14
Yesun ludambɛ zɛ́ ũ
Àton tó a nↄ̀sɛ yakaro. À Luda náanɛ kɛ, à ma náanɛ kɛ dↄ. Ma De bɛ kpɛ́nɛnↄ kuu pari, tó à dɛ lɛro, lɛ má òare. Mɛ́ɛ gaa guu kɛkɛare. Lán mɛ́ɛ gaa guu kɛkɛare nà, mɛ́ ɛara mà mↄ́ mà a sɛ́ɛ mà táao ma kiia, lɛ apinↄ se àgↄ̃ kú guu kɛ̀ má kún. Á guu kɛ̀ mɛ́ɛ taan zɛ́ dↄ̃. Ben Tomasi bènɛ: Dii, wá dↄ̃ guu kɛ̀ nɛ́ɛ taanlo. Wé fↄ̃ wà à zɛ́ dↄ̃ diamɛ? Yesu wèàla à bè: Mámbe zɛ́ ũ, mámbe yãpuraa kↄ̃n wɛ̃̀ndio ũ. Gbɛ̃ke è e à gá ma De kiia ma gbákũna sairo. Tó á ma dↄ̃, lɛ á ma De dↄ̃. Zaa tia a à dↄ̃̀, bensↄ̃ a à è.
Ben Filipi bènɛ: Dii, ǹ n De ↄdↄawe. Bee é mↄ́wa. Yesu bènɛ: Filipi, má kúao zaa gìkɛna, ben ń ma dↄ̃roo? Gbɛ̃ kɛ̀ ma ee ma De èmɛ. Bↄ́yãnzin nɛ́ɛ bee mà a De ↄdↄaarezi? 10 Kɛ̀ má kú ma De guu, bensↄ̃ ma Dee kú ma guu, nɛ́ɛ síroo? Yã kɛ̀ mɛ́ɛ ooare mɛ́ɛ oo kↄ̃n ma zĩndaoro. Ma De kɛ̀ kú ma guu bé è a yãkɛnanↄ kɛ. 11 Kɛ̀ ma bè má kú ma De guu, ma De sↄ̃ↄ kú ma guu, à ma yã sí. Tó lɛn sↄ̃ro, à sí dabuyãkɛna pìnↄ yãnzi. 12 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ èe ma náanɛ kɛɛ é yã kɛ̀ mɛɛ̀ kɛ pìnↄ kɛ. Baa kɛ̀ à dɛ beeenↄlaa se, kɛ̀ mɛ́ɛ taa ma De kiia yãnzi. 13 Pↄ́ sãnda píngi kɛ̀ é wɛ́ɛ kɛ kↄ̃n ma tↄ́on mɛ́ kɛ lɛ ma De tↄ́ bↄ ma musu yãnzi. 14 Pↄ́ kɛ̀ é à wɛ́ɛ kɛma kↄ̃n ma tↄ́o píngi, mɛ́ kɛ.
Yesu lɛ́gbɛ̃na a Nini yã musu
15 Tó á yemazi, égↄ̃ yã kɛ̀ má dìɛnↄ kũna. 16 Mɛ́ wɛ́ɛ kɛ ma Dea, eé a gba Zɛnyode pãnde kɛ̀ eégↄ̃ kúao gurↄ píngi 17 Nini Yãpurademɛ. Anduna gbɛ̃nↄ é fↄ̃ wà à síro, zaakɛ aↄ̃ↄe a eero, bensↄ̃ aↄ̃ↄ à dↄ̃ro. Mↄde á à dↄ̃, zaakɛ à kúao, bensↄ̃ eégↄ̃ kú a guu. 18 Mɛ́ a tó adoro, mɛ́ ɛara mà mↄ́ a kiia. 19 À gↄ̃̀ féte kɛ̀ anduna é ma e dↄro, mↄde é ma e. Kɛ̀ má kuu yãnzi, égↄ̃ kuu se. 20 Zĩ pìan égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ má kú ma De guu, á kú ma guu, bensↄ̃ má kú a guu. 21 Gbɛ̃ kɛ̀ ma yãdiɛnanↄ dà bensↄ̃ à kũna, adee bé à yemazi. Ma De égↄ̃ ye gbɛ̃ kɛ̀ yemaziizi, mapi sↄ̃ mɛ́gↄ̃ yezi mɛ́ ma zĩnda ↄdↄanɛ.
22 Ben Yudasi à là, èe kɛ Yudasi Isikariↄtinlo, à bè: Dii, à kɛ̀ dia nɛ́ n zĩnda ↄdↄawe, ben anduna sↄ̃ eé n eroo? 23 Ben Yesu wèàla à bè: Tó gbɛ̃ yemazi, eégↄ̃ ma yã kũna. Ma De égↄ̃ yezi, wé mↄ́ à kiia wà vɛ̃ɛ lɛdo. 24 Gbɛ̃ kɛ̀ yemaziroo ma yã kũnaro. Yã kɛ̀ ée maa pì e bↄ ma kiiaro, à bↄ̀ ma De kɛ̀ ma zĩi kiiamɛ. 25 Ma yã pì òare gurↄↄ kɛ̀ má kpɛ́ kúao. 26 Ma De é a Ninii zĩ kↄ̃n ma tↄ́o Zɛnyodee ũ. Àmbe eé yã píngi dadaare, eé tó yã kɛ̀ má òaree dↄagu píngi. 27 Mɛ́ɛ a too kↄ̃n aafiao, ma zĩnda aafian mɛ́ɛ a gbaa. Mɛ́ɛ a gbaa lán anduna è ń gba nàro. Àton tó a nↄ̀sɛ yakaro, àton tó vĩaa a kũro. 28 Á mà má òare mɛ́ɛ taa mɛ́ ɛara mà mↄ a kiia. Tó á yemazimɛ, lɛ a pↄↄ nna kɛ̀ mɛ́ɛ taa ma De kiia yãnzi, zaakɛ ma Dee dɛmala. 29 Má òare tia lɛ à kpɛ́ à kɛ, lɛ tó à kɛ̀, é ma náanɛ kɛ. 30 Mɛ́ e mà yã oao à gì kɛ̀ dↄro, zaakɛ anduna kɛ̀ki kína e mↄↄ. À gbãa vĩ ma musuro, 31 mↄde lán ma Dee dàmɛ nàn mɛ́ɛ kɛɛ, lɛ anduna e à dↄ̃ kɛ̀ má yezi. À fɛɛ wà gu gura kɛ̀.