Maa, anduna n dↄ̃ro, mↄde má n dↄ̃, ben gbɛ̃ kɛ̀nↄↄ dↄ̃ kɛ̀ ḿbe n ma zĩ. 26 Má tò aↄ̃ↄ n dↄ̃, mɛ́gae tó aↄ̃gↄ̃ n dↄ̃, lɛ yenzi kɛ̀ ń vĩmao gↄ̃ kú ń guu, lɛ mapi sↄ̃ màgↄ̃ kú ń guu.