3
Yesu kↄ̃n Nikodɛmuo
Farisi kee kuu kɛ̀ wè benɛ Nikodɛmu. Yuda gbãadeenↄ dokemɛ. À mↄ̀ Yesu kiia gwãavĩ à bènɛ: Rabi, wá dↄ̃ kɛ̀ ḿbe dannɛri kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia ũ, zaakɛ gbɛ̃ke é fↄ̃ à dabuyã kɛ̀ nɛɛ̀ kɛɛnↄ kɛro, sé Ludaa kúo. Ben Yesu bènɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, tó èe kɛ wà gbɛ̃ kɛ̀kɛ wà à ì dↄ baasiro, eé fↄ̃ àgↄ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dↄ̃ro.
Ben Nikodɛmu Yesu là à bè: Weé gbɛ̃ kɛ̀ zi kũ̀ i diamɛ? Eé ɛara à gɛ̃ a da gbɛɛɛn lɛ wà kɛkɛ wà à i dↄn yↄ́? Ben Yesu wèàla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, tó èe kɛ wà gbɛ̃ ì kↄ̃n ío kↄ̃n Luda Ninio baasiro, eé fↄ̃ à gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guuro. Gbɛ̃ntee nɛ́'ina nɛ́ mɛ̀ yãmɛ, Luda Nini nɛ́'ina nɛ́ nini yãmɛ. Ǹton tó yã kɛ̀ má ònnɛɛ bↄ n saɛro, séto wà kɛkɛ wà a i dↄ. Ĩa è káka guu kɛ̀ à yezin. Nɛɛ̀ à kĩi ma, ń dↄ̃ guu kɛ̀ à bↄ̀n ke guu kɛ̀ èe gaanlo. Lɛn ègↄ̃ dɛ lɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ Luda Nini à ìo.
Ben Nikodɛmu à là à bè: Yã beee é sí kɛ sↄ̃ↄ́? 10 Yesu wèàla à bè: N Isarailinↄ yãdannɛri ina ben ń beee dↄ̃roo? 11 Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, yã kɛ̀ wá dↄ̃ↄn wée oo. Yã kɛ̀ wá è sèedan wée kpaa, ben ée gii wa yã sízi. 12 Lán ma anduna yã òare nà, ben a gi sízi, tó ma ludambɛ yã òare, é síↄ́? 13 Gbɛ̃kee e gá ludambɛ zikiro, sé Gbɛ̃ntee Nɛ́ kɛ̀ bↄ̀ gwee baasiro. 14 Lán Musa mlɛ̃̀ sɛ̀ à dↄ̀ musu gbáan nà, lɛn weé Gbɛ̃ntee Nɛ́ sɛ́ wà dↄ musu lɛ, 15 lɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ gↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. 16 Zaakɛ Ludaa ye andunazi à kɛ̀ bíta, ben à a Nɛ́ mɛ̀n do léle kpà, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe à náanɛ kɛɛ tón garo, sé àgↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. 17 Ludaa e a Nɛ́ zĩ anduna guu lɛ à yã vɛ̃ɛ andunaa yãnzinlo, lɛ anduna mìsina e à gãzĩ yãnzimɛ. 18 Yã é vɛ̃ɛ à náanɛkɛriaro. Yã gĩakɛ à vɛ̃̀ɛ à náanɛkɛrisaia kↄ̀, kɛ̀ èe Luda Nɛ́ mɛ̀n do léle pì náanɛ kɛro yãnzi. 19 Pↄ́ kɛ̀ tò yã vɛ̃̀ɛ gbɛ̃nↄan yɛ̀: Gupuraa mↄ̀ anduna guu, mↄde gbɛ̃nↄↄ ye gusiaazi dɛ gupuraa pìla, kɛ̀ aↄ̃ yãkɛnanↄↄ zaa yãnzi. 20 Zaakɛ zaakɛri píngi è za gupuraammɛ, è mↄ́ gupuraa kiiaro, lɛ à yãkɛnanↄ tón bↄ gupuraaaro yãnzi. 21 Gbɛ̃ kɛ̀ è zĩi kɛ yãpuraaa, àmbe è mↄ́ gupura kiia, lɛ wàgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ kuuna Luda guun à yã pìnↄ kɛ̀n.
Yaaya Batisikɛri sèedakɛna Yesu yã musu
22 Beee gbɛra Yesu gàa Yudea bùsun kↄ̃n a ìbanↄ. À gurↄplaa kɛ̀ńyo gwe, èe gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ. 23 Yaaya e gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ se zaa Ainↄ, Salimu saɛ, zaakɛ í di gwe. Wègↄ̃ mↄↄ à kiia, ben è ń batisi kɛ. 24 Zaakɛ wèe Yaaya da kpɛ́siaan kↄ̀ro. 25 Gurↄ beeea Yaaya ìba kenↄ nà lɛokpakↄ̃akɛnaa kↄ̃n Yuda gbãade keo gbãsĩbↄna yã musu. 26 Ben aↄ̃ sↄ̃̀ Yaayazi wà bè: Rabi, gbɛ̃ kɛ̀ kúnyo yã Yoda baa kãa kpa, kɛ̀ n à yã òwee bé èe gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ tia, baade píngi e gaa à kiia. 27 Yaaya bèńnɛ: Gbɛ̃ke è fↄ̃ à pↄ́ke e à síro, tó èe kɛ Luda à gbà baasiro. 28 Ámbe ma sèedadeenↄ ũ kɛ̀ ma bè mámbe Mɛsaya ũro. Ma bè Luda ma zĩ mà dↄnɛ aɛmɛ. 29 Nↄsɛri bé à nↄↄ vĩ. Nↄsɛri gbɛ̃nna sↄ̃ ègↄ̃ zɛ à saɛ è swã kpá à yãzi, nↄsɛri kòto è à pↄↄ kɛ nna. Lɛn sↄ̃ ma pↄnnaa kɛ̀ bíta lɛ. 30 Séde àpi gↄ̃ kaara mapi sↄ̃ màgↄ̃ lagoo.
Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ musu
31 Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ musu dɛ baade píngila. Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ tↄↄtɛ nɛ́ anduna gbɛ̃mɛ, anduna yãn è o. Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ ludambɛ sↄ̃ↄ dɛ baade píngila, 32 ègↄ̃ pↄ́ kɛ̀ à è kↄ̃n yã kɛ̀ à mào sèeda kɛɛ, ben gbɛ̃kee e à yã siiro. 33 Gbɛ̃ kɛ̀ à à yã sì zɛ̀o kɛ̀ Luda nɛ́ yãpuradeemɛ. 34 Gbɛ̃ kɛ̀ Luda à zĩ̀ pì è Luda yã o, zaakɛ Luda a Ninii kpàa papanamɛ. 35 De Ludaa ye a Nɛ́zi, ben à pↄ́ píngi nànɛ a ↄzĩ. 36 Gbɛ̃ kɛ̀ èe Nɛ́ pì náanɛ kɛɛ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. Gbɛ̃ kɛ̀ èe gii à yã mazi é wɛ̃̀ndi pì ero, Luda pↄfɛ̃ kpɛ́ kúamɛ.