11
Lazaru gana
Gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Lazaru e gyãa kɛɛ zaa Bɛtani wɛ́tɛ kɛ̀ Mariama kↄ̃n a vĩ̀i Maatao kún. Mariaman nↄgbɛ̃ kɛ̀ nↄ́si gũnnadee kù Dii gbáa à gògo kↄ̃n a mìkão ũ. Ben Lazaru dãre pìnↄ lɛ́kpãsã kɛ̀ Yesunɛ wà bè: Dii, n gbɛ̃nnaa e gyãa kɛɛ. Kɛ̀ Yesu yã pì mà à bè: Gyãa pì é mì dɛ gaaoro. Lɛ wà Luda gakui e yãnzimɛ, lɛ Luda Nɛ́ sↄ̃ tↄ́ bↄ à musu. Yesu ye Maata kↄ̃n à dãaroozi kↄ̃n Lazaruo. Kɛ̀ à mà Lazaru e gyãa kɛɛ, ben à gↄ̃̀ guu kɛ̀ à kún gĩa gurↄ plaa. Beee gbɛran à bè a ìbanↄnɛ: Wà ɛara wà gá Yudea. Ben à ìbanↄ bènɛ: Rabi, gbãadeenↄↄ yezi wà n pápa gbɛ̀o èe gì kɛro, ben ń yezi wà ɛara wà gá gwe dↄↄ́? Yesu bè: Fãantɛ̃ doo nɛ́ awa kuri awɛɛplaanloo? Gbɛ̃ kɛ̀ èe táa oo fãantɛ̃ è gɛ̃̀n síro, kɛ̀ èe guu ee anduna kɛ̀kii gupuraazi yãnzi. 10 Tó èe lili oo gwãavĩ, è gɛ̃̀n sí kɛ̀ à gupuraa pì vĩro yãnzi.
11 Yã pì ona gbɛran Yesu bèńnɛ: Wa gbɛ̃nna Lazaru ii òmɛ. Mɛ́ ga mà à vu. 12 Ben à ìbanↄ bènɛ: Dii, tó èe ii oomɛ, eé aafia e. 13 Lazaru ga yãn Yesu e oońnɛ, ben aↄ̃ↄe daa i'onamɛ yãpura. 14 Ben Yesu òńnɛ wásawasa sa à bè: Lazaru gàmɛ. 15 Ma pↄↄ kɛ̀ nna kɛ̀ má kú gwero, lɛ à e à ma náanɛ kɛ yãnzi. Wà gá à kiia. 16 Ben Tomasi kɛ̀ wè benɛ Sìka bè a gbɛ̃nↄnɛ: Wà gá kↄ̃n Diio wà ga wa píngi.
Yesun gbɛ̃ kɛ́ è gɛ̀nↄ vu à wɛ̃̀ndi kpáḿma ũ
17 Kɛ̀ Yesu kà gwe, à mↄ̀ à lè wà Lazaru vĩ̀i à gĩakɛ à kɛ̀ gurↄ siigↄ̃ kↄ̀. 18 Bɛtani kú kĩi kↄ̃n Yerusalɛmuo lán kiloo aagↄ̃ↄ bà. 19 Yuda gbãadeenↄ bↄ̀ zaa gwe pari aↄ̃ mↄ̀ Maata kↄ̃n Mariamao kiia, lɛ wà sùu kpáńnɛ aↄ̃ dãgↄ̃ ga yã musu. 20 Kɛ̀ Maata mà Yesu e mↄↄ, à bↄ̀ à gàa daàlɛ, mↄde Mariama zɛ̀ bɛ. 21 Ben Maata bè Yesunɛ: Dii, tó ń kú kɛ̀mɛ yã, lɛ ma dãgↄ̃ↄ e garo. 22 Baa tia má dↄ̃ kɛ̀ yã kɛ̀ ń gbèka Ludaa, eé kɛnnɛ. 23 Yesu bènɛ: N dãgↄ̃ é fɛɛ. 24 Maata bènɛ: Má dↄ̃ kɛ̀ eé fɛɛ zĩ kɛ̀ gɛ̀nↄ é fɛɛ ziaa zĩ. 25 Yesu bènɛ: Mámbe gbɛ̃ kɛ̀ è gɛ̀nↄ fɛɛ à wɛ̃̀ndi kpáḿma ũ. Baa tó ma náanɛkɛri gà, eégↄ̃ kpɛɛ kuu. 26 Gbɛ̃ kɛ̀ kuu, ben èe ma náanɛ kɛɛ é ga zikiro. N beee sìↄ́? 27 Maata bènɛ: Eè, Dii, má sì kɛ̀ Mɛsayan n ũ, Luda Nɛ́ kɛ̀ wà bè eé mↄ́ anduna guu.
Yesu wɛ́ɛ'i kàn
28 Kɛ̀ Maata ò lɛ, ben à gàa à a dãaro Mariama sìsi, ben à ònɛ asii guu à bè: Dannɛri mↄ̀ èe n gbekaa. 29 Kɛ̀ Mariama yã pì mà, à fɛ̀ɛ kpakpaa èe gaa à le. 30 Yesu e gĩakɛ à gɛ̃ wɛ́tɛ guu kↄ̀ro, à kpɛ́ kú guu kɛ̀ Maata dàalɛn. 31 Gbãadee pìnↄↄ kú kpɛ́n kↄ̃n Mariamao, aↄ̃ↄe sùu kpaanɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄ è à fɛ̀ɛ kpakpaa à bↄ̀, aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ̀zi, zaakɛ wèe daa èe gaa ↄ́ↄ dↄ miraamɛ.
32 Kɛ̀ Mariama kà guu kɛ̀ Yesu kún, kɛ̀ à à è, à kùɛ à gbá saɛ à bènɛ: Dii, tó ń kú kɛ̀mɛ yã, lɛ ma dãgↄ̃ↄ e garo. 33 Yesu è èe ↄ́ↄ dↄↄ, ben gbãadee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo pìnↄↄ e ↄ́ↄ dↄↄ dↄ. Ben à nↄ̀sɛyↄgↄ sì à pↄↄ yàka. 34 Ben à bè: A à vĩ̀i mámɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Maree, ǹ mↄ́ ǹ gwa. 35 Yesu wɛ́ɛ'i kàn. 36 Ben gbãadee pìnↄ bè: À gwa lán à yezi nà. 37 Ben aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Àmↄ kɛ̀ vĩ̀a wɛ́ɛ wɛ̃̀, eé fↄ̃ à gì Lazarunɛ àton garoo?
Lazaru fɛɛna
38 Kɛ̀ Yesu e gaa mira pì kiia, ben à nↄ̀sɛyↄgↄ sì dↄ. Mira pì nɛ́ gbɛ̀wɛɛmɛ, gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ tataàlɛ. 39 Yesu bè: À gbɛ̀ pì go à lɛ́a. Ben gbɛ̃ kɛ̀ gà pì dãre Maata bènɛ: Dii, èe gũu sↄ̃ↄ, zaakɛ à kɛ̀ gurↄ siigↄ̃n yɛ̀. 40 Yesu bènɛ: Mɛ́ɛ onnɛ kɛ̀ tó n ma náanɛ kɛ̀, nɛ́ Luda gakui eroo? 41 Kɛ̀ wà gbɛ̀ pì gò, ben Yesu wɛ́ɛ sɛ̀ musu à bè: Baa, ma n sáabu kɛ̀ kɛ̀ n ma yã mà. 42 Má dↄ̃ kɛ̀ nɛɛ̀gↄ̃ ma yã maa gurↄ píngi, mↄde má ò lɛ parii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kɛ̀nↄ yãnzimɛ, lɛ aↄ̃ e wà sí kɛ̀ ḿbe n ma zĩ. 43 Kɛ̀ à ò lɛ, ben à pũ̀tã kↄ̃n kòto gbãaao à bè: Lazaru, ǹ bↄ. 44 Ben gbɛ̃ kɛ̀ gà pì bↄ̀, pↄ́lɛ fĩfĩ à mɛ̀a, bisa yina à mìa. Yesu bèńnɛ: À pↄ́ poroa à à gbarɛ.
Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Yesuzi
(Mat 26:1-5, Maa 14:1-2, Luk 22:1-2)
45 Yuda gbãadee kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ Mariama kiia pìnↄ, kɛ̀ aↄ̃ yã kɛ̀ Yesu kɛ̀ pì è, aↄ̃ a náanɛ kɛ̀ pari. 46 Mↄde aↄ̃ gbɛ̃kenↄ gàa Farisinↄ kiia, aↄ̃ yã kɛ̀ Yesu kɛ̀ tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ. 47 Ben sa'orikinↄ kↄ̃n Farisi pìnↄ gbãadeenↄ sìsi kakↄ̃anaa wà bè: Gbɛ̃ pì e dabuyã kɛɛ pari, wée kɛɛ diamɛ? 48 Tó wá tò èe kɛɛ lɛ, baade é à náanɛ kɛ, Romudeenↄ é mↄ́ wà wa Luda kpɛ́ kↄ̃n wa boriio kaatɛ píngi. 49 Ben Kayafa aↄ̃ gbɛ̃ mɛ̀n doo kɛ̀ dɛ sa'oriki ìsi ũ wɛ̃̀ beeea bèńnɛ: Á yãke dↄ̃ro. 50 Á dↄ̃ kɛ̀ gbɛ̃ mɛ̀n do gana wa píngi gɛ̃ɛ ũu maa dɛ wa bori kaatɛnalaroo? 51 Èe yã pì o a zĩnda pↄyezioro. Kɛ̀ à dɛ sa'oriki ìsi ũ wɛ̃̀ beeea yãnzin à annabikɛyã ò kɛ̀ Yesu é ga Yudanↄ gɛ̃ɛ ũ. 52 Èe kɛ Yudanↄ ńtɛ̃ɛnlo, ai kↄ̃n Luda nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ fãakↄ̃ananↄ dↄ, lɛ à ń kɛ mɛ̀ dↄ̃nkↄ̃ ũ. 53 Zaa zĩ beeean gbãadee pìnↄ zɛ̀ kↄ̃n Yesu dɛnao. 54 Beee yãnzi Yesu e bↄ gupuraaa ń tɛ́ dↄro. Ben à gàa lakutu kɛ̀ kú gbáa saɛ kɛ̀ wè be Ɛflaimu. À gurↄplaa kɛ̀ gwe kↄ̃n a ìbanↄ.
55 Yudanↄ Banla zĩbaa kà kĩi. Wà bↄ̀ lakutunↄ guu paripari, wà gàa Yerusalɛmu gbãsĩbↄna yãnzi ai zĩbaa pì gↄ̃ ká. 56 Aↄ̃ↄe Yesu wɛtɛɛ, aↄ̃ↄ zɛna Luda ua guu, aↄ̃ↄe kↄ̃ lalaa wèe bee: Ée daa diamɛ? Eé we à mↄ́ zĩbaa kɛ̀ kɛↄ́? 57 Sa'orikinↄ kↄ̃n Farisinↄↄ dìɛ kɛ̀ tó gbɛ̃ke Yesu kúkii dↄ̃, à ońnɛ lɛ aↄ̃ e wà à kũ.