12
Nↄ́si gũ nna kuna Yesu gbáa
(Mat 26:6-13, Maa 14:3-9)
Banla zĩbaa gↄ̃̀ gurↄ swɛɛdo, ben Yesu mↄ̀ Bɛtani, Lazaru kɛ̀ à à fɛ̀ɛ bↄna gaan bɛ wɛ́tɛ. Wà pↄ́blee kɛ̀ Yesunɛ gwe. Maata bé èe pↄ́blee kpaatɛtɛɛ, Lazaru sↄ̃ↄ kú pↄ́blerinↄ tɛ́ kↄ̃n Yesuo. Ben Mariama nↄ́si bori maa ↄↄdee sɛ̀ à mↄ̀o, à kù Yesu gbáa, ben à à gbá gògo kↄ̃n a mìkão. Nↄ́si gũu dàgula kpɛ́ pì guu. Yesu ìbanↄ doke Yudasi Isikariↄti kɛ̀ eé Yesu kpáḿma bè: Nↄ́si kɛ̀ ↄↄ kà kondogi wàa do kpɛ́ basↄↄro. Bↄ́yãnzi wèe yá wà à ↄↄ kpà takaasideenↄaziroo? Èe beee o takaasideenↄ wɛ̃ndagwana yãnzinlo, kɛ̀ à dɛ kpãi ũ yãnzimɛ. Àmbe ègↄ̃ ↄↄsↄ kũna àgↄ̃ ↄↄ kokɛ̃ɛ. Ben Yesu bè: Ǹ nↄgbɛ̃ daa tó. À beee dìɛ ai ma gɛ̀ kɛgurↄↄamɛ. Takaasideenↄ égↄ̃ kúao gurↄ píngi, mapi sↄ̃ mɛ́gↄ̃ kúao gurↄ píngiro.
Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Lazaruzi
Yuda gbãadeenↄↄ mà kɛ̀ Yesu kú Bɛtani, ben aↄ̃ gàa gwe paripari. Èe kɛ Yesu yãnzin aↄ̃ gàazi adoro, lɛ dↄ aↄ̃ Lazaru kɛ̀ Yesu à fɛ̀ɛ bↄna gaan e yãnzimɛ. 10 Ben sa'orikinↄ zɛ̀o wà Lazaru dɛ se dↄ, 11 zaakɛ beee yãnzin gbãadeenↄↄ e kɛ̃ɛḿma pari, aↄ̃ↄe Yesu náanɛ kɛɛzi.
Gbãakɛkpana Yesuzi zaa Yerusalɛmu
(Mat 21:1-11, Maa 11:1-11, Luk 19:28-40)
12 Kɛ̀ guu dↄ̀, parii kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ zĩbaa kɛ Yerusalɛmunↄↄ mà kɛ̀ Yesu e mↄↄ, 13 ben aↄ̃ kpakpa lánↄ zↄ̃̀zↄ̃ aↄ̃ gàa daàlɛo. Aↄ̃ↄe wii lɛɛ wèe bee:
Ǹ gbãaa kɛ!
Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ èe mↄↄ Dii tↄ́o ũ!
Aubarikadeen Isarailinↄ Kína ũ!
14 Yesu zaaki è à dìa lán à kɛ̃na Luda yãn nà wà bè:
15 Zayↄndeenↄ, àton vĩa kɛro.
A kína e mↄↄ à di zaakinɛ bↄ̀rↄ kpɛɛ.
16 À ìbanↄↄ e yã pì mì dↄ̃ gĩaro. Yesu fɛɛ à tana gakui guu gbɛran aↄ̃ↄ dↄ̃̀ sa kɛ̀ wà yã pì kɛ̃̀ à musumɛ, ben aↄ̃pinↄ bé wà à píngi kɛ̀nɛ.
17 Kɛ̀ Yesu Lazaru sìsi à à fɛ̀ɛ bↄna miran, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ à baaru kpàkpańnɛ. 18 Beee yãnzin parii gàa wà dààlɛzi, zaakɛ aↄ̃ↄ mà kɛ̀ à dabuyã pì kɛ̀. 19 Ben Farisinↄ bèkↄ̃nɛ: Á èↄ́? Wé fↄ̃ wà pↄ́ke woaro. À gwa lán anduna bↄ̀ à tɛ́zi nà.
20 Girikinↄↄ kú gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ dↄnzi kɛ zĩbaakɛkiianↄ tɛ́, 21 ben aↄ̃ gàa Filipi kɛ̀ bↄ̀ Bɛtɛsaida, Galili bùsun kiia, aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a wà bè: Maree, wá ye Yesu kↄ̃'enazi. 22 Filipi gàa à ò Andurunɛ, ben aↄ̃ gàa wà ò Yesunɛ lɛdo.
Yesu a ga yã'ona
23 Yesu bèńnɛ: Gbɛ̃ntee Nɛ́ tↄ́bↄgurↄↄ kà. 24 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, tó pↄ́wɛɛ e gɛ̃ bùsu guu à fↄ̃̀mba bↄ̀ro, ègↄ̃ kuu adomɛ. Tó à fↄ̃̀mba bↄ̀ sↄ̃, è nɛ́ i maamaa. 25 Gbɛ̃ kɛ̀ ye a wɛ̃̀ndizi é korazi. Gbɛ̃ kɛ̀ gì a wɛ̃̀ndizi anduna kɛ̀kiin sↄ̃, adee égↄ̃ kũna ai gurↄ píngi. 26 Tó gbɛ̃ yezi à zĩi kɛmɛ, àgↄ̃ tɛ́mazi. Ma zĩkɛri égↄ̃ kú guu kɛ̀ má kún. Tó gbɛ̃ e zĩi kɛɛmɛ, ma De é a kpe da. 27 Tia sa ma pↄↄ yàka. Bↄ́n mɛ́ oo? Mɛ́ be, Baa, ǹ ma bↄ yã kɛ̀ èe mↄↄmaan yↄ́? Auo! Ma mↄ yã kɛ̀ èe mↄↄmaa pì yãnzimɛ. 28 Baa, ǹ tↄ́ bↄ. Ben kòto bↄ̀ ludambɛ à bè: Ma tↄ́ bↄ̀ kↄ̀, bensↄ̃ mɛ́ ɛara mà bↄ dↄ.
29 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄↄ mà, aↄ̃ bè: Lou bé à pũ̀tã. Gbɛ̃kenↄ bè: Malaika bé à yã ònɛ. 30 Ben Yesu bèńnɛ: Èe kɛ ma yãnzin kòto pì bↄ̀ziro, a yãnzimɛ. 31 Yã é vɛ̃ɛ anduna kɛ̀kiia sa. Weé anduna kɛ̀ki kína bↄ kpatan sa. 32 Mapi sↄ̃, tó wà ma sɛ wà ma dↄ musu, mɛ́ bori sãnda píngi gáɛ aↄ̃ su ma kiia.
33 Kɛ̀ Yesu ò lɛ, à gaa kɛ̀ eé gaa takan à tɛ́a. 34 Ben gbɛ̃nↄ bènɛ: Wá mà à kú doka takadan wà bè Mɛsaya égↄ̃ kuu gurↄ píngimɛ, ben n bè weé Gbɛ̃ntee Nɛ́ sɛ́ wà dↄ musu sↄ̃ nɛ́? Dén Gbɛ̃ntee Nɛ́ pì ũu? 35 Yesu wèńla à bè: Gupura kuunaao gↄ̃̀ fétemɛ. Gurↄↄ kɛ̀ gupuraa pì kúao, àgↄ̃ táa oon, lɛ guu tón sia kũawaro yãnzi. Gbɛ̃ kɛ̀ èe táa oo gusiaan dↄ̃ guu kɛ̀ èe gaanlo. 36 Gurↄↄ kɛ̀ á gupuraa pì vĩ, à gupuraa pì náanɛ kɛ, lɛ à gↄ̃ gupuradeenↄ ũ.
Kɛ̀ Yesu ò lɛ, ben à gàa à ùtɛńnɛ.
Gbɛ̃nↄↄ e Yesu náanɛ kɛro
37 Baa kↄ̃n dabuyã parii kɛ̀ à kɛ̀ ń wáanↄ, aↄ̃ↄe à náanɛ kɛro, 38 lɛ yã kɛ̀ annabi Isaya ò e à papa yãnzi kɛ̀ à bè:
Dii, gbɛ̃kee e baaru kɛ̀ wá kpà síro.
Wà n gbãaa è wèe dↄ̃ro.
39 Aↄ̃ↄe we wà à náanɛ kɛ̀ro, zaakɛ Isaya bè dↄ:
40 Luda ń wɛ́ɛ vĩ̀a kũ̀ńnɛ
lɛ aↄ̃ton guu ero.
À ń kù kɛńnɛ gbãa
lɛ aↄ̃ton yã ma aↄ̃ aɛ dↄa à ń kɛ̃kↄ̃aro.
41 Isaya beee ò kɛ̀ à Yesu gakui è yãnzimɛ, ben à à yã ò. 42 Baa kↄ̃n beeeo gbãadee pìnↄ Yesu náanɛ kɛ̀ pari. Farisinↄ yãnzin aↄ̃ègↄ̃ yezi wà dↄ̃ḿmaro, lɛ wàton aduakɛkpɛ zɛ́ zↄ̃ńnɛro yãnzi. 43 Zaakɛ aↄ̃ↄ yezi gbɛ̃nteenↄ ń sáabu kpá dɛ Luda ń sáabu kpála.
44 Ben Yesu pũ̀tã à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ èe ma náanɛ kɛɛ, èe kɛ mapin èe náanɛ kɛɛ adoro, èe gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩ náanɛ kɛɛmɛ se dↄ. 45 Gbɛ̃ kɛ̀ èe ma ee e gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi eemɛ se. 46 Ma mↄ anduna guu gupuraa ũmɛ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe ma náanɛ kɛɛ tón gↄ̃ gusiaan dↄro. 47 Gbɛ̃ kɛ̀ ma yã mà ben à kũnaro, èe kɛ mámbe mɛ́ yã vɛ̃ɛaro, zaakɛ mɛ́ɛ mↄ́ yã vɛ̃ɛ andunaanlo, ma mↄ anduna mì símɛ. 48 Gbɛ̃ kɛ̀ gìmazi ben èe ma yã síro, yãkpaɛkɛna e à dãa. Yã kɛ̀ má ònɛ pì bé eé vɛ̃ɛa ziaa zĩ. 49 Zaakɛ mɛ́ɛ yãke o kↄ̃n ma zĩndaoro. Yã kɛ̀ má ò kↄ̃n yã kɛ̀ má dàńnɛo, ma De kɛ̀ ma zĩi bé à dìɛmɛ. 50 Má dↄ̃ kɛ̀ yã kɛ̀ à dìɛmɛɛ nɛ́ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro yãmɛ. Beee yãnzi yã kɛ̀ mɛ́ɛ oo, mɛ́ɛ oo lán ma Dee dàmɛ nàmɛ.