15
Yesun geepi lí yãpuraa ũ
Mámbe geepi lí yãpuraa ũ, ma Den geepi lí búdee ũ. È lígã kɛ̀ pɛ́ma nɛ́'ina sai píngi zↄ̃, bensↄ̃ è à nɛ́'iri píngi ↄnɛ kɛ̃ɛ lɛ à nɛ́'ina kaara yãnzi. Apinↄ sↄ̃ á zɛ̃namɛ yã kɛ̀ má òare yãnzi. Àgↄ̃ kú ma guu lán má kú a guu nà. Lígã è fↄ̃ à nɛ́ kpá a zĩndaoro, séde àgↄ̃ kú lídaaa. Lɛmɛ apinↄ é fↄ̃ à nɛ́ kpáro, séto àgↄ̃ kú ma guu baasiro. Mámbe geepi lídaa ũ, ámbe à gã̀nↄ ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ kú ma guu, bensↄ̃ má kú à guu, àmbe eé nɛ́ kpá maamaa, zaakɛ é fↄ̃ à pↄ́ke kɛ ma sairo. Tó gbɛ̃ kú ma guuro, weé à zĩnna, lán wè lígã zↄ̃ wà zĩnna à kori kũ wà sɛ́ɛ wà ká tɛ́n à tɛ́ kũ nà. Tó á kú ma guu, bensↄ̃ ma yã kú a guu, à pↄ́ sãnda píngi kɛ̀ á yezi wɛ́ɛ kɛ, é e. Tó a nɛ́ kpà maamaa, gbɛ̃nↄ égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ ma ìbanↄn a ũ yãpura, ma De tↄ́ é bↄ. Má yeazi lán ma Dee yemazi nà. Àgↄ̃ kú ma yenzi guu. 10 Tó á yã kɛ̀ má dìɛnↄ kũna, égↄ̃ kú ma yenzi guu, lán má yã kɛ̀ ma Dee dìɛnↄ kũna nà, bensↄ̃ má kú a yenzi guu. 11 Ma yã pìnↄ òare, lɛ pↄnnaa kɛ̀ má vĩi gↄ̃ kú a guu yãnzimɛ, a pↄnnaa égↄ̃ papana. 12 Yã kɛ̀ má dìɛareen yɛ̀: Àgↄ̃ yekↄ̃zi lán má yeazi nà. 13 Tó gbɛ̃ gì a wɛ̃̀ndizi a gbɛ̃nnanↄ yãnzi, gbɛ̃kee yenzi vĩ dɛ beeelaro. 14 Tó ée yã kɛ̀ má dìɛaree kɛɛ, ma gbɛ̃nnanↄn a ũ. 15 Mɛɛ̀ a sísi zↄ̀blerinↄ dↄro, zaakɛ zↄ̀bleri ègↄ̃ a dii bↄkↄ̃tɛ dↄ̃ro. Ma a sisi ma gbɛ̃nnanↄmɛ, zaakɛ yã kɛ̀ má mà ma De kiian má òare píngi. 16 Ámbe a ma sɛro, mámbe ma a sɛ, ben ma a zĩ à gá nɛ́ ká, nɛ́kana kɛ̀ eé yãaroo, gbasa De Luda a gba pↄ́ sãnda píngi kɛ̀ a wɛ́ɛ kɛ̀a kↄ̃n ma tↄ́o. 17 Yã kɛ̀ má dìɛareen yɛ̀: Àgↄ̃ yekↄ̃zi.
Anduna zana Yesun kↄ̃n a ìbanↄ
18 Tó anduna zàagu, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ à zàmagu a ã. 19 Tó anduna gbɛ̃nↄn a ũ, lɛ anduna yeazi. Lán ma a sɛ ma a bↄ anduna guu nà, á dɛ à gbɛ̃nↄ ũro. Bee yãnzin anduna zàaguzi. 20 À tó yã kɛ̀ má òaree gↄ̃ dↄagu. Zↄ̀bleri ègↄ̃ dɛ a diilaro. Lán aↄ̃ wɛ́ɛ tã̀ma nà, lɛn aↄ̃é tãawa lɛ. Tó aↄ̃ↄ ma yã kũnamɛ, aↄ̃égↄ̃ a yã kũna se dↄ. 21 Aↄ̃é yã beeenↄ kɛare píngi ma tↄ́ yãnzi, zaakɛ aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi dↄ̃ro. 22 Tó mɛ́ɛ mↄ́ ma yã òńnɛ yãro, lɛ aↄ̃ↄ taari vĩro. Mↄde tia la aↄ̃ taari agbaa vĩro. 23 Gbɛ̃ kɛ̀ zàmaguu zà ma Demmɛ se. 24 Tó mɛ́ɛ yã kɛ̀ wèe kɛ yãroo kɛ aↄ̃ tɛ́ro, lɛ aↄ̃ↄ taari vĩro. Mↄde tia la aↄ̃ yã kɛ̀ má kɛ̀nↄ è, ben aↄ̃ zàmagu kↄ̃n ma Deo wa píngi, 25 lɛ yã kɛ̀ kú aↄ̃ doka guu papa, kɛ̀ wà bè aↄ̃ zàmagu pãmɛ. 26 Tó Zɛnyodee kɛ̀ mɛ́ à gbarɛawaa bↄ̀ ma De kiia à mↄ̀, Nini Yãpurade kɛ̀ è bↄ à kiia pì, eé ma sèeda kɛ. 27 Apinↄ sↄ̃ é ma sèeda kɛ, kɛ̀ á kúmao zaa káaku yãnzi.