4
Yesu kↄ̃n Samaria nↄgbɛ̃o
Farisinↄↄ mà kɛ̀ Yesu e gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ èe ìbanↄ ee dɛ Yaayala. Èe kɛ Yesu bé è ń batisi kɛ a zĩndaro, à ìbanↄ bé wè kɛ. Kɛ̀ Yesu yã pì mà, à fɛ̀ɛ Yudea à ɛ̀ara èe taa Galili. Kɛ̀ èe gaa sↄ̃, à kũ̀ à bↄɛ Samaria bùsun. Ben à kà Samaria wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Sika. À zã̀ kↄ̃n tↄↄtɛ kɛ̀ Yakubu kpà a nɛ́ Yusufuaoro. Yakubu lↄ̀gↄ kú gwe. Yesu táa ò à kpàsa, ben a vɛ̃̀ɛ lↄ̀gↄ pì saɛ. Ɔfãntɛ̃ kà mìdangura.
Samaria nↄgbɛ̃ ke mↄ̀ í tↄ́, ben Yesu bènɛ: Ǹ ma gba í mà mi. À ìbanↄ sↄ̃ gàa pↄ́blee lú wɛ́tɛ guu. Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Yudan n ũ, Samaria nↄgbɛ̃n ma ũ, ben nɛ́ɛ ímina wɛ́ɛ kɛɛmaa? Zaakɛ Yudanↄ kↄ̃n Samariadeenↄ yã è kↄ̃ sɛ́ro. 10 Ben Yesu bènɛ: Tó ń gbaa kɛ̀ Luda è dańnɛ dↄ̃ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ èe í wɛ́ɛ kɛɛmmaao, lɛ ḿbe nɛ́ wɛ́ɛ kɛa à n gba í wɛ̃̀ndidee.
11 Nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Baa, ń googa vĩro. Lↄ̀gↄ kɛ̀ sↄ̃ wɛ̀ɛ zã̀. Nɛ́ í wɛ̃̀ndidee pì e mámɛ? 12 Ń dɛ wa dezi káaku Yakubula gwɛɛ? Àmbe à lↄ̀gↄ pì tòwe. Àpi à í mì kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ. 13 Ben Yesu bènɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ í kɛ̀ mì, ímii é ɛara à à dɛmɛ dↄ. 14 Gbɛ̃ kɛ̀ eé í kɛ̀ mɛ́ kpáa mi sↄ̃, ímii é à dɛ ziki dↄro. Zaakɛ í kɛ̀ mɛ́ kpáa é gↄ̃ à nↄ̀sɛ guu íbↄki í kɛ̀ eé bↄɛnɛ wɛ̃̀ndi kɛ̀ eé yãaroo ũmɛ.
15 Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Baa, ǹ ma gba í pì, lɛ ímii tón ma dɛ mà mↄ í tↄ́ kɛ̀ dↄro. 16 Yesu bènɛ: Ǹ gá n zã sísi à mↄ́ lɛdo. 17 Nↄgbɛ̃ pì wèàla à bè: Má gↄ̃ↄ vĩro. Ben Yesu bènɛ: Kɛ̀ n bè, ń gↄ̃ↄ vĩro, n yã ò a zɛ́amɛ. 18 N zã kɛ̀ gɛ̃̀n sↄↄro, ben gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ ń kúo tiaa nɛ́ n zãnlo. N yãpuraa ò. 19 Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Baa, má dↄ̃̀ sa kɛ̀ annabin n ũ. 20 Wa dezinↄ dↄnzi kɛ̀ Ludanɛ kpiii kɛ̀ musu, apinↄ sↄ̃ eè be Yerusalɛmu bé guu kɛ̀ wà dↄnzi kɛnnɛ ũ. 21 Yesu bènɛ: Nↄgbɛ̃, ǹ ma yã sí. Gurↄkee e suu kɛ̀ é dↄnzi kɛ De Ludanɛ kpiii kɛ̀ musu ke Yerusalɛmu dↄro. 22 Apinↄ, eè dↄnzi kɛ Ludanɛ, mↄde á à dↄ̃ro, wapinↄ sↄ̃, weè dↄnzi kɛnɛ, bensↄ̃ wá à dↄ̃, zaakɛ mìsina è bↄ wa Yudanↄ kiiamɛ. 23 Gurↄↄ e suu à kà kↄ̀, kɛ̀ dↄnziri yãpuradeenↄ é dↄnzi kɛ De Ludanɛ kↄ̃n yãpuraao kↄ̃n à Ninii gbãaao. Gbɛ̃ beee takanↄn De Luda e wɛtɛɛ aↄ̃ dↄnzi kɛare. 24 Luda nɛ́ niniimɛ, séde gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è dↄnzi kɛnɛnↄ dↄnzi kɛnɛ kↄ̃n yãpuraao kↄ̃n à Ninii gbãaao.
25 Ben nↄgbɛ̃ pì bènɛ: Má dↄ̃ kɛ̀ Mɛsaya kɛ̀ wè benɛ Kirisi é mↄ́. Tó à mↄ̀, eé yã píngi bↄkↄ̃tɛwe. 26 Ben Yesu bènɛ: Mamↄma kɛ̀ mɛ́ɛ yã oonnɛɛ, mámbe à ũ.
27 Gurↄ beeea Yesu ìbanↄ sù, aↄ̃ à lè èe yã oo kↄ̃n nↄgbɛ̃o. À bↄ̀ ń saɛ, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kee e à la bↄ́n à yeziro ke bↄ́yãnzi èe yã oo kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìoziro. 28 Ben nↄgbɛ̃ pì a loo tò gwe, à gɛ̃̀ wɛ́tɛ guu à bè gbɛ̃nↄnɛ: 29 À mↄ́ à gↄ̃gbɛ̃ ke gwa. À yã kɛ̀ má kɛ̀nↄ òmɛ píngi. Ke Mɛsaya pìmɛ gwɛɛ? 30 Ben aↄ̃ bↄ̀ɛ wɛ́tɛ guu, aↄ̃ↄe gaa Yesu kiia.
31 Gurↄ beeea sↄ̃ Yesu ìbanↄ bènɛ: Rabi, nɛ́ pↄ́ bleroo? 32 Ben à bèńnɛ: Má pↄ́ble ke vĩ kɛ̀ á dↄ̃ro. 33 Ben à ìbanↄ kↄ̃ làla wà bè: Gbɛ̃ke mↄ̀nɛ pↄ́bleeon yↄ́? 34 Ben Yesu bèńnɛ: Ma pↄ́bleen gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi pↄyezikɛna ũ ai mà zĩi kɛ̀ à dàmɛɛ mì dɛ. 35 Apinↄ eè be mↄ siigↄ̃ↄ bé à gↄ̃̀ kɛ̀ pↄ́kɛ̃gurↄↄ é ká. Mɛ́ɛ ooare, à wɛ́ɛ sɛ́ à buraanↄ gwa, zaakɛ pↄ́nↄ mà aↄ̃ kà kɛ̃na. 36 Pↄ́kɛ̃ri e a asaia ee kↄ̀, èe gbɛ̃nↄ kaakↄ̃a wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro pↄ́ ũ, lɛ pↄ́tↄ̃ri kↄ̃n pↄ́kɛ̃rio pↄnnaa kɛ lɛdo. 37 Zaakɛ yã kɛ̀kii nɛ́ yãpuraamɛ: Gbɛ̃ke bé è pↄ́ tↄ̃, gbɛ̃ke kɛ̃. 38 Ma a zĩ pↄ́ kɛ̃ gura kɛ̀ ée zĩi kɛɛnlo. Gbɛ̃ pãndenↄ bé wà zĩi kɛ̀ gwe, ben ée ń zĩi àre blee.
39 Samaria gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú wɛ́tɛ pì guunↄ Yesu náanɛ kɛ̀ pari yã kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì òńnɛ yãnzi, kɛ̀ à bè à yã kɛ̀ á kɛ̀nↄ òare píngi. 40 Beee yãnzi kɛ̀ aↄ̃ kà Yesu kiia, aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a à gↄ̃ńyo, ben à kɛ̀ńyo gurↄ plaa. 41 Kɛ̀ Yesu yã òńnɛ, gbɛ̃ pãndenↄ a náanɛ kɛ̀ paripari. 42 Ben aↄ̃ bè nↄgbɛ̃ pìnɛ: Èe kɛ yã kɛ̀ ń òwe yãnzin wa à náanɛ kɛ̀zi adoro. Wa à yã mà wa zĩndamɛ, ben wá dↄ̃̀ sa kɛ̀ anduna Mìsirin à ũ yãpura.
Gbãadee nɛ́ kɛ̃kↄ̃ana
43 Kɛ̀ à gurↄplaa kɛ̀ńyo, à gbɛran à tà Galili, 44 zaakɛ à bè annabi ègↄ̃ bɛ̀ɛ vĩ a zĩnda bùsunlo. 45 Kɛ̀ à kà Galili, Galilideenↄ gbãakɛ kpàzi, zaakɛ aↄ̃ gàa wà Banla zĩbaa kɛ̀ Yerusalɛmumɛ, ben aↄ̃ yã kɛ̀ à kɛ̀ zĩbaa pì zĩnↄ è píngi. 46 Ben Yesu ɛ̀ara à gàa Kana, gura kɛ̀ à í lìɛn geepiwɛ̃ɛ ũ. Bùsu gbãade kee kú gwe, à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ e gyãa kɛɛ zaa Kapɛnamu. 47 Kɛ̀ à mà Yesu bↄ̀ Yudea à sù Galili, ben à gàa à kiia à wɛ́ɛ kɛ̀a à gá a nɛ́ kɛ̃kↄ̃a, zaakɛ à kú gaa lɛ́zĩ. 48 Ben Yesu bènɛ: Tó èe kɛ a dabuyãnↄ kↄ̃n yãbↄnsaɛnↄ è baasiro, é ma náanɛ kɛro. 49 Ben gbãadee pì bènɛ: Baa, ǹ mↄ́ lɛ ma nɛ́ kpɛ́ à ga. 50 Yesu bènɛ: Ǹ tá bɛ. N nɛ́ é garo. Gↄ̃gbɛ̃ pì yã kɛ̀ Yesu ònɛ sì, ben à dà zɛ́n. 51 Kɛ̀ à tɛ́ zɛ́n, à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n a zĩ̀rinↄ, ben aↄ̃ bènɛ à nɛ́ kuu. 52 Ben à ń lá à bè: Gurↄ zaka kparee takan à kɛ̀ sã̀ↄ? Ben aↄ̃ bènɛ: Gĩa fãantɛ̃ mↄ̀ do zakan mɛ̀wãaa pì kɛ̃̀a. 53 Ben de pì dↄ̃̀ kɛ̀ gurↄ zaka kɛ̀ Yesu òare kɛ̀ a nɛ́ é garoon gwe. Ben aↄ̃ à náanɛ kɛ̀, àpi kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi. 54 Sèeda plaadee kɛ̀ Yesu kɛ̀ bↄna Yudea suna Galilin gwe.