8
Nↄgbɛ̃ kɛ̀ wà kũ̀ zinakɛna guu
Yesu gàa Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi. Kɛ̀ guu dↄ̀ gↄ̃ↄ, à ɛ̀ara à gàa Luda ua guu. Baade píngi mↄ̀ à kiia, ben à vɛ̃̀ɛ èe yã daańnɛ. Ben ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ mↄ̀ à kiia kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ wà kũ̀ zinakɛna guu, aↄ̃ à zɛ̀ zà guu aↄ̃ bè Yesunɛ: Dannɛri, wà nↄgbɛ̃ kɛ̀ kũ̀ kↄ̃n gↄ̃pↄsɛɛo wɛ́ɛdewɛ. Wa doka guu Musa dìɛ wà nↄgbɛ̃ kɛ̀ taka pápa gbɛ̀o wà à dɛmɛ. Ń è dia sↄ̃ↄ? Aↄ̃ beee ò lɛ aↄ̃ à yↄ̃ wà gwa wà e wà yã daàla yãnzimɛ. Ben Yesu nàɛ èe ↄgbɛ kɛ̃ɛ tↄↄtɛa. Kɛ̀ aↄ̃ↄ kpɛ́ wèe à lalaa, ben à a mì sɛ̀ lezĩ à bèńnɛ: A gbɛ̃ kɛ̀ èe durun kɛ zikiroo à pá gbɛ̀o káaku. Ben à ɛ̀ara à nàɛ èe ↄgbɛ kɛ̃ɛ tↄↄtɛa dↄ. Kɛ̀ aↄ̃ↄ mà lɛ, ben aↄ̃ fã̀akↄ̃a doodo sɛna zaa gbɛ̃nsinↄa. Ben aↄ̃ Yesu tò ado kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìo. 10 Ben à ɛ̀ara à a mì sɛ̀ lezĩ à bènɛ: Nↄgbɛ̃, aↄ̃ tà mámɛ? Wèe yã danla dↄroo? 11 Nↄgbɛ̃ pì wèàla à bè: Baa, aↄ̃ gbɛ̃kee kú kɛ̀ dↄro. Ben Yesu bènɛ: Mapi se, mɛ́ yã danlaro. Ǹ gá. Zaa gbã̀a ǹton durun kɛ dↄro.
Yesun gupuraa ũ andunanɛ
12 Ben Yesu yã ò gbɛ̃nↄnɛ dↄ à bè: Mámbe gupuraa ũ andunanɛ, gbɛ̃ kɛ̀ tɛ́mazii égↄ̃ kú gusiaan dↄro, gupuraa kɛ̀ è ń ká wɛ̃̀ndian adee égↄ̃ vĩ.
13 Ben Farisinↄ bènɛ: Ń dɛ n zĩnda sèedadee ũ, n yã náanɛ vĩro. 14 Ben Yesu wèńla à bè: Baa tó mɛ́ɛ ma zĩnda yã oo, ma yã náanɛ vĩ, zaakɛ má dↄ̃ guu kɛ̀ ma bↄn kↄ̃n guu kɛ̀ mɛ́ɛ taan-o. Amↄanↄ sↄ̃, á guu kɛ̀ ma bↄn kↄ̃n guu kɛ̀ mɛ́ɛ taan-o dↄ̃ro. 15 Ée ma taari ee gbɛ̃nteekɛɛmmɛ. Mɛ́ɛ gbɛ̃ke taari e sↄ̃ro. 16 Tó ma gbɛ̃ taari è sↄ̃, taari'ena pì égↄ̃ náanɛ vĩ, zaakɛ má kú madoro, ma De kɛ̀ ma zĩi kúmao. 17 À kú a doka takadan wà bè, sèedade gↄ̃ↄn plaaanↄ yã bé à náanɛ vĩ. 18 Mámbe ma zĩnda sèedadee ũ. Ma De kɛ̀ ma zĩi nɛ́ ma sèedadeemɛ dↄ.
19 Ben aↄ̃ à là wà bè: N dee kú mámɛ? Yesu wèńla à bè: Á ma dↄ̃ro, bensↄ̃ á ma De dↄ̃ro. Tó a ma dↄ̃, lɛ a ma De dↄ̃. 20 Yesu yã beee ò ↄↄsikiia, gurↄↄ kɛ̀ èe yã daańnɛ Luda ua guumɛ. Wèe à kũro, zaakɛ à gurↄↄ e papa kↄ̀ro.
É fↄ̃ à gá guu kɛ̀ mɛ́ɛ taanlo
21 Ben Yesu bèńnɛ dↄ: Mɛ́ɛ taa, é ma wɛtɛ, mↄde é ga a durun guumɛ. É fↄ̃ à gá guu kɛ̀ mɛ́ɛ taanlo. 22 Ben gbãadee pìnↄ bè: À bè wé fↄ̃ wà gá guu kɛ̀ ée taanlo. Eé a zĩnda dɛn yↄ́? 23 Ben Yesu bèńnɛ: Tↄↄtɛ kɛ̀ gbɛ̃nↄn a ũ, musu gbɛ̃n ma ũ. Anduna kɛ̀ki gbɛ̃nↄn a ũ, anduna kɛ̀ki gbɛ̃n ma ũro. 24 Beee yãnzin ma bèare é ga a durun guumɛ. Tó ée sí kɛ̀ mámbe gbɛ̃ kɛ̀ má dɛ à ũu ũro, é ga a durun guumɛ.
25 Ben aↄ̃ à là wà bè: Démɛ n ũu? Yesu wèńla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ má òare zaa káakun ma ũ. 26 Má yã vĩ pari mà o a musu mà yã daoala. Gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi nɛ́ yãpuradeemɛ, yã kɛ̀ má mà à kiian mɛɛ̀ o andunanɛ.
27 Aↄ̃ↄe dↄ̃ kɛ̀ De Ludan à tɛ́aro, 28 ben Yesu bèńnɛ: Tó a Gbɛ̃ntee Nɛ́ sɛ̀ á dↄ̀ musu, é gbasa à dↄ̃ kɛ̀ mámbe gbɛ̃ kɛ̀ má dɛ à ũu ũ. Mɛɛ̀ yãke kɛ kↄ̃n ma zĩndaoro, yã kɛ̀ ma Dee dàmɛɛn mɛɛ̀ o. 29 Gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi kúmao, èe ma tó madoro, zaakɛ mɛɛ̀gↄ̃ yã kɛ̀ è kánɛ kɛɛ gurↄ píngi. 30 Gurↄↄ kɛ̀ Yesu e yã pìnↄ oo, wà à náanɛ kɛ̀ pari.
Wɛ̃ɛnɛnↄ kↄ̃n zↄ̀nↄ
31 Ben Yesu bè Yuda gbãadee kɛ̀ aↄ̃ à yã sìnↄnɛ: Tó á ma yã kũna, égↄ̃ dɛ ma ìbanↄ ũ yãpura. 32 Égↄ̃ yãpuraa dↄ̃, yãpuraa pì é tó à gↄ̃ a zĩnda vĩ.
33 Ben aↄ̃ bènɛ: Ibraĩ boriin wa ũ, wée zↄ̀ ble gbɛ̃kenɛ zikiro. Ben nɛ́ɛ bee wé gↄ̃ wa zĩnda vĩↄ́? 34 Yesu wèńla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ è durun kɛɛ nɛ́ durun zↄ̀mɛ. 35 Zↄ̀ kuu ua gbɛ̃ ũ gurↄ píngiro, ua nɛ́n ua gbɛ̃ ũ gurↄ píngi. 36 Tó Luda Nɛ́ a bo zↄ̀bleen, é gↄ̃ a zĩnda vĩ yãpura. 37 Má dↄ̃ kɛ̀ Ibraĩ boriin a ũ, mↄde ée ma wɛtɛɛ à ma dɛ kɛ̀ ma yã kú a nↄ̀sɛ guuro yãnzi. 38 Yã kɛ̀ má è ma De kiian mɛ́ɛ oo, yã kɛ̀ á mà a de kiian ée kɛɛ.
39 Ben aↄ̃ bènɛ: Ibraĩn wa de ũ. Ben Yesu bèńnɛ: Tó Ibraĩ nɛ́nↄn a ũ, lɛ a Ibraĩ dà sɛ̀ɛ. 40 Tia sa ée ma wɛtɛɛ à ma dɛ, mamↄma kɛ̀ ma yãpuraa kɛ̀ má mà Luda kiia òaree. Ibraĩ e yã beee taka kɛro. 41 Ée a de yãkɛna kɛɛmɛ. Ben aↄ̃ bènɛ: Gitasↄtↄnɛnↄn wa ũro. De mɛ̀n doon wá vĩ, àmbe Luda ũ. 42 Yesu bèńnɛ: Tó a den Luda ũ, lɛ á yemazi, zaakɛ Luda kiian ma bↄn ma mↄ. Mɛ́ɛ mↄ́ kↄ̃n ma zĩndaoro, àmbe à ma zĩ. 43 À kɛ̀ dia ée ma yã dↄ̀rↄ dↄ̃roo? Kɛ̀ eè fↄ̃ à ma yã dↄ̀rↄ dↄ̃ro yãnzimɛ. 44 A de Ibilisi pↄ́n a ũ, à pↄyezin á yezi à kɛ. Gbɛ̃dɛrin à ũ zaa káaku, è zɛ kↄ̃n yãpuraaoro, kɛ̀ yãpuraa kú à nↄ̀sɛ guuro yãnzi. Tó à ɛgɛɛ tò, à zĩnda dàn gwe, zaakɛ ɛgɛdeen à ũ, ɛgɛ mìmɛ. 45 Mapi sↄ̃, mɛɛ̀ yãpuraa o. Beee yãnzi eè ma yã síro. 46 A tɛ́, dé bé eé be ma durun kɛ̀? Kɛ̀ yãpuraan mɛ́ɛ oo, à kɛ̀ dia ée ma yã siiroo? 47 Gbɛ̃ kɛ̀ dɛ Luda pↄ́ ũu è yã kɛ̀ Ludaa e oo mamɛ. Á dɛ Luda pↄ́ ũro, beee yãnzin eè ma yã maziro.
Yesu dɛna Ibraĩla
48 Ben gbãadee pìnↄ bènɛ: Samaria gbɛ̃n n ũ! Ń zĩn vĩmɛ! Ke yãpuranlo? 49 Ben Yesu bè: Má zĩn vĩro. Mɛɛ̀ bɛ̀ɛ li ma Denɛ, mↄde eè ma kpɛ bↄ. 50 Mɛɛ̀ wɛtɛ mà a zĩnda tↄ́ bↄro, gbɛ̃ke bé è wɛtɛmɛ, àmbe yãgↄ̃gↄ̃ri ũ. 51 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ è dↄ ma yãzi é ga zikiro.
52 Ben gbãadee pìnↄ bènɛ: Wá dↄ̃ sa kɛ̀ ń zĩn vĩ. Ibraĩ gà kↄ̃n annabinↄ píngi, ben nɛ́ɛ bee gbɛ̃ kɛ̀ è dↄ n yãzi é ga zikiroↄ́? 53 Ń dɛ wa dezi Ibraĩ kɛ̀ gàlan yↄ́? Annabinↄ gàga dↄ. Dén nɛ́ɛ n zĩnda diɛɛ à ũu? 54 Ben Yesu bè: Tó mɛ́ɛ ma zĩnda tↄ́ bↄↄmɛ, beee bɛ̀ɛ vĩro. Ma De kɛ̀ ée bee à dɛ a Luda ũ, àmbe è ma tↄ́ bↄ. 55 Á à dↄ̃ro, mↄde má à dↄ̃. Tó ma bè má à dↄ̃ro, mɛ́gↄ̃ dɛ ɛgɛdee ũ lán a bàmɛ. Má à dↄ̃, ben má à yã kũna. 56 A dezi káaku Ibraĩ pↄnnaa kɛ̀ ma gurↄ ena yã musu. À è, ben à pↄↄ kɛ̀ nna.
57 Ben gbãadee pìnↄ bènɛ: Nɛ́ɛ ká wɛ̃̀ baplaa akuri kↄ̀ro, ben n Ibraĩ èↄ́? 58 Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, lɛ wèe Ibraĩ i kↄ̀ro, má kuu. 59 Ben aↄ̃ gbɛ̀ sɛ̀ɛ lɛ wà à pápao. Ben a a zĩnda ùtɛ à bↄ̀ Luda ua guu.