7
Yesu kↄ̃n a dãaronↄ
Beee gbɛra Yesu gàa Galili wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo, zaakɛ à yezi à lili o Yudearo, kɛ̀ Yuda gbãadeenↄↄ e à wɛtɛɛ wà à dɛ yãnzi. Yudanↄ Kutadↄna zĩbaa kà kĩi, ben à dãaronↄ bènɛ: Ǹ fɛɛ gura kɛ̀ ǹ gá Yudea, lɛ n ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄ yã kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛnↄ e se. Tó gbɛ̃ yezi à tↄ́ bↄ, è a yãnↄ kɛ utɛnaro. Lán nɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ taka kɛɛ nà, ǹ n zĩnda ↄdↄa andunanɛ. Baa à dãaro pìnↄ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛro. Ben Yesu bèńnɛ: À gurↄↄ e kámɛ kↄ̀ro. Amↄanↄ sↄ̃ á zɛ́ vĩ gurↄ sãnda píngi. Anduna é we à zaaguro, mↄde à zàmagu kɛ̀ mɛɛ̀ be à yãkɛna zaa yãnzi. À gá zĩbaakɛkiia, mɛ́ɛ gaaro, zaakɛ à gurↄↄ e kámɛ kↄ̀ro. Kɛ̀ à yã pì ò, ben à gↄ̃̀ Galili.
Yesu gana Kutadↄna zĩbaakɛkiia
10 Kɛ̀ à dãaro pìnↄ gàa zĩbaakɛkiia, gbasa àton gá. Èe gá gbɛ̃nↄ wáaro, à gàa asii guumɛ. 11 Yuda gbãadeenↄↄ e à wɛtɛɛ zĩbaakɛkiia aↄ̃ bè: Àpi kú máa? 12 Parii guu wèe yãbuu tãa maamaa à musu. Gbɛ̃kenↄ bè: Gbɛ̃ maaamɛ. Gbɛ̃kenↄ bè: Auo, èe gbɛ̃nↄ sãsãamɛ. 13 Gbɛ̃kee e a yã o gupuraaaro, kɛ̀ wèe vĩa kɛɛ gbãadee pìnↄnɛ yãnzi.
14 Kɛ̀ zĩbaa kà a dagura, Yesu gàa Luda ua guu, èe yã daańnɛ. 15 À yã bↄ̀ gbãadee pìnↄ saɛ wà bè: Gbɛ̃ kɛ̀ èe kyó kɛroo bé à takada dↄ̃ lɛↄ́? 16 Ben Yesu bèńnɛ: Yã kɛ̀ mɛɛ̀ dańnɛ nɛ́ ma zĩnda yãnlo, gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi yãmɛ. 17 Gbɛ̃ kɛ̀ yezi à zɛ kↄ̃n Luda pↄyezikɛnao égↄ̃ dↄ̃ tó ma yãdannɛna dɛ Luda pↄ́ ũ, kesↄ̃ ma zĩnda yãn mɛ́ɛ oo. 18 Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda yã oo e wɛtɛɛ à tↄ́ bↄmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ è wɛtɛ à gbɛ̃ kɛ̀ a zĩi tↄ́ bↄↄ náanɛ vĩ, mↄnafiki kú à guuro. 19 Musa e doka daareroo? A gbɛ̃ke yã pì kũna sↄ̃ro. Bↄ́yãnzin ée wɛtɛɛ à ma dɛzi?
20 Ben gbɛ̃nↄ bènɛ: Ń zĩn vĩmɛ. Dé bé èe wɛtɛɛ à n dɛɛ? 21 Yesu bèńnɛ: Dabuyã mɛ̀n don má kɛ̀, ben à bↄ̀ a píngi saɛ. 22 Musa bã̀ngukɛna yã dàare, ben eè bã̀ngu kɛ kámmabogurↄↄ zĩ. Ase èe kɛ Musa kiian à nàanlo, à bↄ̀ a dezi káakunↄ kiiamɛ. 23 Lán wè bã̀ngu kɛ nɛ́nɛ kámmabogurↄↄ zĩ nà lɛ wàton bↄ Musa doka kpɛɛro yãnzi, à kɛ̀ dia a pↄↄ fɛ̃namazi, kɛ̀ ma gbɛ̃ gbà aafia wásawasa kámmabogurↄↄ zĩi? 24 Àton yã gwa lán a wɛ́ɛ e ee nàro. À yã gwa a zɛ́a.
Yesun Mɛsaya ũↄ́?
25 Ben Yerusalɛmudeenↄ bè: Gbɛ̃ pì nɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ wèe à wɛtɛɛ wà à dɛɛnloo? 26 À gwa, èe yã oo gupuraaa, ben gbɛ̃kee e yã liaro. Gbãadeenↄ à dↄ̃̀ Mɛsaya ũ yãpuraan yↄ́? 27 Wá dↄ̃ guu kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀kii bↄ̀n. Tó Mɛsaya mↄ̀, weégↄ̃ dↄ̃ guu kɛ̀ à bↄ̀nlo. 28 Beee yãnzi gurↄↄ kɛ̀ Yesu e yã daańnɛ Luda ua guu, à pũ̀tã à bè: Á ma dↄ̃ bensↄ̃ á dↄ̃ guu kɛ̀ ma bↄn. Ase mɛ́ɛ mↄ́ kↄ̃n ma zĩndaoro. Gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi nɛ́ yãpuradeemɛ, ben á à dↄ̃ro. 29 Má à dↄ̃, zaakɛ ma bↄ à kiiamɛ, àmbe à ma zĩ.
30 Ben aↄ̃ↄe à wɛtɛɛ wà à kũ, mↄde gbɛ̃kee e ↄ naaro, zaakɛ à gurↄↄ e papa kↄ̀ro. 31 Zà guu wà Yesu náanɛ kɛ̀ pari wà bè: Tó Mɛsaya mↄ̀, eé dabuyã kɛ pari dɛ kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀kii kɛ̀lan yↄ́?
Dogarinↄ zĩna aↄ̃ Yesu kũ
32 Kɛ̀ Farisinↄↄ mà wèe yãbuu tãa zà guu à yã musu, ben sa'orikinↄ kↄ̃n Farisi pìnↄ dogarinↄ zĩ̀ wà à kũ. 33 Ben Yesu bè: Ma kuunaao gↄ̃̀ féte, gbasa mà tá gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi kiia. 34 É ma wɛtɛ à koramazi, zaakɛ é fↄ̃ à gá guu kɛ̀ má kúnlo.
35 Ben gbãadee pìnↄↄ e kↄ̃ lalaa: Mán à yezi à gán kɛ̀ wé korazi? À yezi à gá wa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ fã̀akↄ̃a Giriki bùsunↄ guu kiia lɛ à yã da Giriki pìnↄnɛn yↄ́? 36 Yã kɛ̀ à ò pì mì dɛ diamɛ? Kɛ̀ à bè wé a wɛtɛ wà koraazi bensↄ̃ guu kɛ̀ á kún wé fↄ̃ wà gá gwero nɛ́.
Í kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia
37 Zĩbaa gurↄ zãa bíta zĩ Yesu fɛ̀ɛ à pũ̀tã à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ ímii e à dɛɛ à mↄ́ ma kiia à í mi, 38 gbɛ̃ kɛ̀ èe ma náanɛ kɛɛ sↄ̃, í kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndia égↄ̃ bàa lɛɛ zaa à nↄ̀sɛ guu lán wà kɛ̃̀ Luda yãn nà. 39 À yã kɛ̀ ò Luda Nini kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe a náanɛ kɛɛnↄ é sí yã musumɛ. Aↄ̃ↄ Luda Nini pì vĩ gĩaro, kɛ̀ Yesu e gĩakɛ à tↄ́ bↄ kↄ̀ro yãnzi.
Gbɛ̃nↄ kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana Yesu yãnzi
40 Kɛ̀ gbɛ̃nↄ yã pì mà, gbɛ̃kenↄ bè: Gbɛ̃ kɛ̀kii nɛ́ annabi pìmɛ yãpura. 41 Gbɛ̃kenↄ bè: Gbɛ̃ kɛ̀kii nɛ́ Mɛsayamɛ. Mↄde gbɛ̃kenↄ bè: Mɛsaya é bↄ Galili sↄ̃ↄ́? 42 Wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè, Mɛsaya nɛ́ Dauda boriimɛ, eé bↄ Dauda bɛ wɛ́tɛ Bɛtɛlɛmumɛ. 43 Ben gbɛ̃nↄ kɛ̃̀kɛ̃kↄ̃a Yesu yãnzi. 44 Aↄ̃ gbɛ̃kenↄ yezi wà à kũ, mↄde gbɛ̃kee e ↄ naaro.
Yuda gbãadeenↄ è Yesu náanɛ kɛro
45 Ben dogarinↄ ɛ̀ara wà tà sa'orikinↄa kↄ̃n Farisinↄ. Ben aↄ̃ ń lá wà bè: Bↄ́yãnzi ée à kũ a suoziroo? 46 Dogari pìnↄ wèńla wà bè: Gbɛ̃kee e yã o lán gbɛ̃ kɛ̀kii bà zikiro. 47 Ben Farisinↄ bèńnɛ: À a likↄ̃a sen yↄ́? 48 Gbãadee ke Farisi ke à náanɛ kɛ̀n yↄ́? 49 Pari beee Luda yã dↄ̃ro, Luda lɛ́ kɛ̀ńnɛmɛ. 50 Nikodɛmu kɛ̀ gàa Yesu kiia yãa nɛ́ gbãadee pìnↄ dokemɛ. À bèńnɛ: 51 Wa doka guu wà bè, wàton yã da gbɛ̃la a yã mana sairo ke yã kɛ̀ à kɛ̀ dↄ̃na sairo. 52 Aↄ̃ bènɛ: Galili gbɛ̃n n ũ seↄ́? Ǹ tàasi kɛ ǹ gwa, nɛ́ e kɛ̀ annabi ke è bↄ Galiliro. 53 Ben baade tà a bɛ.