13
Yesu a ìbanↄ gbá pipina
Lɛ Banla zĩbaa kpɛ́ à ká, Yesu dↄ̃̀ kɛ̀ a bↄna anduna kɛ̀kii guu tana a De kiia gurↄↄ kà. Lán à ye a gbɛ̃nↄzi anduna guu nà, à yeńzi ai a wɛ̃̀ndi lɛ́mmɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄe uusiɛ pↄ́ blee, Ibilisi gĩakɛ à yã dà Simↄ Isikariↄti nɛ́ Yudasi swɛ̃̀n kↄ̀, lɛ à Yesu kpáḿma. Yesu dↄ̃̀ kɛ̀ a De pↄ́ píngi nàare a ↄzĩ. À dↄ̃̀ kɛ̀ a bↄ Luda kiiamɛ, bensↄ̃ é ɛara à tá à kiiamɛ. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee, Yesu fɛ̀ɛ à a uta bↄ̀ à kàɛ, ben à tawɛi sɛ̀ à dↄ̀ a pii. Beee gbɛra à í kà taa guu, ben à nà a ìbanↄ gbá pipinaa, èe gogoo kↄ̃n tawɛi kɛ̀ à dↄ̀ a piiao. Kɛ̀ à kà Simↄ Pita kiia, Pita bènɛ: Dii, ḿbe nɛ́ ma gbá pípimɛↄ́? Yesu wèàla à bè: Ń yã kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ dↄ̃ gĩaro, mↄde nɛ́ yãa ǹ dↄ̃. Pita bènɛ: Nɛ́ ma gbá pípimɛro fá! Yesu bènɛ: Tó mɛ́ɛ n gbá pípiro, n bà kúmao dↄro. Simↄ Pita bènɛ: Dii, èe kɛ ma gbámɛ adoro, ma ↄ kↄ̃n ma mìomɛ dↄ. 10 Yesu bènɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ zú ò bà kú kↄ̃n a mɛ̀gu ke pipinaoro, séde à gbá, zaakɛ à zɛ̃namɛ. Á gbãsĩro, mↄde èe kɛ a pínginlo. 11 À gbɛ̃ kɛ̀ eé a kpáḿma dↄ̃. Beee yãnzin à bè aↄ̃ↄ gbãsĩsai ń píngiro.
12 Kɛ̀ à ń gbá pìpińnɛ à yã̀a, à a uta sɛ̀ à dà, ben à ɛ̀ara a gbɛ̀n. À bèńnɛ: Á yã kɛ̀ má kɛ̀aree dↄ̃ↄ́? 13 Eè ma sísi Dannɛri kesↄ̃ Dii. Ée oo a zɛ́amɛ, zaakɛ má dɛ à ũmɛ. 14 Lán mamↄma kɛ̀ má dɛ a dii kↄ̃n a dannɛrio ũu a gbá pìpiare nà, àgae kↄ̃ gbá pípii lɛ se. 15 Ma à taka kɛ̀are. Àgae kɛ lán má kɛ̀are nà. 16 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, zↄ̀bleri ègↄ̃ dɛ a diilaro, zĩ̀ri ègↄ̃ dɛ gbɛ̃ kɛ̀ à à zĩ̀laro.
17 Lán a yã beee dↄ̃̀ nà, aubarikadeenↄn a ũ tó ée kɛɛ lɛ. 18 Èe kɛ a píngi yãn mɛ́ɛ ooro. Má gbɛ̃ kɛ̀ ma ń sɛ́nↄ dↄ̃. Séde yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn kɛ̀ papa kɛ̀ wà bè: Gbɛ̃ kɛ̀ weè ↄ kakↄ̃a ta dↄ̃nkↄ̃ guu bé à bↄ̀ ma kpɛɛ. 19 Mɛ́ɛ ooare tia lɛ à kpɛ́ à mↄ́, lɛ tó à mↄ̀, é sí kɛ̀ mámbe à ũ. 20 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩ̀ri sì ma simɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ ma si sↄ̃, adee gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi sìmɛ.
Yesu gĩakɛ à dↄ̃ yã kɛ̀ Yudasi é kɛ
(Mat 26:20-25, Maa 14:17-21, Luk 22:21-23)
21 Kɛ̀ Yesu ò lɛ, à nↄ̀sɛyↄgↄ sì, ben à òńnɛ wásawasa à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, a gbɛ̃ mɛ̀n doo bé eé ma kpáḿma. 22 Ben à ìbanↄ kↄ̃ gwàgwa kↄ̃ wɛ́ɛzĩ aↄ̃ bídi kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ à tɛ́a. 23 Ìba doo kɛ̀ Yesu yezi gɛɛkɛsɛkɛna à saɛ. 24 Ben Simↄ Pita lɛ́zukii kɛ̀nɛ à Yesu la tó dén à tɛ́a. 25 Ben ìba pì nà Yesuzi à à là à bè: Dii, démɛɛ? 26 Yesu wèàla à bè: Mɛ́ lↄma zↄ̃ dòa mà kpá adeea. Ben à lↄma zↄ̃̀ dòa à kpà Simↄ Isikariↄti nɛ́ Yudasia. 27 Kɛ̀ Yudasi lↄma pì sì, Setãn gɛ̃̀n gↄ̃ↄ. Ben Yesu bènɛ: Yã kɛ̀ nɛ́ kɛ ǹ kɛ kpakpaa. 28 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ bleenↄ kee e dↄ̃ tó bↄ́yãnzi Yesu ònɛ lɛziro. 29 Kɛ̀ Yudasi bé ègↄ̃ ↄↄsↄ kũna, ben gbɛ̃kenↄ e daa Yesu bènɛ à gá zĩbaa pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezinↄ lúmɛ ke à gá pↄ́ke kpá takaasideenↄa. 30 Kɛ̀ Yudasi lↄma pì sì, à bↄ̀ gↄ̃ↄ. Gwãavĩmɛ sↄ̃.
Yesu gĩakɛ à dↄ̃ yã kɛ̀ Pita é kɛ
(Mat 26:31-35, Maa 14:27-21, Luk 22:31-34)
31 Kɛ̀ Yudasi bↄ̀, ben Yesu bè: Tia sa Gbɛ̃ntee Nɛ́ é tↄ́ bↄ, Luda sↄ̃ é tↄ́ bↄ à yã musu. 32 Tó Luda tↄ́ bↄ̀ à musu sↄ̃, Luda é à tↄ́ bↄ a kiia, bensↄ̃ eé bↄ gↄ̃ↄmɛ. 33 Ma nɛ́nↄ, ma kuunaao gↄ̃̀ fétemɛ. É ma wɛtɛ, mↄde mɛ́ɛ ooare tia lán má ò gbãadeenↄnɛ nà, é fↄ̃ à gá guu kɛ̀ mɛ́ɛ taanlo. 34 Mɛ́ɛ yã dufu diɛɛare, àgae yekↄ̃zi. Lán má yeazi nà, apinↄ sↄ̃ àgae yekↄ̃zi lɛ dↄ. 35 Tó á yekↄ̃zi, baade píngi é a dↄ̃ ma ìbanↄ ũ.
36 Simↄ Pita à là à bè: Dii, nɛ́ɛ taa mámɛ? Yesu wèàla à bè: Guu kɛ̀ mɛ́ɛ taan, nɛ́ fↄ̃ ǹ tɛ́mazi gĩaro, mↄde nɛ́ yãa ǹ mↄ́. 37 Pita bènɛ: Dii, bↄ́yãnzi mɛ́ fↄ̃ mà tɛ́nzi tiaroo? Mɛ́ gí ma wɛ̃̀ndizi n yãnzi. 38 Yesu bè: Nɛ́ gí n wɛ̃̀ndizi ma yãnzi sↄ̃ↄ́? Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, ai koo gↄ̃ gá lɛ́ zu, nɛ́ lɛ́ sɛ́mazi gɛ̃̀n aagↄ̃.