10
Yãlɛkↄ̃zina kↄ̃n sãdãrio
Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ è gɛ̃ sã karalɛnlo, mↄde è vĩ karala gu pãnden, adee nɛ́ kpãimɛ, kpãi wɛ́ɛdewɛmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ è gɛ̃ karalɛn sↄ̃, adeen sãdãri ũ. Kara dãkpari è zɛ́ wɛ̃ adeenɛ, sãanↄ sↄ̃ↄ à kòto dↄ̃. È a sãanↄ sísi aↄ̃ baade tↄ́a à bↄɛńyo. Tó à bↄ̀ɛńyo, è dↄńnɛ aɛ aↄ̃ègↄ̃ tɛ́zi kɛ̀ aↄ̃ↄ à kòto dↄ̃ yãnzi. Aↄ̃è we wà tɛ́ gbɛ̃ pãndeziro. Aↄ̃è bàa lɛ́nɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ gbɛ̃ pãnde kòto dↄ̃ro yãnzi. Yesu yã pì lɛ̀kↄ̃zińnɛ, ben aↄ̃ↄe dↄ̃ tó bↄ́ yãn èe oońnɛro.
Yesu nɛ́ sãdãri maaamɛ
Beee yãnzi Yesu ɛ̀ara à bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, mámbe karalɛ ũ sãanↄnɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ dↄ̀mɛ aɛnↄ nɛ́ kpãinↄmɛ, kpãi wɛ́ɛdewɛnↄmɛ ń píngi, ben sãanↄↄ e ń yã maro. Mámbe karalɛ ũ. Gbɛ̃ kɛ̀ gɛ̃̀ ma guu é aafia e. Eégↄ̃ gɛ̃ɛ àgↄ̃ bↄↄ eé pↄ́blekii e. 10 Kpãi'ona yãnzin kpãi è mↄ́zi è pↄ́ dɛ è pↄ́ kaatɛ. Ma mↄmɛ, lɛ gbɛ̃nↄ gↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ aↄ̃gↄ̃ vĩ papana. 11 Mámbe sãdãri maaa ũ. Sãdãri maaa è gí a wɛ̃̀ndizi a sãanↄ yãnzi. 12 Ayazĩkɛri nɛ́ sãdãri maaanlo. Kɛ̀ sãanↄↄ dɛ à pↄ́ ũro yãnzi, tó à è lɛwan e mↄↄ, è sãanↄ tón à bàa lɛ́mɛ, ben lɛwan è sí sãanↄ tɛ́ à ń fãakↄ̃a. 13 Gbɛ̃ pì bà ègↄ̃ kú kↄ̃n sãanↄoro, kɛ̀ à dɛ ayazĩkɛri ũ yãnzi. 14 Mámbe sãdãri maaa ũ. Má a sãanↄ dↄ̃, ma sãanↄ sↄ̃ↄ ma dↄ̃, 15 lán De Ludaa ma dↄ̃ bensↄ̃ má à dↄ̃ nà. Mɛɛ̀ gii ma wɛ̃̀ndizi aↄ̃ yãnzi. 16 Má sã pãndenↄ vĩ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kara kɛ̀ guuro. Sé mà suńyo se. Aↄ̃é ma kòto ma, kpàsa é gↄ̃ mɛ̀n do kↄ̃n dã̀rio mɛ̀n do. De Ludaa yemazi 17 kɛ̀ mɛ́ɛ gii ma wɛ̃̀ndizi yãnzi, lɛ mà ɛara mà sí dↄ. 18 Gbɛ̃ke é ma wɛ̃̀ndi símaro, mɛ́ gízi kↄ̃n ma zĩndaomɛ. Má à gizina zɛ́ vĩ, má à sina zɛ́ vĩ dↄ. Yã kɛ̀ ma Dee dìɛmɛɛn gwe.
19 Yã pì yãnzi Yuda gbãadeenↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a dↄ. 20 Aↄ̃ tɛ́ gbɛ̃ paridee bè: À zĩn vĩmɛ, à mì lìɛ. Bↄ́yãnzin ée swã kpaa à yãzizi? 21 Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: Zĩnde yã'onan gwero. Zĩn é fↄ̃ à vĩ̀a wɛ́ɛ wɛ̃ↄ́?
Yesu a ludakɛ onnɛna
22 Luda kpɛ́ kyakɛna zĩbaa kà zaa Yerusalɛmu. Buusiɛ guumɛ, 23 ben Yesu e lili oo Luda ua guu, zaa guu kɛ̀ wè be Sulemanu gbaadaan. 24 Ben Yuda gbãadeenↄ lìgazi, aↄ̃ à là wà bè: Nɛ́ wa tó logona ai bↄrɛmɛ? Tó Mɛsayan n ũ, ǹ owe wásawasa. 25 Ben Yesu wèńla à bè: Má òare, ée síro. Yã kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ kↄ̃n ma De tↄ́o pìnↄn à sèeda ũ. 26 Amↄanↄ sↄ̃ ée síro, kɛ̀ á dɛ ma sãanↄ ũro yãnzimɛ. 27 Ma sãanↄ è ma kòto ma. Má ń dↄ̃, ben aↄ̃ègↄ̃ tɛ́mazi. 28 Mɛɛ̀ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro kpáḿma, aↄ̃é ga zikiro. Gbɛ̃ke é fↄ̃ à ń bↄ ma ↄzĩro. 29 Ma De kɛ̀ à ń kpámaa dɛ baade píngila. Gbɛ̃ke é fↄ̃ à ń bↄ à ↄzĩro. 30 Mapi kↄ̃n ma Deo wá dↄ̃nkↄ̃mɛ.
31 Gbãadee pìnↄ gbɛ̀ sɛ̀sɛ dↄ lɛ wà à pápao wà à dɛ. 32 Ben Yesu bèńnɛ: Ma yã maaa kɛ̀ ma Dee dàmɛɛnↄ kɛ̀are pari. Yã maa kparee yãnzin á yezi à ma pápa gbɛ̀ozi? 33 Ben gbãadee pìnↄ wèàla wà bè: Wá yezi wà n pápa gbɛ̀o yã maaa kɛ̀ ń kɛ̀ yãnzinlo. Kɛ̀ n dↄkɛ̀ kↄ̃n Ludao yãnzimɛ. Gbɛ̃nteen n ũ, ben n n zĩnda dìɛ Luda ũ. 34 Ben Yesu wèńla à bè: Ludaa ò a doka takadan à bè Ludanↄn ń ũ. 35 Luda e gbɛ̃ kɛ̀ èe yã oońnɛ pìnↄ sísi ludaanↄroo? À yã gogona vĩ sↄ̃ro. 36 Mamↄma kɛ̀ ma De ma diɛ adona à ma zĩ anduna guu sↄ̃, kɛ̀ ma bè Luda Nɛ́n ma ũ, bↄ́yãnzi a bè ma dↄkɛ̀ kↄ̃n Ludaozi? 37 Tó mɛ́ɛ ma De kɛna kɛɛro, àton ma yã síro. 38 Tó mɛ́ɛ kɛɛ sↄ̃, baa tó ée ma yã síro, à ma náanɛ kɛ ma yãkɛnanↄ yãnzi, lɛ àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ De Ludaa kú ma guu, ben má kú à guu sↄ̃. 39 Ben aↄ̃ ɛ̀ara wèe zɛ́ wɛtɛɛ wà à kũ, ben à pìtińgu.
40 Ben à ɛ̀ara à gàa Yoda baa kãa kpa, guu kɛ̀ Yaaya gbɛ̃nↄ batisi kɛ̀n káaku. À gurↄplaa kɛ̀ gwe, 41 ben wà mↄ̀ à kiia paripari wà bè: Baa kɛ̀ Yaaya e dabuyã ke kɛro, yã kɛ̀ à ò gbɛ̃ kɛ̀kiimusu píngi nɛ́ yãpuraamɛ. 42 Ben wà à náanɛ kɛ̀ gwe pari.