6
Pↄ́blekpana gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄroonↄa
(Mat 14:13-21, Maa 6:30-44, Luk 9:10-17)
Beee gbɛra Yesu bikũ̀ Galili sɛ̀bɛ kɛ̀ wè be dↄ Tiberia baa. Gbɛ̃nↄ gↄ̃ tɛ́zi paripari, kɛ̀ aↄ̃ à dabuyãnↄ è dian èe gyãreenↄ kɛ̃ɛkↄ̃ana yãnzi. Ben Yesu dìdi à vɛ̃̀ɛ sĩ̀sĩa kↄ̃n a ìbanↄ. Yudanↄ Banla zĩbaa kà kĩi. Kɛ̀ Yesu wɛ́ɛ sɛ̀ musu, à è gbɛ̃nↄↄ e mↄↄ a kiia paripari, ben à Filipi là à bè: Mákpan wé pↄ́blee lún lɛ gbɛ̃nↄ blee? À beee ò lɛ à Filipi yↄ̃ à gwa yãnzimɛ, zaakɛ à dↄ̃ lán é kɛ nà. Ben Filipi wèàla à bè: Kondogi ↄↄ mɛ̀n wàa do burɛdi, baa tó wà lìli baadenɛ fétefete, eé mↄ́ḿmaro. À ìbanↄ doke Anduru, Simↄ Pita dãaro bènɛ: Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kee kú kɛ̀, à burɛdi aaga vĩ mɛ̀n sↄↄro kↄ̃n kpↄ̀ nɛ́ngonↄ mɛ̀n plaa. Bↄ́n beee é kɛ parii kɛ̀nↄnɛ? 10 Yesu bè: À gbɛ̃nↄ vɛ̃ɛvɛ̃ɛ. Sɛ̃̀ di guu pìn, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛvɛ̃ɛ. Gↄ̃gbɛ̃nↄ kà gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄro taka. 11 Yesu burɛdi pìnↄ sɛ̀ à aubarika dàn, ben à kpàatɛtɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ vɛ̃ɛna pìnↄnɛ lán aↄ̃ↄ yezi nà. Lɛn à kpↄ̀ kpàḿma lɛ dↄ. 12 Kɛ̀ aↄ̃ kã̀ ń píngi, à bè a ìbanↄnɛ: À à kpaaa kɛ̀ gↄ̃̀ sɛ́ɛ píngi, lɛ à ke tón kɛ pãro. 13 Ben aↄ̃ burɛdi mɛ̀n sↄↄroo kɛ̀ wà sò pì kpaaa kɛ̀ gↄ̃̀nↄ sɛ̀ɛ gbíi kuri awɛɛplaaa pà. 14 Kɛ̀ wà dabuyã kɛ̀ Yesu kɛ̀ pì è wà bè: Gbɛ̃ pì nɛ́ annabi kɛ̀ èe mↄↄ anduna guumɛ yãpura. 15 Yesu dↄ̃̀ kɛ̀ wà yezi wà mↄ́ wà a kũ wà a ká kí ũ kↄ̃n gbãaaomɛ, ben à gùńnɛ gwe à ɛ̀ara à dìdi sĩ̀sĩ musu ado.
Yesu táa'ona sɛ̀bɛla
(Mat 14:22-33, Maa 6:45-52)
16 Kɛ̀ uusiɛ kɛ̀, à ìbanↄ gàa sɛ̀bɛ baa. 17 Ben aↄ̃ gɛ̃̀ góro'itɛ guu, aↄ̃ↄe bikũu sɛ̀bɛ pì baa kãa Kapɛnamu kpa. Guu gĩakɛ à sì Yesu e ká ń kii kↄ̀ro. 18 Zàga'ĩa gbãaa kàka, ben í e fɛɛɛ. 19 Kɛ̀ à ìbanↄ góro lì wà kà kiloo sↄↄro ke swɛɛdo taka, ben aↄ̃ Yesu è èe táa oo íla, èe sↄ̃ↄ ń górozi, ben vĩa ń kũ. 20 Ben à bèńnɛ: Mámbee! Àton tó vĩa a kũro. 21 Aↄ̃ wèzi à gɛ̃ góro guu, ben góro pì kà guu kɛ̀ aↄ̃ↄe gaan gↄ̃ↄ.
Gbɛ̃nↄ Yesu wɛtɛna
22 Kɛ̀ guu dↄ̀ parii kpɛ́ zɛna sɛ̀bɛ baa kãa. Aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ góro'itɛ kú gwe yã mɛ̀n domɛ, Yesu sↄ̃ èe gɛ̃ góro pì guu kↄ̃n a ìbanↄro, aↄ̃ tà ńtɛ̃ɛmɛ. 23 Zãazãa góro'itɛ pãndenↄ bↄ̀ Tiberia, aↄ̃ mↄ̀ guu kɛ̀ kĩi kↄ̃n guu kɛ̀ wà burɛdi sòn-o, kɛ̀ Dii sáabu kpà. 24 Kɛ̀ parii pì è àpi ke à ìbanↄↄ kú gwe dↄro, aↄ̃ gɛ̃̀ góro pìnↄ guu aↄ̃ gàa à wɛtɛ Kapɛnamu.
Yesu bé pↄ́blee kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia ũ
25 Kɛ̀ aↄ̃ à è sɛ̀bɛ baa gwe, aↄ̃ bènɛ: Rabi, n ka kɛ̀ bↄrɛmɛ? 26 Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, ée ma wɛtɛɛ burɛdi kɛ̀ á sò a kã yãnzimɛ, èe kɛ dabuyã kɛ̀ á ènↄ yãnzinlo. 27 Àton zĩi kɛ pↄ́blee kɛ̀ è yãa yãnziro, sé pↄ́blee kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãarooa. Gbɛ̃ntee Nɛ́ bé eé a gba pↄ́blee pì, zaakɛ àpin De Luda a sèeda kɛ̀a.
28 Ben aↄ̃ à là wà bè: Dian wé kɛ nà wà yã kɛ̀ Ludaa yezi wà kɛɛ kɛɛ? 29 Yesu wèńla à bè: Yã kɛ̀ Ludaa yezi à kɛɛn yɛ̀: À gbɛ̃ kɛ̀ à à zĩ̀ náanɛ kɛ. 30 Aↄ̃ bènɛ: Dabuyã kpareen nɛ́ kɛwe, lɛ wà e wà n náanɛ kɛɛ? Yã kpareen nɛ́ kɛɛ? 31 Wa dezinↄ mana blè gbáan lán wà kɛ̃̀ Luda yãn nà wà bè: A pↄ́blee kɛ̀ bↄ̀ musu kpàḿma aↄ̃ blè. 32 Ben Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, èe kɛ Musa bé à pↄ́blee kɛ̀ bↄ̀ musu kpàawaro. Ma De bé è pↄ́ble yãpuradee kɛ̀ bↄ̀ musu kpáawa. 33 Pↄ́blee kɛ̀ Ludaa kpà pìn gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ musu è wɛ̃̀ndi kpá andunaa ũ.
34 Aↄ̃ bènɛ: Mare, ǹgↄ̃ pↄ́ble beee taka kpaawa gurↄ píngi. 35 Ben Yesu bèńnɛ: Mámbe pↄ́blee kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia ũ. Nↄaa é gbɛ̃ kɛ̀ mↄ̀ ma kiia dɛro, ímii é ma náanɛkɛri dɛ zikiro. 36 Baa kↄ̃n beeeo lán má òare nà, baa kɛ̀ a ma e, ée ma náanɛ kɛro. 37 Gbɛ̃ kɛ̀ ma Dee kpàmaa é mↄ́ ma kiia, mɛ́ pɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ mↄ̀ ma kiiaa zikiro. 38 Èe kɛ ma zĩnda pↄyezi yãnzin ma bↄ musu ma mↄziro, sé gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩ pↄ́. 39 Pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi pì yezin yɛ̀: Màton tó gbɛ̃ kɛ̀ à kpàmaanↄ ke sãsãro. À yezi mà ń fɛɛ ziaa zĩ. 40 Zaakɛ pↄ́ kɛ̀ ma Dee yezin yɛ̀: Gbɛ̃ kɛ̀ wɛ́ɛ pɛ̀ à Nɛ́a bensↄ̃ èe à náanɛ kɛɛ gↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ, mɛ́ à fɛɛ ziaa zĩ.
41 Ben Yuda gbãadeenↄ zↄka kàzi, kɛ̀ à bè ambe pↄ́blee kɛ̀ bↄ̀ musu ũ yãnzi. 42 Aↄ̃ bè: Gbɛ̃ pì nɛ́ Yesu Yusufu nɛ́nloo? Wá à de kↄ̃n à dao dↄ̃ nɛ́! Ben èe bee a bↄ musumɛ. 43 Yesu bèńnɛ: Àton zↄka káro. 44 Gbɛ̃ke é fↄ̃ à mↄ ma kiiaro, tó èe kɛ ma De kɛ̀ ma zĩi à sìsi baasiro, mɛ́ à fɛɛ ziaa zĩ. 45 À kɛ̃na annabinↄ takada guu wà bè: Luda bé eé yã da baadenɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ De Luda yã mà bensↄ̃ à à yã dà, àmbe è mↄ́ ma kiia. 46 Èe kɛ gbɛ̃ke De Luda è kↄ̃n wɛ́ɛonlo. Gbɛ̃ kɛ̀ bↄ̀ à kiia bé à à è ado. 47 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, ma náanɛkɛri wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. 48 Mámbe pↄ́blee kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia ũ. 49 A dezinↄ mana blè gbáan, baa kↄ̃n beeeo aↄ̃ gàga. 50 Pↄ́blee kɛ̀ è bↄ musu sↄ̃, tó gbɛ̃ blè, eé garo. 51 Mámbe pↄ́ble wɛ̃̀ndidee kɛ̀ bↄ̀ musu pì ũ. Tó gbɛ̃ à kɛ̀ blè, eégↄ̃ kuu gurↄ píngi. Pↄ́blee kɛ̀ mɛ́ kpáḿman ma mɛ̀baasi ũ, lɛ anduna gↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ yãnzi.
52 Ben gbãadee pìnↄↄ e lɛokpakↄ̃a kɛɛ kↄ̃o wà bè: Gbɛ̃ pì é fↄ̃ à a mɛ̀baasi kpáwa wà són yↄ́? 53 Ben Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, tó ée Gbɛ̃ntee Nɛ́ mɛ̀baasi só a à aru mìro, égↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩro. 54 Gbɛ̃ kɛ̀ è ma mɛ̀baasi só à ma aru mii wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo vĩ. Mámbe mɛ́ à fɛɛ ziaa zĩ. 55 Zaakɛ ma mɛ̀baasi nɛ́ pↄ́ble yãpuraamɛ, ma aru nɛ́ ímina yãpuraamɛ. 56 Gbɛ̃ kɛ̀ è ma mɛ̀baasi só à ma aru mii kú ma guu, má sↄ̃ↄ kú à guu. 57 Lán De Luda Wɛ̃̀ndide ma zĩ bensↄ̃ má kuu à yãnzi nà, lɛn gbɛ̃ kɛ̀ è ma mɛ̀baasi só égↄ̃ kuu ma yãnzi lɛ. 58 Pↄ́blee kɛ̀ bↄ̀ musun gwe. À dɛ lán pↄ́blee kɛ̀ a dezinↄ blè aↄ̃ gà bàro. Pↄ́ble beee blèri égↄ̃ kuu gurↄ sãnda píngimɛ. 59 Yesu yã beeenↄ ò gurↄↄ kɛ̀ èe yã daańnɛ Kapɛnamu aduakɛkpɛmmɛ.
Yesu ìba kenↄ bↄrukpɛɛkɛna
60 Kɛ̀ à ìbanↄ yã pì mà, aↄ̃ paridee bè: Yã gbãaamɛ, dé bé eé beee fↄ̃ↄ? 61 Yesu dↄ̃̀ a swɛ̃̀ guu kɛ̀ a ìbanↄↄ e zↄka kaa yã pì musu, ben à bèńnɛ: Yã pì e a fuuↄ́? 62 Tó á è Gbɛ̃ntee Nɛ́ fɛ̀ɛ èe taa guu kɛ̀ à kún yã sↄ̃ nɛ́? 63 Luda Nini bé è wɛ̃̀ndi kpáḿma, mɛ̀baasi nɛ́ pↄ́kenlo. Yã kɛ̀ má òareenↄn Luda Nini kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia yã ũ. 64 Mↄde a gbɛ̃kenↄ e ma náanɛ kɛro. Zaakɛ Yesu gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe a náanɛ kɛroonↄ dↄ̃ zaa káaku kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ eé a kpáḿmao. 65 Ben à bè dↄ: Beee yãnzin má òarezi, gbɛ̃ke é fↄ̃ à mↄ́ ma kiiaro, séto De Luda à gbà zɛ́.
66 Zaa gurↄ beeea à ìba kenↄ bↄ̀ru kpɛɛ paripari, aↄ̃ↄe tɛ́zi dↄro. 67 Ben Yesu a ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ là à bè: Á yezi à tá sen yↄ́? 68 Simↄ Pita wèàla à bè: Dii, dé kiian wé gán? Ń wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaro yã vĩ. 69 Wa n náanɛ kɛ̀, wá dↄ̃̀ kɛ Luda gbɛ̃ kɛ̀ à kú adonan n ũ. 70 Yesu bèńnɛ: A gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaa kɛ̀nↄn má sɛ̀roo? Baa kↄ̃n beeeo a gbɛ̃ doo nɛ́ ibilisimɛ. 71 Yudasi, Simↄ Isikariↄti nɛ́n à tɛ́a. Àpin gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaa pìnↄ doke kɛ̀ eé à kpáḿma ũ.