16
Ma yã kɛ̀nↄ òare lɛ àton furo yãnzimɛ. Weé aduakɛkpɛ zɛ́ zↄ̃are. À gurↄↄ e suu se kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ eé a dɛ égↄ̃ daa Luda zĩin ée kɛɛ. Aↄ̃é yã pìnↄ kɛare, kɛ̀ aↄ̃ↄ ma De kↄ̃n mapio dↄ̃ro yãnzi. Ma yã kɛ̀nↄ òare lɛ tó à gurↄↄ kà, égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ má òare kↄ̀.
Luda Nini zĩi
Mɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ oare zaa káakuro, kɛ̀ má kúao yãnzi. Mɛ́ɛ taa gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi kiia sa, mↄde a gbɛ̃kee e ma la guu kɛ̀ mɛ́ɛ taanlo. A nↄ̀sɛ yàka sa kɛ̀ ma yã kɛ̀nↄ òare yãnzi. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, ma tana é àre kɛare, zaakɛ tó mɛ́ɛ táro, Zɛnyodee pì é mↄ́ a kiiaro. Tó ma ta, mɛ́ à zĩawa. Tó à sù, eé tó anduna a yã zɛ́ dↄ̃ durun kↄ̃n maakɛnao kↄ̃n yãvɛ̃ɛmmanao musu. Aↄ̃é à yã zɛ́ dↄ̃ durun yã musu, kɛ̀ aↄ̃ↄe ma náanɛ kɛro yãnzi. 10 Aↄ̃é à yã zɛ́ dↄ̃ maakɛna yã musu, kɛ̀ mɛ́ɛ taa ma De kiia, é ma e dↄro. 11 Aↄ̃é à yã zɛ́ dↄ̃ yãvɛ̃ɛmmana musu, kɛ̀ yã vɛ̃̀ɛ anduna kɛ̀ki kínaa yãnzi. 12 Má yã vĩ dↄ pari mà oare, mↄde é yã pìnↄ fↄ̃ gĩaro. 13 Tó Nini Yãpurade sù, eé dↄare aɛ yãpura píngi guu. Eé yã o a zĩnda dↄ̃naoro, yã kɛ̀ à màn eégae o, eé yã kɛ̀ èe suunↄ baaru kpáare. 14 Eé ma tↄ́ bↄ, zaakɛ eé ma yãnↄ sɛ́ɛ à tↄ̃kɛ̃are. 15 Pↄ́ kɛ̀ ma Dee vĩ píngi nɛ́ ma pↄ́mɛ. Bee yãnzin ma bè eé ma yãnↄ sɛ́ɛ à tↄ̃kɛ̃arezi.
Pↄsia liɛna pↄnnaa ũ
16 À gↄ̃̀ féte kɛ̀ é ma e dↄro, à gↄ̃̀ féte kɛ̀ é ma e dↄ. 17 Ben à ìba kenↄ bèkↄ̃nɛ: Bↄ́ yãn èe oowe gwee? À bè à gↄ̃̀ féte kɛ̀ wé a e dↄro, à gↄ̃̀ féte kɛ̀ wé a e dↄ. À bè dↄ, ée taa a De kiiamɛ. 18 Ben aↄ̃ bè: À gↄ̃̀ féte kɛ̀ à ò pì dɛ diamɛ? Wée yã kɛ̀ èe oo pì dↄ̀rↄ dↄ̃ro. 19 Yesu dↄ̃̀ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà a la, ben à bèńnɛ: Kɛ̀ ma bè à gↄ̃̀ féte kɛ̀ é ma e dↄro, bensↄ̃ à gↄ̃̀ féte kɛ̀ é ma e dↄ, beeen ée kↄ̃ lalaaziↄ́? 20 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, é ↄ́ↄ dↄ à sósobi kɛ, mↄde anduna é pↄnnaa kɛ. Égↄ̃ kú pↄsiaa guu, mↄde a pↄsiaa pì é liɛ pↄnnaa ũ. 21 Tó nↄgbɛ̃ yezi à nɛ́ i, à pↄↄ è yaka kɛ̀ à wãwãkɛgurↄↄ kà yãnzi. Tó à nɛ́ ì sↄ̃, wãwãa kɛ̀ à kɛ̀ pì è dↄn dↄro. À pↄↄ è kɛ nna, kɛ̀ à nɛ́ dufu ì anduna guu yãnzi. 22 Lɛn apinↄ sↄ̃ a nↄ̀sɛ yakana lɛ gĩa. Mɛ́ ɛara mà a e dↄ, a pↄↄ é kɛ nna, gbɛ̃ke sↄ̃ é fↄ̃ à a pↄnnaa pì síawaro. 23 Zĩ pìan é yãke lama dↄro. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, ma De é pↄ́ sãnda píngi kɛ̀ é wɛ́ɛ kɛa kↄ̃n ma tↄ́o kpáawa. 24 Ai tia ée pↄ́ke wɛ́ɛ kɛ kↄ̃n ma tↄ́oro. À wɛ́ɛ kɛ, é e lɛ a pↄnnaa gↄ̃ papana.
Yesu zĩ̀ blè andunaa
25 Ma yã pìnↄ lɛ̀kↄ̃ziaremɛ. À gurↄↄ e suu kɛ̀ mɛ́ yã oare kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinao dↄro, mɛ́ ma De yã oare wásawasa. 26 Zĩ pìan é wɛ́ɛ kɛ kↄ̃n ma tↄ́o. Mɛ́ɛ oare kɛ̀ mámbe mɛ́ wɛ́ɛ kɛare ma Dearo, 27 zaakɛ ma De a zĩndanɛ yeazi kɛ̀ á yemazi yãnzi, bensↄ̃ a ma bↄna à kiia sì. 28 Ma bↄ ma De kiia ma mↄ anduna guu. Tia sa mɛ́ɛ anduna too mɛ́ɛ taa à kiia.
29 Ben à ìbanↄ bènɛ: Tↄ̀, nɛ́ɛ yã oo kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinao dↄro, nɛ́ɛ oo wásawasamɛ sa. 30 Wá dↄ̃ sa kɛ̀ ń yã píngi dↄ̃, èe kɛ séto wà yãke gbekammaro. Bee yãnzin wa n bↄna Luda kiia sìzi. 31 Ben Yesu bèńnɛ: Ée ma náanɛ kɛɛ saↄ́? 32 À gurↄↄ e suu à kà kↄ̀, kɛ̀ é fãakↄ̃a, a baade é tá a bɛ à ma tó mado. Baa kↄ̃n beeeo má kuu madoro, zaakɛ ma Dee kúmao. 33 Ma yã kɛ̀nↄ òare, lɛ a làakari gↄ̃ kpaɛna kuuna ma guu. É wɛ́ɛtãmma e anduna guu, mↄde à nↄ̀sɛ kpáɛ, ma gĩakɛ ma zĩ̀ blè andunaa.