5
Gyãre kɛ̃kↄ̃ana dada'okiia
Beee gbɛra Yudanↄ zĩbaa ke kà, ben Yesu ɛ̀ara à gàa Yerusalɛmu. Dada'okii kú gwe Sã Gɛ̃kii saɛ kɛ̀ wè be Bɛtɛsɛda kↄ̃n Eberu yão. Dada'okii pì kámmabokii vĩ lɛo sↄↄro, gyãreenↄ ègↄ̃ daɛnan paripari, vĩ̀anↄ kↄ̃n ɛrɛnↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ mɛ̀guu fɛ̃fɛ̃nanↄ. 4-5 Gↄ̃gbɛ̃ kee kú gwe èe gyãa kɛɛ à kà wɛ̃̀ baplaa plaasai. Kɛ̀ Yesu à è daɛna gwe, à dↄ̃̀ kɛ̀ èe gyãa kɛɛ a gì kɛ̀ maamaa, ben à bènɛ: Ń yezi ǹgↄ̃ aafiaↄ́? Ben gyãree pì wèàla à bè: Maree, má gbɛ̃ke vĩ à ma da í guu gurↄↄ kɛ̀ à dègero. Tó mɛ́ɛ gaa gɛ̃n, gbɛ̃ pãnde è gĩakɛ à gɛ̃ ma ãmɛ. Yesu bènɛ: Ǹ fɛɛ ǹ zɛ, ǹ n pɛ̀ sɛ́ ǹ táa o. Gwe gↄ̃ↄ gↄ̃gbɛ̃ pì aafia è. À a pɛ̀ sɛ̀ à táa ò. Gurↄↄ pì nɛ́ kámmabogurↄↄ zĩmɛ, 10 ben Yuda gbãadeenↄ bè gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃̀kↄ̃a pìnɛ: Kámmabogurↄↄ zĩn gbã̀a. À zɛ́ vĩ ǹgↄ̃ n pɛ̀ sɛnaro. 11 À wèńla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ ma gba aafia bé à òmɛ mà a pɛ̀ sɛ́ mà táa o. 12 Ben aↄ̃ à là wà bè: Dé bé à bènnɛ ǹ n pɛ̀ sɛ́ ǹ táa oo? 13 Gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃̀kↄ̃a pì dↄ̃ tó dénlo, zaakɛ Yesu gɛ̃̀tɛ parii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ tɛ́mɛ. 14 Beee gbɛra Yesu à è Luda ua guu, ben à bènɛ: Ǹ ma, n aafia è. Ǹton durun kɛ dↄro, lɛ yã kɛ̀ zaa dɛ beeelaa tón n le dↄro yãnzi. 15 Ben gↄ̃gbɛ̃ pì gàa à ò Yuda gbãadeenↄnɛ kɛ̀ Yesu bé à tò a aafia è.
16 Ben gbãadee pìnↄ wɛ́ɛ tã̀ Yesua, kɛ̀ è yã beee takanↄ kɛ kámmabogurↄↄ zĩ yãnzi. 17 Ben Yesu wèńla à bè: Ma De ègↄ̃ zĩi kɛɛ kámmabosaimɛ, lɛn mɛ́ɛ kɛɛ lɛ se. 18 Yã beee yãnzi gbãadee pìnↄↄ e Yesu wɛtɛɛ wà à dɛzi dɛ káakula. Èe kɛ kɛ̀ è kámmabogurↄↄ zĩ yã daro ado yãnzinlo, kɛ̀ è be Ludan a De ũ, èe a zĩnda kɛɛ sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Ludao yãnzimɛ.
Luda Nɛ́ iko
19 Yesu ɛ̀ara à wèńla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, Luda Nɛ́ è fↄ̃ à yãke kɛ kↄ̃n a zĩnda gbãaaoro, sé yã kɛ̀ à è a Dee e kɛɛ baasiro, zaakɛ yã kɛ̀ à De è kɛ píngi, àmbe à Nɛ́ pì è kɛ se. 20 Zaakɛ De Ludaa ye a Nɛ́zi, è yã kɛ̀ è kɛ píngi ↄdↄanɛ. Eé yã kɛ̀ bíta dɛ beeelaa ↄdↄanɛ, eé bↄ a saɛ. 21 Lán De Luda è gɛ̀nↄ vu à wɛ̃̀ndi kpáḿma nà, lɛn à Nɛ́ è wɛ̃̀ndi kpá gbɛ̃ kɛ̀ à yezinↄa lɛ. 22 De Luda è yãkpaɛ kɛ kↄ̃n gbɛ̃keoro, à yãkpaɛkɛna gbãa píngi kpà a Nɛ́a, 23 lɛ baade píngi bɛ̀ɛ li a Nɛ́nɛ, lán aↄ̃è li De Ludanɛ nà. Gbɛ̃ kɛ̀ èe bɛ̀ɛ li Luda Nɛ́nɛro, adee e bɛ̀ɛ lii à De kɛ̀ à à zĩ̀nɛro. 24 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ èe ma yã maa, bensↄ̃ èe gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩ náanɛ kɛɛ, adee wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. Yã é vɛ̃ɛaro, adee bↄ̀ gaan à gɛ̃̀ wɛ̃̀ndi guumɛ. 25 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gurↄkee e suu à kà kↄ̀, kɛ̀ gɛ̀nↄ é Luda Nɛ́ kòto ma, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ mànↄ é fɛɛ. 26 Lán De Luda wɛ̃̀ndikpammana gbãa vĩ nà, lɛn à wɛ̃̀ndikpammana gbãaa kpà a Nɛ́a lɛ dↄ. 27 À yãkpaɛkɛna gbãaa kpàa dↄ, kɛ̀ à dɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ ũ yãnzi. 28 Àton tó beee bↄ a saɛro, zaakɛ gurↄkee e suu kɛ̀ gɛ̀ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú mira guunↄ é à kòto ma 29 wà bↄɛ ń píngi. Maakɛrinↄ é fɛɛ wà gɛ̃ wɛ̃̀ndi guu, zaakɛrinↄ sↄ̃ yãvɛ̃ɛmmana guu. 30 Mɛɛ̀ fↄ̃ mà yãke kɛ kↄ̃n ma zĩnda gbãaaoro. Mɛɛ̀ yãkpaɛ kɛ lán à òmɛ nàmɛ, mɛɛ̀ yãkpaɛ kɛ a zɛ́a, zaakɛ mɛɛ̀ ma zĩnda pↄyezi wɛtɛro, sé gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi pì pↄ́.
Yesu iko sèedadeenↄ
31 Tó má dɛ ma zĩnda sèedadee ũ, lɛ ma yã náanɛ vĩro. 32 Sèedade pãndee kuu kɛ̀ è ma yã o, má dↄ̃ kɛ̀ ma yã kɛ̀ è oo náanɛ vĩ. 33 Baa apinↄ, a gbɛ̃nↄ zĩ̀ Yaayaa, ben à yãpuraa òare. 34 Mɛ́ɛ mɛ̀ kpá gbɛ̃ntee sèedadekɛnaaro, mɛ́ɛ beee ooare lɛ à e à bↄ zia yãnzimɛ. 35 Yaaya dɛ lán fitia kɛ̀ nana èe guu puu bà, ben a we à pↄnnaa kɛ̀ à gupuraazi gurↄ plaa. 36 Yã kɛ̀ De Ludaa dàmɛ mà kɛɛnↄ, kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ pìnↄↄ dɛare sèeda ũ, kɛ̀ De Luda bé à ma zĩ. Ma sèeda pì dɛ Yaaya pↄ́la. 37 Ma De kɛ̀ ma zĩi ma yã ò dↄ. Ée à kòto ma zikiro, ée wɛ́ɛ siàlɛro, 38 à yã e vɛ̃ɛkii e a swɛ̃̀ guuro, kɛ̀ ée gbɛ̃ kɛ̀ à à zĩ̀ náanɛ kɛro yãnzi. 39 Eè Luda yã tàasi kɛ, zaakɛ eègↄ̃ daa gwen é wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo en. Ma yãn takada pì e oo sↄ̃, 40 mↄde ée gii mↄ́ ma kiiazi lɛ à wɛ̃̀ndi pì e. 41 Mɛ́ɛ sáabu wɛtɛɛ gbɛ̃ntee kiiaro, 42 mↄde má a dↄ̃, má dↄ̃ kɛ̀ á ye Ludaziro. 43 Ma mↄ kↄ̃n ma De tↄ́o, ben ée ma síro. Tó gbɛ̃ pãnde mↄ̀ kↄ̃n a zĩnda tↄ́o, é à sí. 44 Lán eè sáabu wɛtɛkↄ̃a nà, mↄde eè sáabu wɛtɛ Luda mɛ̀n do lélea lɛro, é kɛ dia à ma yã síi? 45 Àtongↄ̃ daa mámbe mɛ́ gá kↄ̃n a yão ma De kiiaro, Musa kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄzi bé eé gá a yão. 46 Tó a Musa yã sì, lɛ a ma yã sì se, zaakɛ ma yãn à kɛ̃̀ Luda yãn. 47 Kɛ̀ ée yã kɛ̀ à kɛ̃̀ Luda yãnnↄ síro, é kɛ dia à ma yã síi?