6
Yɛriko bĩi lɛɛna
Wà Yɛriko bĩizɛ gbànↄ tàta gíngin Isarailinↄ yãnzi. Gbɛ̃kee e bↄro, gbɛ̃kee e gɛ̃ro. Ben Dii bè Yↄsuanɛ: Ǹ gwa, ma Yɛriko nànnɛ n ↄzĩ kↄ̃n à kínao kↄ̃n à zĩ̀kpɛɛnↄ. Mpi kↄ̃n n zĩ̀kpɛɛnↄ à gá liga wɛ́tɛ pìzi gɛ̃̀n do a píngi à su. Àgↄ̃ ligaazi lɛ gɛ̃̀n doodo ai gurↄ swɛɛdo. Sa'ori gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ dↄ àkpatinɛ aɛ aↄ̃gↄ̃ kuu kũna. À gurↄ swɛɛplaadee zĩ à liga wɛ́tɛ pìzi gɛ̃̀n swɛɛplaa gurↄↄ kɛ̀ sa'ori pìnↄↄ e ń kuu pɛɛ. Tó aↄ̃ kuu pɛ̀ aↄ̃ↄe à bà gaa, ben a à ↄ́ mà, gbɛ̃ píngi wii lɛ́ gbãngbãn, wɛ́tɛ bĩi é lɛ́ɛ, a baade é sin súusu.
Ben Nuni nɛ́ Yↄsua sa'orinↄ sìsi à bèńnɛ: À Dii bà kuunawao àkpati sɛ́, a gↄ̃ↄn swɛɛplaaanↄ é dↄnɛ aɛ, a baade égↄ̃ kuu kũna. Ben à bè gbɛ̃nↄnɛ: À fɛɛ à gá liga wɛ́tɛzi gɛ̃̀n do. Zĩ̀kpɛɛnↄ bé wà dↄ Dii àkpatinɛ aɛ. Kɛ̀ Yↄsua yã ò gbɛ̃nↄnɛ, ben sa'ori gↄ̃ↄn swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ kuu kũna pìnↄ fɛ̀ɛ wà dↄ̀ Dii bà kuunańyo àkpatinɛ aɛ, aↄ̃ↄe ń kuu pɛɛ. Zĩ̀kpɛɛnↄↄ tɛ́ sa'ori pìnↄ aɛ, parii tɛ́ àkpati kpɛɛ, bensↄ̃ kuunↄ ↄ́ dↄ. 10 Yↄsua gĩakɛ à ò gbɛ̃nↄnɛ à bè: Àton wii lɛ́ro. Àton tó wà a kĩi maro. Àton tó yãke bↄ a lɛ́nlo ai gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ oare à wii lɛ́, gbasa à lɛ́. 11 Aↄ̃ gàa wà lìga wɛ́tɛ pìzi kↄ̃n àkpatio gɛ̃̀n do lɛ, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà ń bùran aↄ̃ ì gwe.
12 Yↄsua fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, ben sa'orinↄ Dii àkpati sɛ̀. 13 Sa'ori gↄ̃ↄn swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ kuu kũna pìnↄ dↄ̀ Dii àkpatinɛ aɛ, aↄ̃ↄe pɛɛ. Zĩ̀kpɛɛnↄ dↄ̀ńnɛ aɛ, parii tɛ́ àkpati pì kpɛɛ, bensↄ̃ kuunↄ ↄ́ dↄ. 14 Aↄ̃ lìga wɛ́tɛ pìzi gɛ̃̀n do à gurↄ plaadee zĩ, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà tà ń bùran. Aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ ai gurↄ swɛɛdo. 15 À gurↄ swɛɛplaadee zĩ aↄ̃ fɛ̀ɛ idɛ'idɛ gudↄnao, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà gàa wà lìga wɛ́tɛ pìzi lán aↄ̃è kɛ nà. Mↄde zĩ beeea aↄ̃ lìgazi gɛ̃̀n swɛɛplaamɛ. 16 À gɛ̃̀n swɛɛplaadee pìa gurↄↄ kɛ̀ sa'orinↄↄ e gaa ń kuu pɛ́ gbãngbãn, ben Yↄsua bè gbɛ̃nↄnɛ: À wii lɛ́, zaakɛ Dii wɛ́tɛ pì kpàawamɛ. 17 Dii wɛ́tɛ pì kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kúnnↄ dìɛ a pↄ́ ũ. Wà ń kaatɛ ń píngi. Kaarua Rahabu kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo à bɛɛnↄ bé wé bↄ ńtɛ̃ɛ, zaakɛ àmbe à gu'asiigwari kɛ̀ wà ń zĩnↄ ùtɛ. 18 À làakari kɛ! Àton pↄ́ kɛ̀ Dii tɛ̃̀ ke sɛ́ro, lɛ àton kaatɛro yãnzi. Tó á sɛ̀, é yã gáɛ a bùranɛ à gↄ̃ kaatɛna pↄ́ ũ. 19 Kondogi kↄ̃n vurao kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃ pↄ́nↄ kↄ̃n mↄ̀si pↄ́nↄ píngi nɛ́ Dii pↄ́mɛ. Séde wà ká Dii auziki utɛkiin.
20 Kɛ̀ wà kuu pɛ̀ bensↄ̃ Isarailinↄ wii lɛ̀ gbãngbãn lɛ, wɛ́tɛ bĩinↄ lɛ̀ɛ. Ben aↄ̃ baade sìn súusu, ben aↄ̃ wɛ́tɛ pì sì. 21 Aↄ̃ pↄ́ kɛ̀ kúnnↄ dìɛ Dii pↄ́ ũ, ben aↄ̃ gbɛ̃nↄ kàatɛ ń píngi kↄ̃n fɛ̃ɛdaao, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ, nɛ́ fétenↄ gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n zaakinↄo.
22 Yↄsua bè gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ aↄ̃ gàa wà bùsu pì asii gwànↄnɛ: À gɛ̃ kaarua pì bɛɛn à bↄo kↄ̃n a gbɛ̃nↄ, lán a à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ nà. 23 Ben gↄ̃kparɛ pìnↄ gàa wà bↄ̀ kↄ̃n Rahabuo kↄ̃n a deo kↄ̃n a dao kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a dãaronↄ kↄ̃n a gbɛ̃nↄ ń píngi. Aↄ̃ sùo kↄ̃n à danɛnↄ ń píngi, ben aↄ̃ ń káɛ Isarailinↄ bùra saɛ. 24 Ben aↄ̃ tɛ́ sↄ̃̀ wɛ́tɛ pìa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ kúnnↄ píngi, tó èe kɛ kondogi kↄ̃n vurao kↄ̃n mↄ̀gotɛ̃ pↄ́nↄ kↄ̃n mↄ̀si pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ sɛ̀ɛ wà kàɛ Dii bisakuta auziki utɛkiin baasiro. 25 Yↄsua tò kaarua Rahabu bↄ̀ aafia kↄ̃n à de bɛdeenↄ kↄ̃n à gbɛ̃nↄ ń píngi, kɛ̀ à gu'asiigwari kɛ̀ Yↄsua ń zĩ Yɛriko asii gwaanↄ ùtɛ yãnzi, ben aↄ̃ gↄ̃̀ Isarailinↄ tɛ́ ai kↄ̃n a gbã̀ao. 26 Gurↄ beeea Yↄsua lɛ́ kɛ̀ à bè: Dii láari kɛ gbɛ̃ kɛ̀ eé fɛɛ à Yɛriko wɛ́tɛ kɛ̀ kɛkɛ à káɛa.
Tó à à bĩi ɛ̃ɛ kpàɛ, à daudu é ga.
Tó à à gbànↄ pɛ̀ɛ sↄ̃, à nɛ́ zãadee é ga.
27 Dii kú kↄ̃n Yↄsuao, ben à tↄ́ dà bùsu pìla píngi.