7
Akã durun yã
Isarailinↄ tɛ̃̀ pↄ́ kɛ̀. Kaami nɛ́ Akã, Zimiri dio, Zɛra swãkpɛɛ, Yuda borii bé à tɛ̃̀ pↄ́ kenↄ sɛ̀, ben Dii pↄ fɛ̃̀ Isarailinↄzi.
Yↄsua gbɛ̃nↄ zĩ̀ à bè, aↄ̃ bↄ Yɛriko wà gá Ai kɛ̀ kú Bɛtavɛ̃ saɛ Bɛtɛli ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa lɛ wà bùsu pì asii gwa. Ben aↄ̃ gàa wà Ai asii gwà. Kɛ̀ aↄ̃ sù Yↄsua kiia, aↄ̃ bènɛ: Aideenↄↄ pariro, èe ká wà gá gwe wa píngiro. Tó gↄ̃ↄn wàa kuri ke wàa gɛ̃roo gàa, aↄ̃é wɛ́tɛ pì sí. Ǹton ĩa da gbɛ̃nↄa ń píngiro. Kɛ̀ gↄ̃ↄn wàa gɛ̃roonↄ gàa gwe, ben Aideenↄ ń fú aↄ̃ pɛ̀ḿma bↄna zaa ń wɛ́tɛ bĩilɛa ai gbɛ̀wikiia, aↄ̃ ń dɛ́dɛ sĩ̀sĩgɛɛzi gↄ̃ↄn baaakuri awɛɛswɛɛdo. Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ Isarailinↄn aↄ̃ ninii dà batan.
Yↄsua a uta gà à kɛ̃̀ à dàɛ a puua Dii àkpati aɛ ai uusiɛ. Àpi kↄ̃n Isaraili gbɛ̃nsinↄ bùsu kùku ń mìa. Ben Yↄsua bè: Á'a, Dii Luda! À kɛ̀ dia n wa bikũ Yodaa n wa na Amↄrinↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ wa kaatɛɛ? Tó wá vɛ̃ɛna Yoda baa kãa kpa yã nɛ́! N yã nna Dii! Zaakɛ Isarailinↄ bↄ̀ru kpɛɛ ń ibɛɛnↄnɛ, mɛ́ be dia saa? Kanaanↄ kↄ̃n bùsu kɛ̀ deenↄ é yã pì ma ń píngi, aↄ̃ ligawazi aↄ̃ wa kaatɛ andunan. N tↄ́ bítakɛɛ sↄ̃ nɛ́? Nɛ́ kɛo diamɛ? 10 Ben Dii bè Yↄsuanɛ: Ǹ fɛɛ ǹ zɛ! À kɛ̀ dia ń daɛna n puua? 11 Isarailinↄ durun kɛ̀, aↄ̃ ma bà kuunańyo yã gbòro. Aↄ̃ tɛ̃̀ pↄ́ kenↄ sɛ̀, aↄ̃ kpãi ò, aↄ̃ mↄnafiki kɛ̀, aↄ̃ pↄ́ pì dà ń pↄ́nↄ guu. 12 Beee yãnzi aↄ̃ↄe fↄ̃ wà ń ibɛɛnↄ gã̀ fĩ̀ro. Aↄ̃ bↄ̀ru kpɛɛńnɛ, kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀ kaatɛna pↄ́ ũ yãnzi. Mɛ́gↄ̃ kúao dↄro, séto a tɛ̃̀ pↄ́ kɛ̀ kú a tɛ́nↄ kàatɛ. 13 Ǹ fɛɛ ǹ gá gbãsĩ bↄ n gbɛ̃nↄn. Ǹ beńnɛ aↄ̃ gbãsĩ bↄ ń zĩndan ai guu gↄ̃ gá dↄ, zaakɛ mamↄma Dii Isarailinↄ Luda ma bè, tɛ̃̀ pↄ́ kú a tɛ́mɛ. É fↄ̃ à zɛ a ibɛɛnↄ aɛro séto à pↄ́ pì bↄ̀ a tɛ́. 14 Tó guu dↄ̀, à sↄ̃mazi bori kↄ̃n boriio. Borii kɛ̀ má sɛ̀ é sↄ̃mazi danɛdanɛ, danɛ kɛ̀ má sɛ̀nↄ é sↄ̃mazi ualɛ kↄ̃n ualɛo, ualɛ kɛ̀ má sɛ̀ sↄ̃, à gↄ̃gbɛ̃nↄ é sↄ̃mazi doodo. 15 Gbɛ̃ kɛ̀ wà gà wà tɛ̃̀ pↄ́ pì èa, weé adee kpata kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ píngi, zaakɛ à ma bà kuunaao yã gbòromɛ, à wí dà Isarailinↄa.
16 Yↄsua fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à tò Isarailinↄ sↄ̃̀ Diizi bori kↄ̃n boriio, ben gbɛ̀ Yuda borii sɛ̀. 17 Ben à tò Yudanↄ sↄ̃̀zi danɛdanɛ, ben gbɛ̀ Zɛra danɛnↄ sɛ̀. À tò Zɛra danɛnↄ sↄ̃̀zi ualɛ kↄ̃n ualɛo, ben gbɛ̀ Zimiri ua sɛ̀. 18 Ben à tò à ua gↄ̃gbɛ̃nↄ sↄ̃̀zi doodo, ben gbɛ̀ Kaami nɛ́ Akã, Zimiri dio, Zɛra swãkpɛɛ, Yuda borii sɛ̀. 19 Ben Yↄsua bè Akãnɛ: Nɛ́, ǹ yãpuraa o ǹ bɛ̀ɛ lí Dii Isarailinↄ Ludanɛ. Ǹ yã kɛ̀ ń kɛ̀ omɛ. Ǹton à ke utɛmɛro. 20 Ben Akã wèàla à bè: Yãpuramɛ, ma durun kɛ̀ Dii Isarailinↄ Ludanɛ. Yã kɛ̀ má kɛ̀n yɛ̀. 21 Ma Babilↄnia gumusu maaa è ń pↄ́nↄ tɛ́ kↄ̃n kondogio kiloo plaa kↄ̃n vura kiloo kusuo, ben à nii gɛ̃̀magu má sɛ̀. À utɛna wɛ̀ɛn ma kpɛ́n, kondogi kú gĩzĩ. 22 Ben Yↄsua gbɛ̃nↄ zĩ̀ gwe. Aↄ̃ kɛ̀ kpaa aↄ̃ gàa wà gɛ̃̀ à kpɛ́n, ben aↄ̃ↄ è utɛna gwe, kondogi kú gĩzĩ. 23 Ben aↄ̃ↄ sɛ̀ɛ wà mↄ̀o Yↄsuanɛ kↄ̃n Isarailinↄ ń píngi, aↄ̃ↄ kàɛ Dii aɛ. 24 Ben Yↄsua kↄ̃n Isarailinↄ Zɛra swãkpɛɛ Akã sɛ̀ kↄ̃n kondogi pìo kↄ̃n gumusu pìo kↄ̃n vura pìo kↄ̃n à nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n à nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n à zùnↄ kↄ̃n à zaakinↄ kↄ̃n à sãanↄ kↄ̃n à bisakutaao kↄ̃n à pↄ́nↄ píngi, aↄ̃ gàańyo Akoo guzurɛn. 25 Ben Yↄsua bè: N yã gàɛwe fá! Dii é yã mↄ́nnɛ gbã̀a sↄ̃. Ben Isarailinↄ à pàpa gbɛ̀o ń píngi, aↄ̃ à dɛ̀ kↄ̃n à gbɛ̃nↄ ń píngi, ben aↄ̃ ń kpáta. 26 Aↄ̃ gbɛ̀ kàkaàla, gbɛ̀didikↄ̃ana bíta pì kú gwe ai kↄ̃n a gbã̀ao. Ben Dii pↄfɛ̃ kpàɛ. Beee yãnzin wè be guu pìnɛ Akoo guzurɛ.